سامانه جامع تست DISCتیپ C

در این بخش ارتباط تیپ C با سایر تیپ های تست دیسک بررسی می شود.