تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست هوش ریاضی تصویری (80 تصویر) مدت مطالعه: 13 دقیقه
ای سنج 22 مهر 1399 مدت مطالعه: 13 دقیقه

تست هوش ریاضی تصویری (80 تصویر)

تست هوش ریاضی روش بسیار خوبی برای تمرین ذهن و عملکرد مغز می باشد. ما سعی داریم که هر هفته برای شما یک سوال یا معمای ریاضی را منتشر کنیم. توجه داشته باشید سعی کنید نکاتی را که در زیر به آن ها اشاره می کنیم را به دقت در نظر بگیرید. تمرین مداوم با استفاده از تست هوش ریاضی و تست هوش تصویری به شما کمک می کند تا بتوانید ذهن خود را ورزش داده و سرعت پردازش آن را افزایش دهید. لطفا برای استفاده از این پست نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

 نکته اول- سعی کنید قبل از مشاهده پاسخ، خودتانبه دقت  سوالات را پاسخ دهید.

 نکته دوم- زمان در این تست ها اهمیت ندارد، و برای افزایش عملکرد مغز خود سعی کنید حتما راه ها مختلف پاسخ را تست کنید.

کاربردهای تست هوش ریاضی

 • تقویت هوش منطقی ریاضی 
 • تقویت هوش تجسمی
 • افزایش قدرت و توانایی حل مساله


تست هوش ریاضی شماره 81

جای علامت سوال چه عددی باید قرار بگیرد؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی تصویری

تست هوش ریاضی شماره 80

در چهار مستطیل زیر به جای علامت سوال ها چه اعدادی را باید جایگزین کرد؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی تصویری

تست هوش ریاضی شماره 79

به جای علامت سوال ها چه اعدادی را باید جایگزین کرد؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی

تست هوش ریاضی شماره 78

به نظر شما به جای علامت سوال چه عددی را باید جایگزین کرد؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی تصویری

تست هوش ریاضی شماره 77

حدس می زنید که به جای علامت سوال چه عددی را باید جایگزین کرد؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی

تست هوش ریاضی شماره 76

به نظر شما با توجه به نظم موجود در بین اعداد، به جای علامت سوال چه عددی را باید جایگزین کرد؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی

تست هوش ریاضی شماره 75

 با توجه به منطق حاکم بر اعداد به جای علامت سوال چه عددی را باید جایگزین کرد؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی

تست هوش ریاضی شماره 74

 به جای علامت سوال چه عددی را باید جایگزین کرد؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش تصویری ریاضی

 

تست هوش ریاضی شماره 73

با کشف نظم خاص بین اعداد موجود در روی مثلث های زیر، بگویید که به جای علامت سوال ها چه اعدادی را باید جایگزین کرد؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی

 

تست هوش ریاضی شماره 72

در شکل زیر به جای علامت سوال چه عددی باید قرار دهیم؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی

تست هوش ریاضی شماره 71

در شکل زیر به جای علامت سوال ها چه اعدادی باید قرار دهیم؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی

تست هوش ریاضی شماره 70

در شکل زیر به جای علامت سوال چه عددی باید قرار دهیم؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی

تست هوش ریاضی شماره 69

در شکل زیر به جای علامت سوال چه عددی باید قرار دهیم؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی

تست هوش ریاضی شماره 68

در شکل زیر به جای علامت سوال چه عددی باید قرار دهیم؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی

تست هوش ریاضی شماره 67

ابتدا رابطه موجود بین اعداد دایره های ردیف بالا را پیدا کنید سپس بگویید در دایره های A و B به جای علامت سوال ها چه اعدادی باید قرار دهیم؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی تصویری

تست هوش ریاضی شماره 66

به جای علامت سوال چه عددی باید قرار دهیم؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی تصویری

تست هوش ریاضی شماره 65

علامت های جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را چگونه باید در هر یک از تساوی های  زیر قرار دهیم که نتیجه به دست آمده هر ردیف از اعداد صحیح باشد؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی تصویری

تست هوش ریاضی شماره 64

اعداد زیر را به چه صورت می توان در جدول جایگزین کرد که جمع هر ستون یا ردیف برابر 25 شود؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی تصویری

تست هوش ریاضی شماره 63

در جای خالی چه عددی باید قرار داد؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی

تست هوش ریاضی شماره 62

در جاهای خالی چه اعدادی باید قرار بگیرند تا نظم میان آن ها همچنان حفظ گردد؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی

تست هوش ریاضی شماره 61

به جای علامت سوالها چه حروفی باید قرار دهیم؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی

تست هوش ریاضی شماره 60

به جای علامت سوال چه عددی باید قرار دهیم؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 59

 

تست هوش ریاضی تصویری


تست هوش ریاضی شماره 58

به جای علامت سوال چه عددی باید قرار دهیم؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضیتست هوش ریاضی شماره 57

به جای علامت سوال هاباید چه اعدادی قرار دهیم؟👇🏻👇🏻👇🏻


تست هوش ریاضی شماره 56

به جای حروف چه اعدادی باید قرار دهیم تا نتیجه ضرب و جمع درست از آب درآید؟👇🏻👇🏻👇🏻


تست هوش ریاضی شماره 55

به جای علامت سوال چه عددی باید نوشت؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 54

به جای علامت سوال چه عددی باید نوشت؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 53

کدام یک از اعداد زیر اضافی است و نظم را به هم زده است؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 52

معادل عددی سطر سوم چقدر است؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 51

به جای علامت سوال کدام ساعت (E تا A)  را باید قرار داد؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 50

به جای علامت سوال ها چه اعدادی باید گذاشت؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 49

به جای علامت سوال چه عددی باید بگذاریم تا نظم میان اعداد همچنان حفط شود؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 48

به چه دلیل این تفریق صحیح نمی باشد؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 47

به جای علامت سوال چه عددی باید قرار داد؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 46

به جای علامت سوال چه عددی باید قرار داد؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 45

به جای علامت سوال چه عددی باید قرار داد؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 44

به جای علامت سوال چه عددی باید نوشت؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 43

به جای علامت سوال چه عددی باید نوشت؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 42

براساس رابطه خاصی که در هر چهار دایره زیر وجود دارد، چه عددی باید به جای علامت سوال قرار داد؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 41

به جای علامت سوال چه عددی را باید قرار داد؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 40

به جای علامت سوال چه عددی باید قرار بگیرد.👇🏻👇🏻👇🏻

 


تست هوش ریاضی شماره 39

یکی از تساوی های زیر غلط می باشد، آن را پیدا کنید.👇🏻👇🏻👇🏻


تست هوش ریاضی شماره 38

هر کدام از مجموعه اعداد زیر، به جز یک مورد، از یک قاعده مشخص پیروی می کند، آن را پیدا کنید.👇🏻👇🏻👇🏻

هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 37

در اعداد زیر مقدار  x  چه عددی می تواند باشد؟👇🏻👇🏻👇🏻

هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 36

با توجه به مثال، درون پرانتز خالی چه اعدادی باید قرار گیرد؟👇🏻👇🏻👇🏻

هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 35

فرض کنید که  2 عدد ساعت روی میز کار شما قرار گرفته است. یکی از آن ها در هر ساعت 2 دقیقه عقب می ماند و دیگری در هر ساعت 1 دقیقه جلو می رود. زمانی که رادیو ساعت را 12 اعلام می کند،  هر دو ساعت را روی 12 تنظیم می کنید. چند ساعت بعد وقتی به ساعت ها نگاه می کنید، نیم ساعت با هم اختلاف دارند. در همان لحظه ساعت  واقعی چند بوده است؟👇🏻👇🏻👇🏻

هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 34

جای خالی را با عدد مناسب کامل کنید👇🏻👇🏻👇🏻 

هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 33

دایره های خالی را با عدد مناسب پر کنید.👇🏻👇🏻👇🏻

هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 32

در شکل زیر هر یک از حروف A تا I، به یک ردیف متناظر (شامل شش عدد) از اعدد تعلق دارد. آیا می توانید ردیفی که متفاوت می باشد را تشخیص دهید؟ 👇🏻👇🏻👇🏻 

هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 31

در کدام یک از گزینه ها، یک دایره سیاه اضافه کنیم تا دقیقاً شرایط شکل زیر، در آن ایجاد شود؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 30

 در یک مسابقه دوی ماراتن، 12 دونده شرکت داشته اند. شماره یکی از این دونده ها خوانا نیست. آیا می توانید حدس بزنید که شماره  دونده  مورد نظر چند می باشد؟ 👇🏻👇🏻👇🏻 

هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 29

دانش آموزی در یک امتحان تستی چهار گزینه ای، به 10 سوال از 12 سوال پاسخ می دهد. هر جواب صحیح 5 نمره و هر جواب غلط 2 نمره منفی داشت. این دانش آموز 29 نمره کسب می کند. آیا می توانید بگوئید که به چند سوال جواب درست داده است؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 28

اگر دو فرد تایپیست دو صفحه را در مدت زمان دو دقیقه  تایپ کنند، چه تعداد  تایپیست 18 صفحه را در 6 دقیقه تایپ خواهند کرد؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 27

چرخه زیر را کامل کنید. 👇🏻👇🏻👇🏻 


تست هوش ریاضی شماره 26

 آیا می توانید اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه های مربع شکل بگذارید که تساوی برقرار شود؟ مربع های کنار هم نمایانگر اعداد دو رقمی می باشد(نکته: تکرار رقم ها جایز نمی باشد)

ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 25

در تصاویر زیر پنج ساعت مشاهده می کنید که هر کدام زمان متفاوتی را نشان می دهد، آیا می توانید تشخیص دهید که  ساعت آخر چه زمانی را باید نشان دهد؟

تست ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 24

در تصاویر زیر پنج ساعت مشاهده می کنید که هر کدام زمان متفاوتی را نشان می دهد، آیا می توانید تشخیص دهید که  ساعت آخر چه زمانی را باید نشان دهد؟

ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 23

به نحوه ترتیب اعداد زیر دقت کنید: این  مجموعه اعداد با عدد 0 شروع شده و با عدد 900 به اتمام رسیده است. آیا می توانید تشخیص دهید که در این مجموعه به طور کلی، چه تعداد اعداد وجود دارد؟

ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 22

کدام یک از اعداد زیر با بقیه اعداد متفاوت می باشد؟

هوش ریاضی

 


تست هوش ریاضی شماره 21

در ادامه اعداد زیر چه عددی باید قرار گیرد؟

هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 20

قطعه کاغذی به شکل زیر را در نظر بگیرید. آیا می توانید این شکل را با یک برش به دو قسمت مساوی تقسیم کنید؟

هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 19

اگر در هر حرکت، توپ سیاه، 3 گوشه را در جهت حرکت عقربه های ساعت طی کند و توپ سفید 4 گوشه در خلاف جهت، پس از چند حرکت این دو به هم خواهند رسید؟

هوش تصویری


تست هوش ریاضی شماره 18

در تصویر زیر خانه خالی را با عدد مناسب تکمیل نمایید.

هوش تصویری

 


تست هوش ریاضی شماره 17

به شکل زیر نگاه کنید. آیا می توانید فقط با جابه جا نمودن 4 چوب کبریت، 7 مربع بسازید؟

هوش تصویری


تست هوش ریاضی شماره 15

به نظر شما در خانه خالی چه تصویری را باید قرار دهیم؟

هوش تصویری


تست هوش ریاضی شماره 16

به تصویر زیر نگاه کنید. به نظر شما چرخ دنده 1 باید چند دور بزند تا دندانه مشکی رنگ از چرخ دنده 2 بین دندانه های مشکی رنگ از چرخ دنده 1 قرار گیرد؟

هوش تصویری


تست هوش ریاضی شماره 15

به نظر شما در خانه خالی چه تصویری را باید قرار دهیم؟

هوش تصویری


تست هوش ریاضی شماره 14

به نظر شما به جای علامت سوال چه عددی را باید قرار دهیم؟

هوش تصویری ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 13

در شکل زیر چند مربع قابل تشخیص می باشد؟

تست هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 12

به شکل زیر نگاه کنید و بگویید چند چهارضلعی را می توان در آن شمارد.

هوش


تست هوش ریاضی شماره 11

شکل زیر را در نظر بگیرید. آیا می توانید با برش دادن آن تصویر را به دو قسمت مساوی تقسیم نمایید؟

هوش ریاظی

تست هوش ریاضی شماره 10

اعداد زیر را با دقت ملاحظه کنید. به نظر شما به جای علامت سوال چه عددی را باید بگذاریم؟

تست ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 9

فکر کنید اولین تصویری که در زیر آورده ایم را مقابله آینه گذاشته ایم. به نظر شما کدام از 6 تصویر دیگر بازتاب درست این تصویر در آینه می باشد؟

هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 8

در سمت راست یک مکعب را می بینید که  6وجه، 12 ضلع و 8 راس دارد. حالا برای شکل های سمت چپ تعداد راس ها و ضلع ها را مشخص نمایید.

هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 7

تصویری که در زیر مشاهده می کنید باز شده یک مکعب است. به نظر شما وقتی جمع شود کدام مکعب را نشان می دهد؟

تس هوش ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 6

شکل زیر را به دقت نگاه کنید. به نظر شما به جای A، B، C و D چه عددی را باید بگذاریم.

تست ریاضی


تست هوش ریاضی شماره 5

در زیر سه ردیف عدد و یک ردیف خالی ملاحظه می کنید. به نظر شما در ردیف چهارم چه عددی باید گذاشته شود؟

هوش ریاضی

 


تست هوش ریاضی شماره 4

در زیر سه ردیف عدد و یک ردیف خالی ملاحظه می کنید. به نظر شما در ردیف چهارم چه عددی باید گذاشته شود؟

هوش ریاضی

 


تست شخصیت تصویری

برای ارزیابی و شخصیت شناسی جهت تحلیل ویژگی هایتان بر اساس تصاویر می توانید به تست شخصیت شناسی تصویری مراجعه کنید


تست هوش ریاضی شماره 3

یکی از ساعت هایی که در زیر نشان داده شده است، با منطق سایر ساعت ها تفاوت دارد. سعی کنید آن را پیدا کنید.

هوش

 

تست هوش ریاضی شماره 2

تصویر زیر سود سالیانه مربوط به چهار شکرت مختلف را نشان می دهد.  نمودار رشد سهام چهار شرکت مختلف می باشد. به نظر شما در سال های 1981 تا 1985 کدام یک از این شرکت ها سودبیشتری داشته است؟

تست هوش

 


تست هوش ریاضی شماره 1

در شکل زیر 6 ضلعی را طوری داخل تصویر وسط قرار دهید که همه اعداد کنارهم ، با هم برابر باشند.(توجه- نمی توانید شش ضلعی ها را بچرخانید)

تست هوش ریاضی

 


 جمع بندی ای سنج

همانطور که گفته شد در این پست سعی شده است که هر هفته انواع تست های هوش ریاضی تصویری برای شما آورده شود. شما می توانید از این تست ها به عنوان یک ورزش ذهنی برای تقویت حافظه خود و اطرافیان تان استفاده نمایید. 
 کدام یک از تست های هوش برای شما لذت بخش تر و هیجان انگیز تر بود؟ لطفاً دیدگاه و نظرات ارزشمند خودتان را با ما به اشتراک بگذارید.

 
 

 

 

درباره تست هوش منسا (Mensa) چه می دانید؟
100+ تست هوش تصویری با جواب
تست هوش ریاضی تصویری (80 تصویر)
همه چیز در مورد تست های هوش
معماهای ریاضی
34 معمای طولانی
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید

سوالات متداول

 • هوش ریاضی چیست؟

  • هوش ریاضی توانایی پردازش و پاسخدهی به سوالات ریاضی و محاسبات است. این هوش یکی از نه جنبه نظریه هوش گاردنر می باشد. برای بررسی نقاط ضعف و قوت خود در ابعاد 9 گانه هوش توصیه می کنیم که از تست هوش چندگانه گاردنر در پیج آزمون های ای سنج استفاده کنید.
 • انجام تست هوش ریاضی چه فایده ای دارد؟

  • با استفاده از تست های هوش ریاضی می توانید ذهن خود را به چالش کشیده و توانایی پردازش اطلاعات، تصمیم گیری، سرعت واکنش و حل مساله را در خود افزایش دهید.
 • آیا تست هوش ریاضی استاندارد است؟

  • توجه داشته باشید که این تست برای سنجش سما نیست، بنابراین استاندارد نمی باشد. در واقع این آزمون هایی که ای سنج برای شما فراهم نموده است صرفا برای تمرین است. بنابراین جهت ارزیابی هوش خود بهتر است به تست هوش کتل یا تست هوش ریون مراجعه کنید.
 • چرا نمی توانم برخی از سوالات را حل کنم؟

  • اینکه نتوانید به برخی از سوالات پاسخ دهید، کاملا مسئله ای طبیعی است. برای اینکه بتوانیم از پس معما و تست های هوش ریاضی و تصویری برآییم نیاز به تمرین داریم. این پست می تواند به عنوان یک تمرین مفید به شما کمک کند تا به مرور سرعت پاسخ دهی تان به این گونه سوالات افزایش یابد.
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید
18 بهمن 1402 00:55

من با شکل ۴۳ مشکل داشتم اونم که پاسخش اشتباهی یه شکل دیگس😭

05 آذر 1402 10:51

This blog was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Thanks a lot!

20 مهر 1402 14:57

واقعاً لذت بخش بود، دمتون گرم

12 مهر 1402 09:00

کسی جواب اینو میدونه؟ جای عدد یازدهم چیه؟2003563510

23 تیر 1402 18:25

بسیار عالی ممنون

31 خرداد 1402 16:56

ممنون از شما بسیار عالی بود. تشکر ⚘

16 اردیبهشت 1402 00:47

از این سختر نبود

20 شهریور 1401 00:00

همشون عالی بودن مرررررررسی

13 شهریور 1401 00:30

دستتون درد نکنه

12 شهریور 1401 16:13

عاشق تستاتونمم.مخصوصا این تست های ریاضیتون برای بچه ام سرگرم کننده خوبی شده این روزها

12 شهریور 1401 00:02

خیلی خوب بودن. ممنون

06 شهریور 1401 15:17

عااالی

03 شهریور 1401 01:07

مرسی مرسی ای سنج مرسدس

02 شهریور 1401 11:20

ممنون از تستاتون

01 شهریور 1401 15:37

خیلی خیلی متشکرم به خاطر سابت خوبتون. همیشه ازشون میخونم و استفاده میکنم

30 مرداد 1401 20:18

همه شون خوب بود

14 مرداد 1401 17:04

تست هاتون رو خیلی دوست داشتم. بعضی هاش خیلی سخت بووووووووووووود😭😭😭😭😭😭😭😭😭

14 مرداد 1401 01:04

عااااااااااااالی. تست های تصویری و ریاضی هر دو خوب بودن. ازشون توی کانالم با ذکر منبع استفاده می کنم. ممنون از سایت خیلی خوبتون

09 مرداد 1401 13:42

چقدر خوبه تستاتون.

07 مرداد 1401 20:12

سایتتون معرکه اس . دست همگی درد نکنه

02 مرداد 1401 16:12

من مربی یکی از دبستان های اهواز هستم از این تست هاتون برای بچه ها استفاده می کنم . ممنون از سایت خوبتون. در ضمن تست های هوش و شخصیتتون توی قسمت تست های سایت هم عالی هستند. با تشکر از تیم شما

01 مرداد 1401 04:17

مرسی

16 تیر 1401 06:53

خیلی خوووووب بووودکلی کیف کردیممممم مرررررررررسی

13 تیر 1401 17:09

البته با ذکر منبع

13 تیر 1401 17:09

مررررسی خیلی خوب بود. از چندتاش برای مدرسه مون استفاده کردم

02 تیر 1401 20:54

تست تاتون فوق العادس