تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

کارکرد های شناختی ISFP

تیپ شخصیت خالق (ماجراجو)

 کارکردهای شناختی ISFP چیست؟


MBTI بر اساس نظریه روانکاو کارل یونگ است که می گوید شخصیت شامل کارکردهای مختلف شناختی است. ترتیب سلسله مراتبی این کارکردها، الگوهای شخصیتی و رفتاری را تعیین می کند. عملکرد غالب آن است که بیشترین نقش را در شخصیت ایفا می کند، عملکرد کمکی، پشتیبانی از عملکرد غالب را انجام می دهد. عملکرد سوم، آنچنان در شخصیت پر رنگ نیست اما تاثیری در آن دارد و با تقویت فرد در این قسمت بیشتر نمایان می شود. عملکرد پایین عمدتا ناخودآگاه است، اما نشان دهنده یک قسمت از ضعف است.

عملکرد های شناختی تیپ شخصیتی ISFP به شرح زیر است ...

کارکرد غالب: احساس درونگرا

ISFP ها بیشتر به نگرانی های شخصی اهمیت می دهند تا اطلاعات عینی و منطقی. افراد با این تیپ شخصیتی بر اساس نظرات خود با اطلاعات و تجربیات سروکار دارند. ISFP ها سیستم ارزشی خاص خود را دارند و بر اساس اینکه چگونه چیزها با ایده خودشان مطابقت دارند، قضاوت خود به خودی می کنند.

کارکرد کمکی: شناخت برونگرا

افراد دارای شخصیت ISFP با دنیای اطراف خود بسیار هماهنگ هستند. آنها نسبت به اطلاعات حسی بسیار حساس هستند و زمانی که تغییرات کوچکی در محیط اطرافشان اتفاق می افتد بسیار آگاه هستند. به همین دلیل اغلب به زیبایی شناسی اهمیت زیادی می دهند و هنرهای تجسمی را ارج می نهند. این افراد روی لحظه حال تمرکز می کنند، اطلاعات جدید را جذب می کنند و سپس اقدام می کنند. آن‌ ها حس دقیقی نسبت به محیط اطراف خود دارند و اغلب متوجه جزئیات کوچکی می‌ شوند که دیگران نادیده می‌ گیرند. هنگامی که آنها وقایع گذشته را به یاد می آورند، می توانند تصاویر بصری قوی را به یاد بیاورند و مناظر، بوها و صداها می توانند خاطرات قوی مرتبط با آن حواس را تداعی کنند.

کارکرد درجه سوم: شهود درون گرا

هنگامی که ISFP ها جزئیات جهان را به دست می آورند، اغلب در مورد رویدادها و موقعیت ها "احساس درونی یا پیشگویی" ایجاد می کنند. در حالی که آنها عموماً مفاهیم یا ایده های انتزاعی را دوست ندارند، این کارکرد شهود درونگرا می تواند آنها را به تجربه تجلی در خود و دیگران سوق دهد.

کارکرد پایین: تفکر برون گرا

یکی از نقاط ضعف ISFP ها در سازماندهی است، اگرچه ممکن است در شرایط خاص از این ویژگی استفاده بیشتری کنند. این ویژگی در مورد یافتن کارآمدترین راه برای انجام کاری است. یک ISFP می تواند بر دقیق بودن در مورد جزئیات و یافتن مؤثرترین راه برای بیان یک ایده تمرکز کند.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید