تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

کارکرد های شناختی ENFP

تیپ شخصیت مشوق (مبارز)

 کارکردهای شناختی ENFP چیست؟


MBTI بر اساس نظریه روانکاو کارل یونگ است که می گوید شخصیت شامل کارکردهای مختلف شناختی است. ترتیب سلسله مراتبی این کارکردها، الگوهای شخصیتی و رفتاری را تعیین می کند. عملکرد غالب آن است که بیشترین نقش را در شخصیت ایفا می کند، عملکرد کمکی، پشتیبانی از عملکرد غالب را انجام می دهد. عملکرد سوم، آنچنان در شخصیت پر رنگ نیست اما تاثیری در آن دارد و با تقویت فرد در این قسمت بیشتر نمایان می شود. عملکرد پایین عمدتا ناخودآگاه است، اما نشان دهنده یک قسمت از ضعف است.

عملکرد های شناختی تیپ شخصیتی ENFP به شرح زیر است ...

کارکرد غالب: شهود برونگرا

ENFP ها عموماً بر دنیای فرصت ها تمرکز می کنند. آنها می توانند انتزاعی فکر کنند و ترجیح می دهند روی جزئیات کوچک تمرکز نکنید. افراد ای تیپ مبتکر و آینده نگر هستید. ENFP ها به جای تمرکز بر آنچه هستند، در دیدن چیزها به همان شکلی که می توانند باشند خوب هستند. آنها تمایل طبیعی به تمرکز بر روابط دارند و در یافتن الگوها و ارتباطات بین افراد، موقعیت ها و ایده ها مهارت دارند.

کارکرد کمکی: احساس درون گرا

هنگام تصمیم گیری، ENFP ها ارزش بیشتری برای احساسات و ارزش ها قائل هستند تا منطق و معیارهای عینی. آنها تمایل دارند از قلب خود پیروی کنند، با دیگران همدردی کنند و به احساسات خود اجازه دهند تصمیمات آنها را هدایت کنند. ENFP ها تمایل زیادی به صادق بودن به خود و ارزش هایشان دارند. در یک دنیای ایده آل، دنیای آنها با ارزش های آنها سازگار است.

کارکرد درجه سوم: تفکر برون گرا

این عملکرد شناختی بر سازماندهی منطقی اطلاعات و ایده ها متمرکز است. هنگام بررسی اطلاعات، ENFP می‌تواند از این ویژگی برای مرتب‌سازی داده‌های مختلف استفاده کنند. به عنوان مثال، یک ENFP ممکن است در حین حل یک مشکل "با صدای بلند فکر کند" و تمام اطلاعات را کنار هم بگذارد تا یک رشته فکری قابل درک ایجاد کند.

کارکرد پایین: احساس درون گرا

ENFP ها این عملکرد را با مقایسه چیزهایی که در حال حاضر تجربه می کنند با تجربیات قبلی بیان می کنند. با انجام این کار، آنها اغلب می توانند خاطرات، احساسات و حواسی را که با این رویدادها مرتبط می کنند، برانگیزند. این فرد را قادر می سازد تا الگوها را جستجو کند و انتظاراتی را برای رویدادهای آینده بر اساس تجربیات گذشته خود شکل دهد.