تست هوش IQ کتل را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ کتل را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ کتل را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ کتل را هم اکنون انجام دهید

معنی پردازش

processing (ˈprɑːsesɪŋ)

عمل انجام یک سری عملیات خاص بر روی اطلاعات، مانند مجموعه ای از محاسبات است.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

پردازش اطلاعات یعنی ایجاد یک فرضیه کلی که در مورد یک محرک به کار گرفته می شود و بر تحلیل داده های محرک ورودی تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، برای خواندن، دانش در مورد فرکانس های حروف و کلمات، قوانین در زبان، شناسایی اطلاعات ورودی را راهنمایی می کند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

یک سری کار که برای رسیدن به یک نتیجه خاص انجام می شود.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

عمل انجام یک سری عملیات خاص بر روی اطلاعات، مانند مجموعه ای از محاسبات است.

فرهنگ دهخدا

پردازش. [پ َ زِ] (اِمص) توجه. اشتغال

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

مجموعه فعالیتهایی که برای ایجاد یک نتیجه با هم تعامل دارند و ممکن است فقط یکبار اتفاق بیفتد یا به صورت مکرر یا دوره ای باشد.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-فرآیند، این اصطلاح در روانشناسی معانی گوناگونی دارد. اما تمام آن ها با ریشه لاتین اصطلاح به معنی (پیش رفتن) هماهنگی دارند و تلویحا پیشرفت گام به گام به سوی هدفی را می رسانند.

-به طور کلی هر تغییر یا تعدیل در چیزی که کانون و جهت آن مشخص باشد.

-نحوه پیدایش یک تغییر. -روانشناسی شناختی، هر عملی که جزئی از سازماندهی، رمزگذاری، و تفسیر اطلاعات است.

-در فیزیولوژی عملیات زمینه ای (سببی) رفتار.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات