تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

سامانه جامع آزمون DISCتیپ C

در این بخش ارتباط تیپ C با سایر تیپ های تست دیسک بررسی می شود.