تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

معنی طبقه بندی

taxonomy (takˈsänəmē)

هرگونه مجموعه اصل سیستماتیک برای طبقه بندی و ایجاد ترتیب

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

علم طبقه بندی (به عنوان مثال، طبقه بندی بیولوژیکی) یا هر طرح طبقه بندی خود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-روند علمی طبقه بندی چیزها (= ترتیب آنها در گروه ها)
-یک سیستم خاص از طبقه بندی چیزها

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

سیستمی برای نامگذاری و سازماندهی اشیا، به ویژه گیاهان و حیوانات، به گروه هایی با خصوصیات مشابه

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

طبقه بندی عبارت است از عمل و دانش طبقه بندی اشیا یا مفاهیم.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

اصول طبقه بندی. از ریشه یونانی به معنی "قوانین ترتیب دادن". هرگونه مجموعه اصل سیستماتیک برای طبقه بندی و ایجاد ترتیب

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات