تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

معنی طبقه بندی

taxonomy (takˈsänəmē)

هرگونه مجموعه اصل سیستماتیک برای طبقه بندی و ایجاد ترتیب

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

علم طبقه بندی (به عنوان مثال، طبقه بندی بیولوژیکی) یا هر طرح طبقه بندی خود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-روند علمی طبقه بندی چیزها (= ترتیب آنها در گروه ها)
-یک سیستم خاص از طبقه بندی چیزها

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

سیستمی برای نامگذاری و سازماندهی اشیا، به ویژه گیاهان و حیوانات، به گروه هایی با خصوصیات مشابه

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

طبقه بندی عبارت است از عمل و دانش طبقه بندی اشیا یا مفاهیم.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

اصول طبقه بندی. از ریشه یونانی به معنی "قوانین ترتیب دادن". هرگونه مجموعه اصل سیستماتیک برای طبقه بندی و ایجاد ترتیب

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات