تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

کارکرد های شناختی ESFJ

تیپ شخصیت حمایتگر (حامی)

 کارکردهای شناختی ESFJ چیست؟


MBTI بر اساس نظریه روانکاو کارل یونگ است که می گوید شخصیت شامل کارکردهای مختلف شناختی است. ترتیب سلسله مراتبی این کارکردها، الگوهای شخصیتی و رفتاری را تعیین می کند. عملکرد غالب آن است که بیشترین نقش را در شخصیت ایفا می کند، عملکرد کمکی، پشتیبانی از عملکرد غالب را انجام می دهد. عملکرد سوم، آنچنان در شخصیت پر رنگ نیست اما تاثیری در آن دارد و با تقویت فرد در این قسمت بیشتر نمایان می شود. عملکرد پایین عمدتا ناخودآگاه است، اما نشان دهنده یک قسمت از ضعف است.

عملکرد های شناختی تیپ شخصیتی ESFJ به شرح زیر است ...

کارکرد غالب: احساس برونگرا

ESFJ ها تمایل دارند بر اساس احساسات و نگرانی خود برای دیگران تصمیم بگیرند. در نتیجه، آنها تمایل دارند به تأثیر شخصی یک تصمیم فکر کنند تا معیارهای عینی.  ها تمایل دارند افراد و موقعیت ها را بر اساس "غریزه" خود قضاوت کنند. در نتیجه، اغلب تصمیمات سریع می گیرند و به سرعت احساسات و نظرات خود را به اشتراک می گذارند. این روند می تواند از برخی جهات عالی باشد زیرا به آنها اجازه می دهد خیلی سریع تصمیم بگیرند. اما از جنبه منفی، گاهی اوقات می تواند منجر به قضاوت های بیش از حد تند دیگران شود.

کارکرد کمکی: شناخت درون گرا

ESFJ ها بیشتر بر زمان حال متمرکز هستند تا آینده. آنها بیشتر به جزئیات عینی و در حال علاقه دارند تا اطلاعات انتزاعی یا نظری.

کارکرد درجه سوم: شهود برون گرا

این عملکرد شناختی به ESFJ ها کمک می کند تا ارتباط برقرار کنند و راه حل های خلاقانه ای برای مشکلات پیدا کنند. ESFJ ها برای کشف فرصت ها هنگام نگاه کردن به یک موقعیت شناخته شده اند. آنها اغلب الگوهایی را پیدا می کنند که به آنها بینشی در مورد افراد و تجربیات می دهد.

کارکرد پایین: تفکر درون گرا

ESFJ ها سازماندهی شده اند و دوست دارند از قبل برنامه ریزی کنند. برنامه ریزی به افراد با این تیپ شخصیتی کمک می کند تا کنترل بهتری بر دنیای اطراف خود داشته باشند. این جنبه از شخصیت به ESFJها کمک می کند تا اطلاعات پیچیده را تجزیه و تحلیل کنند، اما اغلب یک نقطه ضعف است، به خصوص وقتی صحبت از درک مفاهیم انتزاعی یا نظری می شود.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید