تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان

تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان

تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان
پست وبلاگی
تست هوش تصویری (77 تصویر) مدت مطالعه: 6 دقیقه
ای سنج 27 آبان 1399 مدت مطالعه: 6 دقیقه

تست هوش تصویری (77 تصویر)

آخرین به روز رسانی : 1400/7/28

تست هوش تصویری شماره ۱

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره ۱ اینجا کلیک کنید.

 

 

تست هوش تصویری شماره ۲

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره ۲ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره ۳

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره ۳ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره ۴

معما

معما

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره ۴ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره ۵

معما با جواب

معما با جواب

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره ۵ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره ۶

تست هوش تصویری سخت

تست هوش تصویری سخت

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره ۶ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره ۷

هوش تصویری

هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره ۷ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره ۸

معمای تصویری

معمای تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره ۸ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره ۹

معما های هوش

معما های هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره ۹ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره۱۰

معما های هوش

معما های هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره ۱۰ اینجا کلیک کنید.

 

تست-هوش

 

تست هوش تصویری شماره۱۱

معما با جواب

معما با جواب

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره ۱۱ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره۱۲

هوش تصویری

هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره ۱۲ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره۱۳

معمای تصویری

معمای تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره ۱۳ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره۱۴

تست هوش

تست هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره ۱۴ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره۱۵

هوش تصویری

هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره۱۵ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره۱۶

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره۱۶ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره۱۷

هوش

هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره۱۷ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره۱۸

معما

معما

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره۱۸ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره۱۹

هوش تصویری

هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره۱۹ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره۲۰

هوش

هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره۲۰ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره۲۱

تست هوش

تست هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره۲۱ اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره22


 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شمار22 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره23


هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شمار23 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره24


هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شمار24 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره25


هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شمار25 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره26


هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شمار26 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره27


تست هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شمار27 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره28


تست هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شمار28 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره29


تست هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شمار29 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره30


تست هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شمار30 اینجا کلیک کنید.

 

 

تست هوش تصویری شماره31


تست هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شمار31 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره32


تست هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شمار32 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره33


تست هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شمار33 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره34


هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شمار34 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره35


هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شمار35 اینجا کلیک کنید.

 

 

تست هوش تصویری شماره36


هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شمار36 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره37


هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شمار37 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره38


هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شمار38 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره39


هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره39 اینجا کلیک کنید.

 

 

تست هوش تصویری شماره40


هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره40 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره41


هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره41 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره42


هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره42 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره43


هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره43 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره44


هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره44 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره45


هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره45 اینجا کلیک کنید.

تست هوش تصویری شماره46

لطفا با دقت به تصویر زیر نگاه کنید و همه ی الگوهای مشابه با الگوی هدف (کنار هم قرار گفتن مربع و دایره) را در هر ردیف مشخص کنید. در مدت زمان 2 دقیقه و بدون استفاده از قلم و خودکار، چند الگوی هدف پیدا کردید؟


هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره46 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره47

نیمه گم شده ی تصویر زیر پیدا کنید

هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره47 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره48

در صفحه شطرنج زیر چه تعداد مربع قابل شمارش می باشد؟

هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره48 اینجا کلیک کنید.

 

 

تست هوش تصویری شماره49

در تصویر زیر با 12 عدد چوب کبریت، 4 مربع ساخته شده است. آیا می توانید فقط با جابجا کردن چوب کبریت ها، 6 قسمت مشابه درست کنید؟

هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره49 اینجا کلیک کنید.

چیستان و معما با جواب

تست هوش تصویری شماره50

آیا می توانید تعداد دقیق مربع  و مثلث ها را به دست آورید؟

هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره50 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره51

به جای علامت سوال کدوم شکل باید قرار بگیرد؟

هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره51 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره52

بدون استفاده از علامت گذاری، در شکل زیر چند خط می توانید بشمارید؟👇🏻👇🏻👇🏻 

هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره52 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره53

نسبت شکل 1 به شکل 2 مثل نسبت شکل 3 است به کدام گزینه می باشد؟ 👇🏻👇🏻👇🏻 

هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره53 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره54

در شکل زیر چند عدد مثلث می توانید مشاهده کنید؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره54 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره55

دو عدد ساعت شنی داریم. یکی 7 دقیقه و دیگری 11 دقیقه را می توانند اندازه بگیرند. سریعترین راهی که بتوانیم با استفاده از این دو ساعت شنی، برای آپ پز  کردن یک تخم مرغ، دقیقاً 15 دقیقه را اندازه گیری کنیم؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره55 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره56

آیا می توانید شکل زیر را به دو قسمت چنان برش دهید که بتوان با آن ها یک مستطیل 6*4 ساخت؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره56 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره57

تصویر متفاوت را پیدا کنید. 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره57 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره58

یکی از شکل های زیر اشتباه می باشد آن را پیدا کنید.👇🏻👇🏻👇🏻

هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره58 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره59

جای خالی در تصویر زیر، با کدام یک از الگوهای مشخص شده، تکمیل می شود؟👇🏻👇🏻👇🏻

هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره59 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره60

به نظر شما کدام گزینه، تک می باشد وباید حذف شود؟👇🏻👇🏻👇🏻

هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره60 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره61

خیلی سریع بگویید کدام کاشی از سمت راست در قسمت چپ تکرار نشده است؟👇🏻👇🏻👇🏻

هوش تصویری

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره61 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره62

کدام یک از گزینه ها با بقیه شکل ها متفاوت می باشد؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره62 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره63

در مربع زیر یک خانه ی خالی مشاهده  می کنید.  از بین شکل های 1 تا 6 ، مناسب ترین را انتخاب کنید.👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره63 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره64

به جای علامت سوال ها  از چه حروف الفبایی باید استفاده  کرد؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش

 

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره64 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره 65 

کدام یک از شکل های A تا F را به جای علامت سوال انتخاب می کنید؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره 65 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره 66

 کدام یک از تصاویر A تا F را باید در خانه خالی جدول قرار داد؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش تصویری

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره 66 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره 67

کدام یک از مربع های 1 تا 6 را باید به جای علامت سوال قرار داد؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش تصویری

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره 67 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره 68

به جای علامت سوال باید چه حرفی از الفبار را نوشت؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش تصویری

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره 68 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره 69

نسبت A  به B مثل نسبت C  به کدام شکل است؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش تصویری

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره 69اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره 70

کدام یک از کارت های A تا F را باید در محل کارت سفید قرار بدهیم که نظم آن ها همچنان محفوظ بماند؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش تصویری

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره 70اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره 71

کدام شکل نظم را به هم زده است؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش تصویری

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره 71اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره 72

آیا می توانید فقط با سه خط صاف، این مربع را به شش قسمت تقسیم کنید به طوری که هر قسمت شامل دو سیب، دو لیمو و دو موز باشد؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش تصویری

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره 72اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره 73

به جای علامت سوال چه حرفی قرار دهیم تا نظم  میان آن ها حفظ شود؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش تصویری

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره 73اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره 74

کدام یک از ستاره های 1 تا 6 را می توان به جای علامت سوال قرار داد؟👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش تصویری

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره 74 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره 75

به جای مربع کدام یک از شکل های A  تا I  را باید قرار دهیم؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش تصویری

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره 75 اینجا کلیک کنید..

 

تست هوش تصویری شماره 76

کدام حرف است که دو تا بالاتر از حرفی است که چهار تا پایین تر از حرفی است که یکی بالاتر از حرفی است که دو تا پایین تر از حرفی است که پنج تا بالاتر از حرفی است که یکی پایین تر از حرفی است که دو تا بالاتر از حرف انتهایی قرار گرفته است؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش تصویری

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره 76 اینجا کلیک کنید.

 

تست هوش تصویری شماره 77

به جای علامت سوال ها چه حروفی قرار دهیم؟ 👇🏻👇🏻👇🏻

تست هوش تصویری

برای مشاهده پاسخ تست هوش تصویری شماره 77 اینجا کلیک کنید..

جمع بندی ای سنج

نکته ی مهمی که باید به آن توجه کنید، این است که هوش یکی از مهارت هایی است که با انجام تمرینات مناسب می توانید آن را ارتقاء دهید. به جهت اهمیتی که مجموعه ی ای سنج برای مخاطبان خود قائل است، اقدام به آماده سازی فایلی با محتوای تمرین هوش تجسمی و هوش منطقی ریاضی کرده است که شما می توانید با استفاده از دستور العملی که در اختیارتان قرار می گیرد و انجام مناسب آن ها، پس از مدتی درک بهتری از فرآیند های شناختی خود داشته و آن ها را تقویت کنید.
کدام یک از تست های هوش تصویری برای شما چالش برانگیز تر بود؟ لطفا دیدگاه و نظرات ارزشمند خودتان را با ما به اشتراک بگذارید.

لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید

Ali Javadi
25 خرداد 1399 21:26

عالی بود. ممنونم

سارا اسکندری
24 تیر 1399 19:01

چرا فقط تست های 25،24،23،22 رو نشون میده بقیه رو نشون نمیده

03 مهر 1399 14:10

نظرتون جواب تست 24 صحیحه؟

04 مهر 1399 20:52

عالی

07 مهر 1399 14:30

جواب ۱ غلطه تقسیم بندیش اشتباه است

15 مهر 1399 21:05

جواب سوال یک درسته

22 مهر 1399 19:20

خسته نباشید ولی بعضی از تستا یا اشتباهات تایپی داره یا محاسباتی. لطفا اصلاح بفرمائید ممنون

مهدی کلهر
08 آبان 1399 10:34

با سلام و سپاس از شما، این پست و سایر پست ها در حال ادیت و ویرایش می باشند. از شکیبایی شما سپاسگزاریم

27 مهر 1399 01:37

۱۰_۹=۱ ۱۰»۹»۱»»»»»»»»”””*“““

02 آبان 1399 23:59

تست هوش ۲۴ اشتباه جواب داده شده است

مهدی کلهر
08 آبان 1399 10:33

با سلام، بله ممنون از شما بررسی می شود. برای انجام تست های هوش ریاضی نیز می توانید به این پست مراجعه کنید: https://esanj.ir/mag/visual-math-intelligence-test

03 آبان 1399 12:41

شماره 24 جوابتون صحیح نیست چون همه نقاط به هم وصل نشده اند برای حل معما باید از خطوط برید بیرون

مهدی کلهر
08 آبان 1399 10:32

با سلام و تشکر، بررسی می شود.

07 آبان 1399 18:46

عالی بود اما خیلی سخت😥😙😚😊

07 آبان 1399 21:47

سلام عالی بود بنده کانال تست هوش دارم تست هوش هاتون عالی و کاملا جدید بود با اجازتون از تست هوش هاتون در کانالم استفاده میکنم ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

مهدی کلهر
08 آبان 1399 10:30

با سلام سپاس از شما، می توانید برای همکاری با شماره 09192321795 تماس بگیرید.

28 آبان 1399 22:20

جواب ها کجاست ؟

05 آذر 1399 07:58

خیلی اسون بود وای توی یک چشم بهم زدن همه رو حل کردم عالی بود دست تراحش درد نکنه

21 دی 1399 00:37

تست ۱ میتونه ۲ تا پاسخ صحیح داشته باشه ، به غیر از مورد ذکر شده میشه با مجموع عدد ۱۵هم چهار قسمت مختلف ایجاد کرد به طوری که حتی خطوط ترسیمی هم دیگر رو قطع نکنن

29 دی 1399 01:48

جواب تست24: 1)از نقطه a به بالا 2)به صورت مورب پایین و راست 3)چپ 4)به صورت مورب به بالا و راست تا نقطه e \| e/. .\ .| .\ /. .| \__.___._/.|a

12 بهمن 1399 17:26

چطوری باید جواب بدیم

28 بهمن 1399 11:17

عاااااالی بودن

10 اسفند 1399 22:27

عالی بــــود سوالاتش خیلی خیلی آسون بودن با یــــڪ نگـــــاه ڪــردن فهمیدم .. بسیار ساده بـــــــــــــودن ..... هر ڪـــــــــــــی نتونــــــه حتـی یڪـی از ایـنا رو حل نــــــڪنه واقعا کم کاری کرده و هم دچار کم هوشی یا ضریب هوشی پایین است ... 😊😊😊😊😊😊😊😊

14 اسفند 1399 00:17

سایتتون عالیه هیچ سایتی تو زمینه ی روانشناسی مثلتون نیست ممنون که زود زود بروز رسانی میکنید سایت رو فقط اگه میشه ازمون هایی که باید پول بدیم رو تو روزای خاص یا مثلا واس عید رایگان کنید که بتونیم بدیم با تشکر

31 فروردین 1400 15:32

سلام‌.بنده برای تست اول به راه حلی غیر از راه حل شما رسیم جمع اعداد ۶۰ شد دیدم راحت ترین را تقسیم ان به ۴ است و گشتیم دیدم میشود با ۳خط میشود انرا به چهار قسمت تبدیل کرد و مجموع هر قسمت شد ۱۵ که اعداد ۸و۵و۲ را دریک قسمت واعداد۱۰ و۴ ۱ را دریک قسمت واعداد۶و۹ را دریک قسمت واعداد۳و ۵ و۷ را دریک قسمت قرار دادم

08 خرداد 1400 12:36

سلام. خوب بود ولی اشکالاتی داشت. ممنونم:)

14 مرداد 1400 19:18

سولات‌سطح‌بندی‌می‌کردید‌خوب‌بود‌من‌درحدابتدایی‌می‌خ استم

12 مهر 1400 00:37

خیلی سخته

28 مهر 1400 17:57

شما عالی هستید ممنون از زحماتتون