تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

کارکرد های شناختی INTP

تیپ شخصیت متفکر

 کارکردهای شناختی INTP چیست؟


MBTI بر اساس نظریه روانکاو کارل یونگ است که می گوید شخصیت شامل کارکردهای مختلف شناختی است. ترتیب سلسله مراتبی این کارکردها، الگوهای شخصیتی و رفتاری را تعیین می کند. عملکرد غالب آن است که بیشترین نقش را در شخصیت ایفا می کند، عملکرد کمکی، پشتیبانی از عملکرد غالب را انجام می دهد. عملکرد سوم، آنچنان در شخصیت پر رنگ نیست اما تاثیری در آن دارد و با تقویت فرد در این قسمت بیشتر نمایان می شود. عملکرد پایین عمدتا ناخودآگاه است، اما نشان دهنده یک قسمت از ضعف است.

عملکرد های شناختی تیپ شخصیتی INTP به شرح زیر است ...

کارکرد غالب: تفکر درونگرا

این ویژگی بر نحوه پردازش اطلاعات مردم در مورد جهان تمرکز دارد. INTP ها این را با تلاش برای فهمیدن نحوه کار همه چیز بیان می کنند. آنها دوست دارند اجسام را به صورت جزئی و دقیق تماشا کنند تا ببینند که چگونه چیزها در کنار هم قرار می گیرند و با هم کار می کنند. INTP ها متفکران بسیار منطقی و کارآمدی هستند. آنها می خواهند قبل از به اشتراک گذاشتن نظر یا اقدام، درک کاملی از چیزی داشته باشند.

کارکرد کمکی: شهودی برونگرا

INTP ها با بررسی فرضیه ها و امکانات این عملکرد شناختی را بیان می کنند. آنها از بصیرت، تخیل و تجربه گذشته برای شکل دادن به ایده ها استفاده می کنند. آنها غالباً از آنچه می دانند می گذرند و به دنبال الگوها می گردند، تا زمانی که به یک الهام یا درک مشکل دست پیدا کنند. آنان تمایل دارند زمان زیادی را صرف فکر کردن در مورد آینده و تصور تمام امکانات کنند.

کارکرد درجه سوم: احساس درون گرا

INTP ها تمایل زیادی به جزئیات دارند و همه حقایق و تجربیات به دست آمده را با دقت طبقه بندی می کنند. همانطور که اطلاعات جدیدی را جمع آوری می کنند، آن را با آنچه قبلاً می دانستند مقایسه می کنند تا در مورد آنچه فکر می کنند در آینده اتفاق می افتد پیش بینی کنند.

کارکرد پایین: حس برون گرا

INTP ها تمایل زیادی به جزئیات دارند و همه حقایق و تجربیات به دست آمده را با دقت طبقه بندی می کنند. همانطور که اطلاعات جدیدی را جمع آوری می کنند، آن را با آنچه قبلاً می دانستند مقایسه می کنند تا در مورد آنچه فکر می کنند در آینده اتفاق می افتد پیش بینی کنند.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید