تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

کارکرد های شناختی ENTJ

تیپ شخصیت فرمانده

 کارکردهای شناختی ENTJ چیست؟


MBTI بر اساس نظریه روانکاو کارل یونگ است که می گوید شخصیت شامل کارکردهای مختلف شناختی است. ترتیب سلسله مراتبی این کارکردها، الگوهای شخصیتی و رفتاری را تعیین می کند. عملکرد غالب آن است که بیشترین نقش را در شخصیت ایفا می کند، عملکرد کمکی، پشتیبانی از عملکرد غالب را انجام می دهد. عملکرد سوم، آنچنان در شخصیت پر رنگ نیست اما تاثیری در آن دارد و با تقویت فرد در این قسمت بیشتر نمایان می شود. عملکرد پایین عمدتا ناخودآگاه است، اما نشان دهنده یک قسمت از ضعف است.

عملکرد های شناختی تیپ شخصیتی ENTJ به شرح زیر است ...

کارکرد غالب: تفکر برونگرا

این یک تابع ترجیحی ENTJ است و از طریق نحوه تصمیم گیری و قضاوت آنها بیان می شود. ENTJ ها معمولاً بدون گوش دادن صحبت می کنند و قبل از تحلیل هر گونه اطلاعاتی در مورد یک موقعیت، قضاوت فوری می کنند. اگرچه آنها تمایل به قضاوت فوری دارند، اما بسیار منطقی و عینی هستند. آنها بر تحمیل نظم و هنجارها به دنیای اطراف خود تمرکز می کنند. تعیین اهداف قابل اندازه گیری بسیار مهم است.

کارکرد کمکی: شهود درون گرا

افراد با این شخصیت آینده نگر هستند و همیشه هنگام تصمیم گیری به احتمالات فکر می کنند. ENTJ ها آینده نگر فکر می کنند و از تغییر نمی ترسند. آنها به غرایز خود اعتماد دارند حتی اگر از نتیجه گیری سریع پشیمان شوند.

کارکرد درجه سوم: شناخت برون گرا

این عملکرد شناختی باعث می شود ENTJ ها بخواهند ماجراجویی کنند. آنها عاشق تجربیات جدید هستند و گاهی اوقات می توانند رفتارهای هیجان انگیزی را اتخاذ کنند. آنها با جهت گیری حسی بیرونی خود، از چیزهای ظریف زندگی نیز قدردانی می کنند. آنها اغلب دوست دارند اطراف خود را با چیزهایی احاطه کنند که به نظرشان جذاب یا جالب است.

کارکرد پایین: احساس درون گرا

احساس درونگرایی بر احساسات و ارزش های درونی تمرکز دارد. احساسات می‌تواند برای ENTJ ها حوزه سختی باشد و آنها اغلب نمی‌ دانند که چگونه این بخش از شخصیت آنها به فرآیند تصمیم‌گیری آنها کمک می‌کند. وقتی این جنبه از شخصیت ضعیف باشد، ENTJ ها ممکن است در شرایطی که به نوعی واکنش عاطفی نیاز است احساس ناراحتی یا خجالت کنند.