سامانه جامع تست DISCتیپ S

در این بخش ارتباط تیپ S با سایر تیپ های تست دیسک بررسی می شود.