تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

سامانه جامع آزمون DISCتیپ I

در این بخش ارتباط تیپ I با سایر تیپ های تست دیسک بررسی می شود.