تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

کارکرد های شناختی ESFP

تیپ شخصیت سرگرم کننده (بازیگر)

 کارکردهای شناختی ESFP چیست؟


MBTI بر اساس نظریه روانکاو کارل یونگ است که می گوید شخصیت شامل کارکردهای مختلف شناختی است. ترتیب سلسله مراتبی این کارکردها، الگوهای شخصیتی و رفتاری را تعیین می کند. عملکرد غالب آن است که بیشترین نقش را در شخصیت ایفا می کند، عملکرد کمکی، پشتیبانی از عملکرد غالب را انجام می دهد. عملکرد سوم، آنچنان در شخصیت پر رنگ نیست اما تاثیری در آن دارد و با تقویت فرد در این قسمت بیشتر نمایان می شود. عملکرد پایین عمدتا ناخودآگاه است، اما نشان دهنده یک قسمت از ضعف است.

عملکرد های شناختی تیپ شخصیتی ESFP به شرح زیر است ...

کارکرد غالب: احساس برونگرا

ESFP ها ترجیح می دهند به جای فکر کردن به آینده دور، روی اینجا و اکنون تمرکز کنند. آنها همچنین ترجیح می دهند حقایق سخت را به جای ایده های نظری بیاموزند. ESFP ها زمان زیادی را صرف برنامه ریزی و سازماندهی نمی کنند. در عوض، آنها دوست دارند همه گزینه ها را باز نگه دارند.

هنگام حل مشکلات، به غریزه و توانایی های خود برای یافتن راه حل اعتماد می کنند. اگرچه آنها معقول و عملگرا هستند، اما ساختار، نظم و برنامه ریزی را دوست ندارند. درعوض، آنها خود به خود عمل می کنند و زمان زیادی را صرف ایجاد یک طرح یا برنامه نمی کنند.

کارکرد کمکی: احساس درون گرا

هنگام تصمیم گیری، ESFP ها بیشتر بر احساسات شخصی تأکید می کنند تا منطق و حقایق. افراد با این تیپ شخصیتی دارای یک سیستم ارزشی درونی هستند که بر اساس آن تصمیمات خود را پایه گذاری می کنند. آنها از احساسات خود آگاه هستند و نسبت به دیگران همدل هستند. به اصطلاح خوب می توانند خود را به جای دیگران بگذارند.

کارکرد درجه سوم: تفکر برون گرا

این عملکرد بر اجرای نظم در دنیای خارج تمرکز دارد. بر بهره وری، منطق و نتایج تمرکز دارد. از آنجایی که ESFP ها جنبه ضعیف تری از شخصیت دارند، ممکن است همیشه احساس امنیت نداشته باشند که قضاوت های خود را به اشتراک بگذارند، به خصوص اگر احساس کنند که هماهنگی گروه را مختل می کند.

کارکرد پایین: شهود درون گرا

در حالی که این کمترین جنبه شخصیتی است، این ویژگی می تواند به ESFP ها کمک کند تا الگوها را تشخیص دهند و با چیزهایی که مشاهده کرده اند ارتباط برقرار کنند. ESFP ها معمولاً در استفاده از منطق برای مرتب کردن مفاهیم انتزاعی چندان خوب نیستند، اما این حس گاهی اوقات می تواند به بینش ها و افشاگری هایی در مورد خود یا جهان منجر شود.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید