تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

کارکرد های شناختی ISFJ

تیپ شخصیت مدافع

 کارکردهای شناختی ISFJ چیست؟


MBTI بر اساس نظریه روانکاو کارل یونگ است که می گوید شخصیت شامل کارکردهای مختلف شناختی است. ترتیب سلسله مراتبی این کارکردها، الگوهای شخصیتی و رفتاری را تعیین می کند. عملکرد غالب آن است که بیشترین نقش را در شخصیت ایفا می کند، عملکرد کمکی، پشتیبانی از عملکرد غالب را انجام می دهد. عملکرد سوم، آنچنان در شخصیت پر رنگ نیست اما تاثیری در آن دارد و با تقویت فرد در این قسمت بیشتر نمایان می شود. عملکرد پایین عمدتا ناخودآگاه است، اما نشان دهنده یک قسمت از ضعف است.

عملکرد های شناختی تیپ شخصیتی ISFJ به شرح زیر است ...

کارکرد غالب: احساس درونگرا

 این ویژگی انواع حسگرهای درونگرا را به تمرکز بر جزئیات و حقایق سوق می دهد. ISFJ ها اطلاعات عینی را به نظریه های انتزاعی ترجیح می دهند. آنها به شدت با محیط اطراف هماهنگ هستند و در واقعیت مستحکم هستند. هنگام تصمیم گیری، ISFJها خاطرات زنده خود را از تجربیات گذشته مقایسه می کنند تا نتیجه تصمیمات و رویدادهای آینده را پیش بینی کنند. 

کارکرد کمکی: احساس برونگرا

ISFJ ها برای ملاحظات شخصی ارزش بالایی قائل هستند. احساساتی های برون‌گرا بر ایجاد هماهنگی و ارتباط اجتماعی تمرکز می‌کنند. این امر از طریق رفتارهایی حاصل می شود که از نظر اجتماعی مناسب یا مفید تلقی می شوند، مانند مودب بودن، مهربان بودن، با ملاحظه بودن و کمک کردن. ISFJ ها سعی می کنند خواسته ها و نیازهای دیگران را برآورده کنند و حتی گاهی اوقات خواسته های خود را قربانی می کنند تا مطمئن شوند دیگران خوشحال هستند.

کارکرد درجه سوم: تفکر درون گرا

ISFJ ها برنامه ریز هستند و تمایل دارند بسیار سازمان یافته باشند.  آنها از منطق استفاده می کنند تا بفهمند جهان چگونه کار می کند. همانطور که ISFJ ها اطلاعات و تجربیات جدید را جذب می کنند، به دنبال ارتباطات و شباهت ها برای یافتن الگوها هستند. به جای اینکه فقط بخش کوچکی از چیزی را کشف کنند، می‌خواهند ببینند که چگونه چیزها با هم هماهنگ می‌شوند و چگونه به طور کلی کار می‌کند.

کارکرد پایین: شهود برون گرا

در حالی که ISFJ ها تمایل دارند بر روی حال و واقعیت های سخت تمرکز کنند، این عملکرد عمدتاً ناخودآگاه می تواند با کمک به تمرکز فرد بر روی احتمالات به تعادل شخصیت ISFJ کمک کند. در نظر گرفتن حقایق و سپس بررسی "چه می شود اگر" می تواند به ایده های جدیدی در مورد مسائل منجر شود.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید