تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

سامانه جامع آزمون MBTIتست های اعتبارسنجی تیپ های MBTI

تست های فالوآپ یا اعتبارسنجی تیپ های MBTI کمک می کند تا میزان تطابق با گروه تیپ شخصیتی خود را بررسی کنید.

تست INTP

INTP Intensity Test (TIT)

در این بخش شدت INTP بودن شما مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این تست برای سنجش اعتبار و صحت نتایج تست MBTI افراد INTP می باشد.

تست INTJ

INTJ Intensity Test (PIT)

در این بخش شدت INTJ بودن شما مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این تست برای سنجش اعتبار و صحت نتایج تست MBTI افراد INTJ می باشد.

تست INFP

INFP Intensity Test (MIT)

در این بخش شدت INFP بودن شما مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این تست برای سنجش اعتبار و صحت نتایج تست MBTI افراد INFP می باشد.

تست INFJ

INFJ Intensity Test (AIT)

در این بخش شدت INFJ بودن شما مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این تست برای سنجش اعتبار و صحت نتایج تست MBTI افراد INFJ می باشد.

تست ISTP

ISTP Intensity Test (VIT)

در این بخش شدت ISTP بودن شما مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این تست برای سنجش اعتبار و صحت نتایج تست MBTI افراد ISTP می باشد.

تست ISTJ

ISTJ Intensity Test (LIT)

در این بخش شدت ISTJ بودن شما مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این تست برای سنجش اعتبار و صحت نتایج تست MBTI افراد ISTJ می باشد.

تست ISFP

ISFP Intensity Test (AIT)

در این بخش شدت ISFP بودن شما مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این تست برای سنجش اعتبار و صحت نتایج تست MBTI افراد ISFP می باشد.

تست ISFJ

ISFJ Intensity Test (DIT)

در این بخش شدت ISFJ بودن شما مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این تست برای سنجش اعتبار و صحت نتایج تست MBTI افراد ISFJ می باشد.

تست ENTP

ENTP Intensity Test (EIT)

در این بخش شدت ENTP بودن شما مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این تست برای سنجش اعتبار و صحت نتایج تست MBTI افراد ENTP می باشد.

تست ENTJ

ENTJ Intensity Test (CIT)

در این بخش شدت ENTJ بودن شما مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این تست برای سنجش اعتبار و صحت نتایج تست MBTI افراد ENTJ می باشد.

تست ENFP

ENFP Intensity Test (SIT)

در این بخش شدت ENFP بودن شما مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این تست برای سنجش اعتبار و صحت نتایج تست MBTI افراد ENFP می باشد.

تست ENFJ

ENFJ Intensity Test (OIT)

در این بخش شدت ENFJ بودن شما مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این تست برای سنجش اعتبار و صحت نتایج تست MBTI افراد ENFJ می باشد.

تست ESTP

ESTP Intensity Test (NIT)

در این بخش شدت ESTP بودن شما مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این تست برای سنجش اعتبار و صحت نتایج تست MBTI افراد ESTP می باشد.

تست ESTJ

ESTJ Intensity Test (XIT)

در این بخش شدت ESTJ بودن شما مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این تست برای سنجش اعتبار و صحت نتایج تست MBTI افراد ESTJ می باشد.

تست ESFP

ESFP Intensity Test (RIT)

در این بخش شدت ESFP بودن شما مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این تست برای سنجش اعتبار و صحت نتایج تست MBTI افراد ESFP می باشد.

تست ESFJ

ESFJ Intensity Test (HIT)

در این بخش شدت ESFJ بودن شما مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع این تست برای سنجش اعتبار و صحت نتایج تست MBTI افراد ESFJ می باشد.