تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

سامانه جامع آزمون DISCتیپ S

در این بخش ارتباط تیپ S با سایر تیپ های تست دیسک بررسی می شود.