تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

کارکرد های شناختی INFJ

تیپ شخصیت مشاور

 کارکردهای شناختی INFJ چیست؟


MBTI بر اساس نظریه روانکاو کارل یونگ است که می گوید شخصیت شامل کارکردهای مختلف شناختی است. ترتیب سلسله مراتبی این کارکردها، الگوهای شخصیتی و رفتاری را تعیین می کند. عملکرد غالب آن است که بیشترین نقش را در شخصیت ایفا می کند، عملکرد کمکی، پشتیبانی از عملکرد غالب را انجام می دهد. عملکرد سوم، آنچنان در شخصیت پر رنگ نیست اما تاثیری در آن دارد و با تقویت فرد در این قسمت بیشتر نمایان می شود. عملکرد پایین عمدتا ناخودآگاه است، اما نشان دهنده یک قسمت از ضعف است.

عملکرد های شناختی تیپ شخصیتی INFJ به شرح زیر است ...

کارکرد غالب: شهود درونگرا

این بدان معناست که آنها تمایل زیادی بر ایده های خود دارند. هنگامی که آنها در مورد چیزی به شهود می رسند، تمایل دارند که بسیار محکم به آن پایبند باشند، اغلب تا جایی که بر روی هدف خود تمرکز می کنند. به همین دلیل، گاهی اوقات آنها را سرسخت و غیرقابل انعطاف می پندارند..

کارکرد کمکی: احساسی برونگرا

این ویژگی از این نوع باعث می شود INFJ ها از احساس دیگران باخبر شوند، اما این بدان معناست که آنها گاهی از احساسات خود آگاهی کمتری دارند. به همین دلیل، INFJ ها گاهی اوقات برای نه گفتن به درخواست های دیگران مشکل دارند. آنها آنقدر با احساسات دیگران هماهنگ هستند که از ایجاد ناامیدی یا احساس صدمه می ترسند.

کارکرد درجه سوم: تفکر درون گرا

 INFJ ها بر اساس ایده ها و نظریه هایی که براساس ایده های خود ایجاد می کنند تصمیم می گیرند. INFJ ها هنگام تصمیم گیری، عمدتا به شهود درون گرا و احساس برون گرا خود متکی هستند، به ویژه هنگامی که توسط افراد دیگر احاطه شده اند. با این حال، افراد با این تیپ شخصیتی می توانند بیشتر به تفکر درون گرا خود تکیه کنند. در شرایط استرس زا، INFJ ممکن است برای تصمیم گیری به احساسات اعتماد کند، به خصوص اگر به معنای خوشایند دیگران باشد. با این حال، در شرایط کمتر استرس زا، INFJ بیشتر به شهود متکی است.

کارکرد پایین: حس برون گرا

در حالی که این جنبه کمتر در فرد وجود دارد و عمدتا ناخودآگاه INFJ است، اما دارای پیامدهای شخصیتی است. این جنبه از شخصیت به INFJ ها کمک می کند تا به دنیای اطراف خود توجه کنند و از محیط اطراف خود مطلع باشند. حس برون گرایی همچنین به INFJ ها کمک می کند تا در لحظه حال بهتر زندگی کنند نه اینکه نگران آینده باشند. این جنبه از شخصیت همچنین به INFJ ها کمک می کند تا از فعالیت های بدنی مانند پیاده روی و رقص لذت ببرند.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید