تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

نقاط ضعف ESTJ

تیپ شخصیت اجرایی

نقاط ضعف تیپ ESTJ چیست؟


اگرچه ESTJ ها مهارت ها و نقاط قوت شگفت انگیز بسیاری دارند که می تواند به نفع اطرافیان باشد، اما دارای نقاط ضعفی هم هستند که ممکن است بر روی اطرافیان تاثیر منفی بگذارد. اگر ESTJ ها کنترل و غلبه بر نقاط ضعف بالقوه خود را نیاموزند نقاط قوت آنها تحت الشعاع قرار گرفته و تأثیرات مثبت آنها کاهش می یابد. 

نقاط ضعفی که به طور معمول با نوع شخصیت ESTJ همراه است شامل ...

دشواری سازگار شدن با شرایط غیرمنتظره

عدم تحمل و صبوری در مخالفت با عملکرد دیگران

تمایل به کنترل، حتی اگر موضوع به آنها ارتباطی نداشته باشد

تقلا و تلاش برای بیان احساسات یا عواطف

سازگاری و انطباق با تغییرات برای ESTJ ها دشوار است. آنها پیروی از نقشه ها و برنامه ریزی های معقولانه را ترجیح می دهند. با این حال، با عادت به تغییر و درک علت اعمال تغییر، به خوبی خود را با شرایط وفق می دهند. مخالفت صبورانه با دیگران برای آنها سخت است. آنها به طور معمول در بیان نظرات خود بسیار صریح اند، که ممکن است دیگران را ناراحت کند. با تمرین، ESTJ ها می توانند در مکالمات صبورتر باشند و دیدگاه خود را با ملایمت بیشتری ارائه دهند.

ESTJ ها حتی زمانی که مسئول نیستند هم مدیریت و حکم فرمایی می کنند، که این موضوع برای دیگران کلافه کننده است. اگرچه آنها رهبران خوبی هستند و ویژگی های مثبت زیادی برای این مقام دارند، اما باید تشخیص دهند که چه زمان باید عقب نشینی کرده و در نقش مکمل ظاهر شوند. 

ابراز احساسات برای  ESTJ ها مشکل است. آنها نظرات و عقاید خود را به صورت منطقی بیان می کنند، که این امر ممکن است مانع احساسات آنها شود. با این حال، ESTJ ها با شناخت و درک احساسات خود، می توانند از نظر عاطفی آسیب پذیرتر باشند .

هنگامی که ESTJ ها تلاش کنند نقاط ضعف خود را بشناسند و بر آن غلبه کنند، می توانند در جهت بهبود خود گام بردارند. اعمال تغییرات کوچک، یک به یک، می تواند منجر به رشد عمده و پیشرفت طولانی مدت شود.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه لایه های عمیق شخصیت را بررسی کنیم؟

یکی از آزمون ها و تست های استاندارد برای سنجش رگه های شخصیت تست کتل می باشد. برای انجام این آزمون به صورت انلاین با تفسیر دقیق از لینک زیر استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل   کلیک نمایید

 


آگاهی از نقاط ضعف سایر تیپ ها

هر تیپ شخصیتی دارای نقاط ضعف خاص خود می باشد. برای آگاهی از نقاط ضعف سایر تیپ های شخصیت می توانید از لیست زیر استفاده نمایید:

نقاط ضعف INTP 
نقاط ضعف INTJ
نقاط ضعف INFP 
نقاط ضعف INFJ
نقاط ضعف ISTP
نقاط ضعف ISTJ
نقاط ضعف ISFP
نقاط ضعف ISFJ
نقاط ضعف ENTP
نقاط ضعف ENTJ
نقاط ضعف ENFP
نقاط ضعف ENFJ
نقاط ضعف ESTP
نقاط ضعف ESTJ
نقاط ضعف ESFP
نقاط ضعف ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ESTJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ESTJ

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم