تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

سامانه جامع آزمون DISCتیپ C

در این بخش ارتباط تیپ C با سایر تیپ های تست دیسک بررسی می شود.