تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

معنی عینی

Objective (əbˈjektiv)

چیزی که واقعیت قابل اثبات و فیزیکی دارد و ذهنی نیست.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

فارغ از هر عقیده و قضاوتی وجود قابل تأیید در دنیای خارجی.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

چیزی که بر اساس واقعیات واقعی و تحت تأثیر باورها یا احساسات شخصی قرار نگرفته است و واقعی و عینی است.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-چیزی که واقعیت قابل اثبات و فیزیکی دارد و ذهنی نیست.
-مشخص کننده چیزی که ماهیت آن با معیارهای فیزیکی قابل تعیین است.
-صفت چیزی که مکان در آن خارج احساس و تجربه می شود.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات