تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

کارکرد های شناختی ISTJ

تیپ شخصیت بازپرس (خدمت رسان)

 کارکردهای شناختی ISTJ چیست؟


MBTI بر اساس نظریه روانکاو کارل یونگ است که می گوید شخصیت شامل کارکردهای مختلف شناختی است. ترتیب سلسله مراتبی این کارکردها، الگوهای شخصیتی و رفتاری را تعیین می کند. عملکرد غالب آن است که بیشترین نقش را در شخصیت ایفا می کند، عملکرد کمکی، پشتیبانی از عملکرد غالب را انجام می دهد. عملکرد سوم، آنچنان در شخصیت پر رنگ نیست اما تاثیری در آن دارد و با تقویت فرد در این قسمت بیشتر نمایان می شود. عملکرد پایین عمدتا ناخودآگاه است، اما نشان دهنده یک قسمت از ضعف است.

عملکرد های شناختی تیپ شخصیتی ISTJ به شرح زیر است ...

کارکرد غالب: احساس درونگرا

این افراد درونگرا بر لحظه حال تمرکز می کنند و اطلاعات زیادی در مورد محیط اطراف خود به دست می آورند. آنها همچنین خاطرات زنده ای از گذشته دارند و برای شکل گیری انتظارات از آینده به خاطرات آن تجربیات تکیه می کنند.

کارکرد کمکی: تفکر برونگرا

ISTJ ها منطقی و کارآمد هستند. آنها دوست دارند به دنبال توضیحات منطقی برای رویدادها باشند. ترجیح می دهند روی جزئیات تمرکز کنند تا به اطلاعات انتزاعی فکر کنند. برای افراد با این نوع شخصیت مهم است که کارآمد و مولد باشند. آنان برای دانشی که به طور مستقیم در عمل کاربرد دارد، ارزش قائل هستند. ISTJ ها بر اساس داده های منطقی و عینی تصمیم گیری می کنند تا احساسات شخصی.

کارکرد درجه سوم: احساس درون گرا

ISTJ ممکن است بر اساس منطق تصمیمی بگیرد، اما این احساس در او ایجاد می شود و به آنها می گوید به احساسات خود اعتماد کنند نه فقط به حقایق.

کارکرد پایین: حس برون گرا

این جنبه از شخصیت ISTJ ها ایده ها و تجربیات جدید را دوست دارد. این ضعیف ترین بخش شخصیت ISTJ است، اما گسترش این ویژگی گاهی اوقات می تواند به شخصیت متعادل تری منجر شود.