تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

مقالات  ویدیوهای MBTI

لیست مقالات تگ ویدیوهای MBTI

تگ ویدیوهای MBTI
دنبال کردن
ENFJ ها را بیشتر بشناسیم

ENFJ ها را بیشتر بشناسیم

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی ENFJ می باشد، صحبت کنیم.

5.0 از 9 راًی
ESTP ها را بیشتر بشناسیم

ESTP ها را بیشتر بشناسیم

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی ESTP می باشد، صحبت کنیم.

3.6 از 15 راًی
ESTJ ها را بیشتر بشناسیم

ESTJ ها را بیشتر بشناسیم

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی ESTJ می باشد، صحبت کنیم.

5.0 از 3 راًی
ENTJ ها را بیشتر بشناسیم

ENTJ ها را بیشتر بشناسیم

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی ENTJ می باشد، صحبت کنیم.

3.7 از 6 راًی
ISFJ ها را بیشتر بشناسیم

ISFJ ها را بیشتر بشناسیم

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی ISFJ می باشد، صحبت کنیم.

3.8 از 5 راًی
ISFP ها را بیشتر بشناسیم

ISFP ها را بیشتر بشناسیم

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی ISFP می باشد، صحبت کنیم.

4.6 از 7 راًی
ISTP ها را بیشتر بشناسیم

ISTP ها را بیشتر بشناسیم

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی ISTP می باشد، صحبت کنیم.

3.7 از 8 راًی
INFJ ها را بیشتر بشناسیم

INFJ ها را بیشتر بشناسیم

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی INFJ می باشد، صحبت کنیم.

4.5 از 12 راًی
ESFP ها را بیشتر بشناسیم

ESFP ها را بیشتر بشناسیم

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی ESFP می باشد، صحبت کنیم.

3.7 از 3 راًی
ENFP ها را بیشتر بشناسیم

ENFP ها را بیشتر بشناسیم

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی ENFP می باشد، صحبت کنیم.

3.2 از 19 راًی
ویدیوهای MBTI

ویدیوهای MBTI

در این بخش با 16 نفر از تیپ های شخصیتی مختلف صحبت کرده ایم. در این ویدیوها می توانید از زبان هر تیپ با ویژگی های آن آشنا شوید.

دنبال کردن
امتیاز 3.0 از 2 رای
فیلتر کردن مطالب
  • نمایش بر اساس
  • نوع