تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

رابطه تیپ های شخصیت

Personality Type Interactions (PTI)

چه تیپ های شخصیتی با دیگران سازگارترند؟ نوع شخصیت شما می تواند با چه کسی کنار بیاید؟ برخی از تیپ های شخصیت اغلب اوقات راحت تر با هم کنار می آیند و یکدیگر را بیشتر درک می کنند، اما برخی نیز ممکن است تعارض بیشتری با هم داشته باشند.

در این بخش می توانید نحوه ارتباط و تفاوت های شخصیت ها را مشاهده کنید. با استفاده از روابط بین تیپ ها نقاط احتمالی چالش و تعارض بین تیپ خود با دیگران را بیشتر درک کنید. برای شروع بررسی تعاملات نوع شخصیتتان، تیپ خود را در زیر انتخاب کنید.

 

 

تیپ خود را انتخاب و وارد دسته بندی آن شوید:

 

ارتباط INTP با سایر <strong class='view_keyword' data-description='طبقه یا گروهی از افراد یا چیزهایی که دارای ویژگی ها یا صفات خاصی هستند و بخشی از یک گروه بزرگتر می باشند.' onclick='view_tooltip(this)' >تیپ</strong> ها
 

آیا شما تیپ INTP هستید؟ برای مشاهده نحوه تعامل خود با سایر تیپ های شخصیت می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

رابطه INTP با سایر تیپ ها

ارتباط INTP با سایر تیپ ها
 

آیا شما تیپ INTJ هستید؟ برای مشاهده نحوه تعامل خود با سایر تیپ های شخصیت می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

رابطه INTJ با سایر تیپ ها

ارتباط INFP با سایر تیپ ها
 

آیا شما تیپ INFP هستید؟ برای مشاهده نحوه تعامل خود با سایر تیپ های شخصیت می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

رابطه INFP با سایر تیپ ها

ارتباط INFJ با سایر تیپ ها
 

آیا شما تیپ INFJ هستید؟ برای مشاهده نحوه تعامل خود با سایر تیپ های شخصیت می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

رابطه INFJ  با سایر تیپ ها

ارتباط ISTP با سایر تیپ ها
 

آیا شما تیپ ISTP هستید؟ برای مشاهده نحوه تعامل خود با سایر تیپ های شخصیت می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

رابطه ISTP با سایر تیپ ها

ارتباط ISTJ با سایر تیپ ها
 

آیا شما تیپ ISTJ هستید؟ برای مشاهده نحوه تعامل خود با سایر تیپ های شخصیت می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

رابطه ISTJ با سایر تیپ ها

ارتباط ISFP با سایر تیپ ها
 

آیا شما تیپ ISFP هستید؟ برای مشاهده نحوه تعامل خود با سایر تیپ های شخصیت می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

رابطه ISFP  با سایر تیپ ها

ارتباط ISFJ با سایر تیپ ها
 

آیا شما تیپ ISFJ  هستید؟ برای مشاهده نحوه تعامل خود با سایر تیپ های شخصیت می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

رابطه ISFJ با سایر تیپ ها

ارتباط ENTP با سایر تیپ ها
 

آیا شما تیپ ENTP هستید؟ برای مشاهده نحوه تعامل خود با سایر تیپ های شخصیت می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

رابطه ENTP با سایر تیپ ها

ارتباط ENTJ با سایر تیپ ها
 

آیا شما تیپ ENTJ هستید؟ برای مشاهده نحوه تعامل خود با سایر تیپ های شخصیت می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

رابطه ENTJ با سایر تیپ ها

ارتباط ENFP با سایر تیپ ها
 

آیا شما تیپ ENFP هستید؟ برای مشاهده نحوه تعامل خود با سایر تیپ های شخصیت می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

رابطه ENFP با سایر تیپ ها

ارتباط ENFJ با سایر تیپ ها
 

آیا شما تیپ ENFJ هستید؟ برای مشاهده نحوه تعامل خود با سایر تیپ های شخصیت می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

رابطه ENFJ با سایر تیپ ها

ارتباط ESTP با سایر تیپ ها
 

آیا شما تیپ ESTP هستید؟ برای مشاهده نحوه تعامل خود با سایر تیپ های شخصیت می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

رابطه ESTP با سایر تیپ ها

ارتباط ESTJ با سایر تیپ ها
 

آیا شما تیپ ESTJ هستید؟ برای مشاهده نحوه تعامل خود با سایر تیپ های شخصیت می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

رابطه ESTJ با سایر تیپ ها

ارتباط ESFP با سایر تیپ ها
 

آیا شما تیپ ESFP هستید؟ برای مشاهده نحوه تعامل خود با سایر تیپ های شخصیت می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

رابطه ESFP با سایر تیپ ها

ارتباط ESFJ با سایر تیپ ها
 

آیا شما تیپ ESFJ هستید؟ برای مشاهده نحوه تعامل خود با سایر تیپ های شخصیت می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

رابطه ESFJ با سایر تیپ ها

 

 

آیا مطمئن نیستید که چه تیپ شخصیتی دارید؟ مراحل زیر را دنبال کنید:

وارد تست MBTI شده و از آنجا نسخه اروپایی این آزمون را انجام دهید.

پس از مشخص شدن تیپ تان برای اعتبار سنجی وارد بخش زیر شوید:

ورود به بخش اعتبار سنجی

 

 

 

برگشت به صفحه اصلی سامانه

 

 

 

اصطلاحات مهم این مقاله