تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

کارکرد های شناختی INFP

تیپ شخصیت همدل (تسهیل گر)

 کارکردهای شناختی INFP چیست؟


MBTI بر اساس نظریه روانکاو کارل یونگ است که می گوید شخصیت شامل کارکردهای مختلف شناختی است. ترتیب سلسله مراتبی این کارکردها، الگوهای شخصیتی و رفتاری را تعیین می کند. عملکرد غالب آن است که بیشترین نقش را در شخصیت ایفا می کند، عملکرد کمکی، پشتیبانی از عملکرد غالب را انجام می دهد. عملکرد سوم، آنچنان در شخصیت پر رنگ نیست اما تاثیری در آن دارد و با تقویت فرد در این قسمت بیشتر نمایان می شود. عملکرد پایین عمدتا ناخودآگاه است، اما نشان دهنده یک قسمت از ضعف است.

کارکرد غالب: احساس درون گرا

INFP ها عمق زیادی از احساسات را تجربه می کنند، اما به عنوان یک فرد درون گرا، عمدتاً این احساسات را به صورت داخلی پردازش می کنند. آنها احساس شگفت انگیزی در مورد جهان دارند و نسبت به دیگران همدردی و همدلی زیادی دارند. اگرچه این احساسات قوی هستند، اما تمایلی به ابراز ظاهری ندارند.

کارکرد کمکی: شهود برونگرا

INFP ها موقعیت ها را با استفاده از تخیل و سناریوهای «چه می شود» کاوش می کنند و اغلب قبل از تصمیم گیری در مورد نحوه ادامه کار، به گزینه های مختلفی فکر می کنند.  زندگی درونی آنها یک نیروی غالب در شخصیت است و آنها با استفاده از شهود خود با جهان خارج درگیر می شوند. این توانایی به INFP ها کمک می کند تا رهبران دگرگونی باشند که مشتاق ایجاد تغییرات مثبت در جهان هستند.

کارکرد درجه سوم: احساس درون گرا

هنگام دریافت اطلاعات، INFP ها خاطرات واضحی از وقایع ایجاد می کنند. آنها اغلب این رویدادها را در ذهن خود تکرار می کنند تا تجربیات را در محیط های کمتر استرس زا تحلیل کنند. چنین خاطرات معمولاً با احساسات قوی همراه هستند، بنابراین به خاطر سپردن یک خاطره اغلب می تواند مانند تجربه ای برای خود باشد.

کارکرد پایین: تفکر برونگرا

این عملکرد شناختی شامل سازماندهی و درک جهان به صورت عینی و منطقی است. در حالی که این تأثیر عمدتا ناخودآگاه در شخصیت INFPs است، می تواند خود را در زمان فشار نشان دهد. هنگامی که با استرس روبرو می شوند، یک INFP ممکن است ناگهان بسیار عملگرا و جزئی گرا شود و بر منطق تمرکز کند تا احساسات.

از آنجا که معمولاً بیشتر توسط شهود و احساسات اداره می شوند، INFP ها گاهی اوقات برای احساس بهره وری و کارآمدی تلاش می کنند. یادگیری عملکرد تفکر برونگرا می تواند به افراد دارای این تیپ شخصیتی کمک کند تا حس بهتری از تعادل ایجاد کنند.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید