تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

کارکرد های شناختی ENFJ

تیپ شخصیت مربی (قهرمان)

 کارکردهای شناختی ENFJ چیست؟


MBTI بر اساس نظریه روانکاو کارل یونگ است که می گوید شخصیت شامل کارکردهای مختلف شناختی است. ترتیب سلسله مراتبی این کارکردها، الگوهای شخصیتی و رفتاری را تعیین می کند. عملکرد غالب آن است که بیشترین نقش را در شخصیت ایفا می کند، عملکرد کمکی، پشتیبانی از عملکرد غالب را انجام می دهد. عملکرد سوم، آنچنان در شخصیت پر رنگ نیست اما تاثیری در آن دارد و با تقویت فرد در این قسمت بیشتر نمایان می شود. عملکرد پایین عمدتا ناخودآگاه است، اما نشان دهنده یک قسمت از ضعف است.

عملکرد های شناختی تیپ شخصیتی ENFJ به شرح زیر است ...

کارکرد غالب: حس برونگرا

ENFJ ها این عملکرد شناختی را از طریق رفتار اجتماعی درگیر و روابط اجتماعی هماهنگ خود بیان می کنند. آنها با احساسات دیگران هماهنگ هستند، اغلب تا حدی که نیازهای خود را نادیده می گیرند تا دیگران را راضی کنند. هنگام تصمیم گیری، این افراد ارزش بیشتری برای ملاحظات شخصی و ذهنی قائل می شوند تا معیارهای عینی. تأثیر یک تصمیم بر دیگران اغلب یک نگرانی عمده است.

کارکرد کمکی: شهود درون گرا

ENFJ ها ترجیح می دهند به آینده فکر کنند تا حال. اغلب می توانند آنقدر روی هدف بزرگتر متمرکز شوند که جزئیات را از دست بدهند. همانطور که ENFJ ها اطلاعات مربوط به جهان را جمع آوری می کنند، شهود درونگرا آنها این داده ها را پردازش می کند تا برداشت ها، ایده ها و افکار ایجاد کند. این آنها را قادر می سازد تا الگوها را تشخیص دهند و داده های پیچیده یا انتزاعی را درک کنند.

کارکرد درجه سوم: حس برون گرا

ادراک برونگرا باعث می شود ENFJ ها از لحظه استفاده کنند و جزئیات عینی و اطلاعات حسی را از محیط جمع آوری کنند. به همین دلیل، آنها اغلب به دنبال تجربیات و احساسات جدید یا جالب هستند.

کارکرد پایین: تفکر درون گرا

ENFJ ها سازماندهی شده اند و از برنامه ریزی و ساختار دقیق سود می برند. پایبندی به یک برنامه قابل پیش بینی به ENFJ ها کمک می کند تا بر دنیای اطراف خود کنترل داشته باشند. از آنجایی که این یک عملکرد جزئی است، ENFP ها ممکن است به توانایی خود برای منطقی و سازماندهی اعتماد زیادی نداشته باشند. ایجاد این نقش می تواند به افراد با این تیپ شخصیتی کمک کند تا تعادل بیشتری داشته باشند و بر فرآیند تصمیم گیری خود کنترل داشته باشند. نادیده گرفتن این جنبه از شخصیت می تواند منجر به اتکا به ارزش های شخصی در هنگام تصمیم گیری شود.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید