تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

کارکرد های شناختی ESTJ

تیپ شخصیت اجرایی (مجری)

 کارکردهای شناختی ESTJ چیست؟


MBTI بر اساس نظریه روانکاو کارل یونگ است که می گوید شخصیت شامل کارکردهای مختلف شناختی است. ترتیب سلسله مراتبی این کارکردها، الگوهای شخصیتی و رفتاری را تعیین می کند. عملکرد غالب آن است که بیشترین نقش را در شخصیت ایفا می کند، عملکرد کمکی، پشتیبانی از عملکرد غالب را انجام می دهد. عملکرد سوم، آنچنان در شخصیت پر رنگ نیست اما تاثیری در آن دارد و با تقویت فرد در این قسمت بیشتر نمایان می شود. عملکرد پایین عمدتا ناخودآگاه است، اما نشان دهنده یک قسمت از ضعف است.

عملکرد های شناختی تیپ شخصیتی ESTJ به شرح زیر است ...

کارکرد غالب: تفکر برونگرا

ESTJ ها برای تصمیم گیری به جای احساسات شخصی، بر اطلاعات عینی و منطق تکیه می کنند. آنها به جای تمرکز بر احساسات ذهنی خود هنگام قضاوت، حقایق و منطق را برای تصمیم گیری منطقی در نظر می گیرند.
افراد دارای تیپ های شخصیتی ESTJ بسیار عملی هستند. آنها دوست دارند چیزهایی را بیاموزند که کاربرد فوری و واقعی آنها را می بینند، اما نسبت به چیزهای انتزاعی یا نظری تمایلی ندارند.ESTJ ها از حقایق ملموس بر خلاف اطلاعات انتزاعی لذت می برند.
آنها در تصمیم گیری سریع و قاطع، خوب هستند، اما اغلب می توانند قبل از در نظر گرفتن تمام اطلاعات در مورد یک موقعیت، در قضاوت عجله داشته باشند. نکته مثبت این است که این ویژگی آنها را رهبران خوبی می کند، اما گاهی اوقات باعث می شود آنها خشن یا تهاجمی دیده شوند.

کارکرد کمکی: احساس درون گرا

آنها در به خاطر سپردن چیزها با جزئیات خوب هستند. خاطرات آنها از وقایع گذشته می تواند بسیار واضح باشد و آنها اغلب از خاطرات تجربیات گذشته خود برای ایجاد ارتباط با رویدادهای فعلی استفاده می کنند.
از آنجایی که عملکرد ادراکی آنها درونی است، تمایل کمتری به تازگی دارند و بیشتر بر آشنایی تمرکز دارند. آنها دوست دارند عادات و روال هایی داشته باشند که بتوانند به آنها تکیه کنند. در حالی که این امر به آنها ثبات و قابلیت پیش بینی می دهد، می تواند آنها را گاهی لجباز و انعطاف ناپذیر کند.

کارکرد درجه سوم: شهود برون گرا

این جنبه از شخصیت به دنبال ایده ها و فرصت های جدید است. افراد با این نوع شخصیتی خود وادار می کنند تا خلاقیت خود را کشف کنند. همانطور که آنها ایده ها و اطلاعات جدید را پردازش می کنند، می توانند معانی احتمالی را برای کشف ارتباطات یا الگوهای جدید کشف کنند. این به آنها امکان می دهد اطلاعات دریافتی را بررسی کنند و ببینند که ممکن است چندین تفسیر یا نتایج احتمالی وجود داشته باشد.

کارکرد پایین: احساس درون گرا

استفاده از این ویژگی می تواند ESTJ ها را به سمت تصمیم گیری سوق دهد که بیشتر بر اساس احساسات است تا منطق. این ها اغلب ارزش گذاری های درونی هستند که منجر به "احساس درونی" در مورد برخی موقعیت ها می شوند. اگرچه این ویژگی اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرد، در برخی موارد فرد می تواند اجازه دهد که احساسات ذهنی خود بر تفسیر عینی آنها از یک موقعیت غلبه کند. ESTJ ها تمایل زیادی به فکر کردن درباره احساسات خود دارند، بنابراین این ویژگی اغلب به طور ناخودآگاه عمل می کند.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید