تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

سامانه جامع آزمون DISCتیپ D

در این بخش ارتباط تیپ D با سایر تیپ های تست دیسک بررسی می شود.