سامانه جامع تست DISCتیپ I

در این بخش ارتباط تیپ I با سایر تیپ های تست دیسک بررسی می شود.