سامانه جامع تست DISCتیپ D

در این بخش ارتباط تیپ D با سایر تیپ های تست دیسک بررسی می شود.