معنی ارتباط

relationship (rəˈlāSH(ə)nˌSHip)

رابطه بین دو یا چند رویداد، شی ء یا شخص. ماهیت رابطه ممکن است فرق بکند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-ارتباط بین اشیا، رویدادها، متغیرها یا سایر پدیده ها.
-یک رابطه مستمر و غالباً درگیر بین دو یا چند نفر، به عنوان مثال: در یک خانواده، دوستی، ازدواج، مشارکت یا سایر روابط بین فردی که شرکت کنندگان در افکار، احساسات و اعمال همه تأثیر می گذارند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-نحوه رفتار یا رفتار دو نفر، گروه یا کشور با یکدیگر
-دوستی محبت آمیز و / یا جنسی بین دو نفر
-چگونه دو یا چند چیز با هم مرتبط هستند.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-نحوه ارتباط دو چیز
-یک دوستی نزدیک عاشقانه بین دو نفر، اغلب جنسی
-رابطه عبارت است از چگونگی ارتباط دو یا چند نفر با یکدیگر یا ارتباط آنها با یکدیگر

فرهنگ دهخدا

ارتباط. [ اِ ت ِ] (ع مص رَبط. بستن. بربستن .

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-رابطه بین دو یا چند رویداد، شی ء یا شخص. ماهیت رابطه ممکن است فرق بکند.
-رابطه بین رویدادها بطوری که یکی به عنوان پیشایند دیگری عمل نماید.

واژه های مترادف در فارسی

بستگی، پیوستگی، پیوند، تماس، دلبستگی، رابطه، ربط، سروکار، علایق، مراوده، مناسبت، وابستگی، وفاق

واژه های مترادف لاتین

communication, communion, contact, correlation, interrelation, interrelationship, liaison, linkage, links, perspective, touch

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات