تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

پست وبلاگی
30+ معما تصویری با جواب مدت مطالعه: 3 دقیقه
ای سنج 10 بهمن 1401 مدت مطالعه: 3 دقیقه

30+ معما تصویری با جواب

فهرست معماهای تصویری

(برای رفتن سریع به هر دسته معما، می توانید روی آن کلک کنید)

انواع معمای تصویری ساده
انواع معمای تصویری نسبتا ساده
انواع معمای تصویری متوسط
انواع معمای تصویری سخت
انواع معمای تصویری بدون جواب
انواع چیستان با جواب

 

توجه (1): معماهایی که برایتان آورده ایم جزء بهترین و کاربردی ترین  روز دنیا هستند.

انواع معمای تصویری ساده

معماهای تصویری ساده شامل عکس هایی هستند که حل کردن آن های خیلی سخت نیست.برای شروع و دست گرمی بهتر است بامعماهای ساده شروع کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ...

#1 معمای تصویری «فردی از آینده»

معمای ساده: فردی از آینده

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای فردی از آینده

#2 معمای تصویری «زن و آینه»

معمای ساده: زن و آینه

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای زن و آینه

#3 معمای تصویری «شکارچی گوزن»

معمای تصویری: شکارچی گوزن

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری شکارچی گوزن

#4 معمای تصویری «بسکتبالیست ها»

معمای ساده: بسکتبالیست ها

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای ساده بسکتبالیست ها

 

انواع معمای تصویری نسبتا ساده

معماهای تصویری نسبتا ساده تقریبا 30 درصد از معماهای تصویری قبلی راحت تر هستند. برای حل آن ها بیشتر دقت کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ....

#1 معمای تصویری «عصر حجر»

معمای تصویری: عصر حجر

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری عصر حجر

#2 معمای تصویری «ساعت واقعی»

معمای نسبتا ساده: ساعت واقعی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای نسبتا ساده ساعت واقعی

#3 معمای تصویری «پزشک بچه دزد»

معمای نسبتا ساده: پزشک بچه دزد

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری پزشک بچه دزد

#4 معمای تصویری «بادکنک بچه»

معمای نسبتا ساده: بادکنک بچه

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای نسبتا ساده بادکنک بچه

#5 معمای تصویری «عصا رنگی»

معمای تصویری: عصا رنگی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری عصای رنگی

#6 معمای تصویری «دزد شبانه»

معمای تصویری: دزد شبانه

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری دزد شبانه

#7 معمای تصویری «بالون های رنگی»

معمای نسبتا ساده: بالون های رنگی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای نسبتا ساده بالون های رنگی

#8 معمای تصویری «شترهای تشنه»

معمای تصویری: شترهای تشنه

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری شترهای تشنه

#9 معمای تصویری «کلید گاوصندوق»

معمای نسبتا ساده: کلید گاوصندوق

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای نسبتا ساده کلید گاوصندوق

#10 معمای تصویری «درهای باز»

معمای تصویری: درهای باز

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری درهای باز

#11 معمای تصویری «موجود فضایی»

معمای نسبتا ساده: موجود فضایی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای نسبتا ساده موجود فضایی

 

انواع معمای تصویری متوسط

معماهای تصویری متوسط تا حدودی نیاز به فکر بیشتری دارند. برای حل این تصاویر سعی کنید به همه موارد انحرافی توجه کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ....

#1 معمای تصویری «معلم و دانش آموز»

معمای متوسط: معلم و دانش آموز

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای متوسط معلم و دانش آموز

#2 معمای تصویری «تولد کودک»

معمای متوسط: تولد کودک

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای متوسط تولد کودک

#3 معمای تصویری «رئیس»

معمای تصویری: رئیس

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری رئیس

#4 معمای تصویری «پیتزاخوران»

معمای تصویری: پیتزا خوران

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری پیتزا خوران

#5 معمای تصویری «مرغ گرفتار»

معمای متوسط: مرغ گرفتار

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای متوسط مرغ گرفتار

#6 معمای تصویری «دزد روزهای برفی»

معمای متوسط: دزد روزهای برفی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای متوسط دزد روزهای برفی

#7 معمای تصویری «اشیاء درهم»

معمای تصویری: اشیاء درهم

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری اشیاء درهم

#8 معمای تصویری «خرس قطبی»

معمای متوسط: خرس قطبی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای متوسط خرس قطبی

#10 معمای تصویری «دستان کشیده»

معمای متوسط: دستان کشیده

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای متوسط دستان کشیده

 

انواع معمای تصویری سخت

معماهای تصویری سخت از نظر کاربران دنیا دشوار ارزیابی شده اند. برای حل معماهای سخت شما باید به همه جنبه ها و نکات تصویر دقت کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ....

#1 معمای تصویری «یک روز خانوادگی»

معمای سخت: یک روز خانوادگی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای سخت یک روز خانوادگی

#2 معمای تصویری «سه معما»

1. تعداد افراد کمپ را بشمارید؟
2. آیا آن ها امروز به کمپ رسیده اند؟
3. در تصویر 4 مرد وجود دارد. هر کدام از آنها چه می کنند؟

معمای سخت: سه معما

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای سخت سه معما

#3 معمای تصویری «دوچرخه سوار»

معمای سخت: دوچرخه سوار

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای سخت دوچرخه سوار

#4 معمای تصویری «سنجاب و فندق»

در معمای زیر با رسم یک مربع و یک مستطیل کاری کنید که دست هیچ سنجابی به فندق نرسد.

معمای سخت: سنجاب و فندق

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای سخت سنجاب و فندق

 

انواع معمای تصویری بدون جواب

در این بخش تعدادی معما بدون جواب برایتان آورده ایم. خوب به این معما فکر کنید و پاسخ آن ها را کامنت کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ....

#1 معمای تصویری «معلم مرده»

معمای بدون جواب: معلم مرده

نمایش جواب

آیا جواب معما را پیدا کردید؟ پاسختان را در زیر پست کامنت کنید...

#2 معمای تصویری «مرد عاشق»

معمای بدون جواب: مرد عاشق

نمایش جواب

آیا جواب معما را پیدا کردید؟ پاسختان را در زیر پست کامنت کنید...

#3 معمای تصویری «دانش آموز متقلب»

معمای بدون جواب: دانش آموز متقلب

نمایش جواب

آیا جواب معما را پیدا کردید؟ پاسختان را در زیر پست کامنت کنید...

#4 معمای تصویری «گوی سیاه و سفید»

معمای بدون جواب: گوی سیاه و سفید

نمایش جواب

آیا جواب معما را پیدا کردید؟ پاسحتان را در زیر پست کامنت کنید..

 

انواع چیستان با جواب

 چقدر در پاسخ به چیستان ها مهارت دارید؟ به نظر شما جواب چیستان زیر چه می شود؟

چیستان 1-آن کیست که در ابتدا چهار پا دارد سپس دو پا و در نهایت سه پا؟

نمایش جواب

برای دیدن جواب این چیستان و بیش از 300 چیستان دیگر به لینک زیر مراجعه کنید.

 

برای دیدن بهترین چیستان های دنیا به لینک زیر مراجعه کنید:

انواع چیستان با جواب

 

 
 

 

 

100+ تست هوش تصویری با جواب
300+ چیستان و معما همراه با جواب
معماهای ریاضی
34 معمای طولانی
31 معمای جذاب
80 معمای موزون
30+ معما تصویری با جواب
معمای تیزهوشان
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید
17 آذر 1402 19:43

در چیستان کدام مرد مرده است اونیه که داره با تلفون حرف میزنه شلوارش مثل مرده هاست

14 آذر 1402 21:28

داخل معما کدام معلم مرد است میشه اون زنه که داره به گل ها اب میده چون پاهاش مثل بقیه مرد ها زخم شده

14 آذر 1402 21:25

داخل سوال این مرد کدام زن را دوست دارد میشه عدد ۳

14 آذر 1402 07:40

معمای شماره ۱ کسی که مرده زنه هست که ساندویچ میخوره چون دست وپاش خونی هم ساندویچ خراب میخوره و هم چشم هایش سبز است

13 آذر 1402 22:22

جواب سوال دانش آموزان متقلب ردیف اول میز سمت‌ راست انیکه مو هاش فرفریه

13 آذر 1402 20:01

واقعا که عالی بود. دست شما درد نکنه. خدا خیرتون بده.

13 آذر 1402 17:56

سلام جواب سوال اول :چه کسی از آینده امده . پاسخ:مردی که تلفن توی جیبش گذاشت چون در زمان قدیم تلفن وجود نداشته دو نکته عکس چیست :پاسخ گردنبند سه:بچه دارن با توپ فوتبال بازی میکند چهار:خانمی که موهای مشکی دار

12 آذر 1402 13:30

معمای شماره ی ۳ پسره ای که روی میزش کتاب

11 آذر 1402 17:59

سلام معمای ۱ جوابش میشه زنی که لباس صورتی داره چون خب اینکه بدن زخم باشه نشان دهنده ی این نیست که مرده است و علاوه بر آن زن لباس صورتی داره ساندویچ فاسد و کثیف میخوره تازه در این تصویر همه به جز اون خانم زخمی اند و معما میخواسته ما را سردرگم کنه

11 آذر 1402 14:09

آخرین معما صندلی آخر اون پسر که یکی مونده به آخر اون رودست تقلب نوشته😡😤

10 آذر 1402 14:50

معمای شماره ۲ مرد عاشق جواب اینه که � شماره یک رو دوست داره چون داره به اون نگاه می‌کنه

10 آذر 1402 14:48

م معمای شماره ۱ معلم مرده جواب اینه که همون مردی که لباس مشکی تنشه �ره با تلفن صحبت می‌کنه چون زانوی شلوارش خونی و پاره است

10 آذر 1402 12:27

کی مرده اون زن هست که داره ساندویچ کثیف می خورد

09 آذر 1402 09:48

سلام اونی که داره باتلفن صحبت میکنه منظورم یعنی اونی که لباس توسی پوشیده

09 آذر 1402 09:00

شماره ۶ زنی که خوابیده است چون کفش پاش است

08 آذر 1402 18:24

معمای یک معلم مرده است مردی که لباسش خاکستری است. معمای دوم این مرد کدام زن ها را دوست دارد؟ زن شماره 3 چون چشم مرد به آن است. معمای سوم چه کسی تقلب می کند؟ پسری که عینک دارد چرا چون پسر شکل خود را این شکلی کرد که معلم متوجه نشود معمای چهارم کدام گزینه را انتخاب می کنید به نظرم من هم لیوان شماره پنج

07 آذر 1402 19:59

همه این عکس مردن

05 آذر 1402 00:44

ببخشید معمای دوم پازلی یا قیر پازلی🤔

05 آذر 1402 00:41

سلام.👋🏻 معمای اوّل: کدام معلم مردهاست - همشان مردند معمای دوم۰: این مرد کدام زن را دوست دارد- زنی که موی مشکی دارد، کفش پاشنه بلند سفید پوشیده و لباس آبی توپ توپی پوشیده معمای سوم: معمولاً نصف بچّه ها دارن تقلب می کنن نمی شه گفت: این یا اون معمای چهارم: کدام گزینه را جای؟انتخاب می کنید- من لیوان پنجمی- ۵ رو انتخاب می کنم.🤔

04 آذر 1402 15:16

جواب شماره ۱ مردی است که کتاب بر می دارد چون اگر دقت کنید می بینید که از پایش خون می آید

04 آذر 1402 14:32

معما اول زنی که داره ساندویچ میخوره معما دوم زن شماره 3 معما سومی اونی که ته نشسته و کنارش یکی نشسته که نگاه به پنجره میکنه

03 آذر 1402 22:32

کدام. معما را جواب بدم

03 آذر 1402 16:02

سلام من فکر میکنم اون دختره خودشو حل داده اون طرف واز رو برگه پسره تقلب می‌کنه سمت چپ

26 آبان 1402 23:49

معما ۱: خانمی که ساندویچ میخوره و مصمومه🥪 معما۲: خانم با لباس آبی و مو های مشکی چتری👗 معما۳: پسری که با جوهر روی دستش نوشته🖋 معما۴: لیوان آخر یعنی از چپ چهارمی⚪️ چیستان: انسان اول چهار پا دارد(نوزادی)👶🏼 و بعد دو پا ( جوانی و کودکی)👩🏼👱🏻‍♀️و بعد سه پا زیرا ‌واکر هم هست(پیری)👵🏻

22 آبان 1402 18:33

اون پسری که اون آخر نشسته تقلب روی دستش نوشته🤚✍️

22 آبان 1402 16:19

فردی که مرده است زن در حال آب دادن به گلدان است چون لیوانش آبی ندارد و زن لباس آبی معشوق مرد است چون از خجالت بیشتر از آنها سرخ شده و کسی که تقلب می‌کند پسری است که کتاب روی میز اوست چون آماده است تا وقتی که معلم حواسش از او پرت شد صفحه ی مورد نظر خود را پیدا کند

22 آبان 1402 01:11

اولی اونی مرده که لباس خاکستری داره چون پایین شلوارش خون هست دومی اونی تقلب میکنه که ردیف های آخر نشسته چون چپکی داره نگاه می کنه

19 آبان 1402 11:19

همه معلمان مرده اند خانمه که داره اب میده پاش زخم شده اون یکی خانمه ساندویچش گندیده است مرده پاش تیر خورده اونی که داره کتابارو نگاه میکنه پاش تیر خورده

18 آبان 1402 19:28

معمااول کسی است کی داره ساندویچ میخوره چون ساندویچ مصموم شده معما دوم خانمی که لباسش آبی معما سوم پری که روی دستش نوشته و معما چهارم لیوان چهار است

18 آبان 1402 19:14

جواب معلم مرده زنی کی داره ساندویچ میخوره چون ساندویچ مصموم شده است

16 آبان 1402 20:53

در معما اول اون معلمی که مرده خانمی که در صندلی نشسته داره ساندویچ میخوره و در معما ۲ اون خانمی که لباس ابی پوشیده رو اقا دوست دارد و در تصویر ۳اون پسری که داره ورقه ی کسی دیگه رو نگاه میکنه اون تقلب میکنه

14 آبان 1402 20:56

خوب بود

14 آبان 1402 19:05

جواب: انسان، د. ر کودکی چهار دست و پا راه می رود، در جوانی دو پا و در پیری سه پا چون در پیری پا ها لنگ لنگان راه می روند عصا

13 آبان 1402 21:54

تصویر ۳ اون پسری که آخر نشسته و داره از روی تقلب هایی که روی دستش نوشته می نویسه

13 آبان 1402 13:58

سلام دوستان حروفNسه خط///ریکاجام جواب معماش روکسی میدونه ممنون میشم راهنمایی کنید

13 آبان 1402 12:44

پسری که ردیف آخر دومین نفر است چون روی دستش تقلب نوشته

13 آبان 1402 03:15

به نظره من همه خفه شن

12 آبان 1402 09:11

جواب سوال ۳۱ میشه همان مردی که زانوش زخمی شده ودارد میمیرد

11 آبان 1402 10:59

خوبه

09 آبان 1402 19:20

اونی که با تلفن حرف می‌زد میمیره چون صورتش سبز شده بود

08 آبان 1402 15:42

انسان است چون وقتی به دنیا می اید چهار دست و پا راه میرود و وقتی بزرگ می شود با ۲ پا راه می رود و وقتی هم که پیر میشود دو پادارد و یک عصا دارد

06 آبان 1402 23:55

معمای آخر جوابش میشه دومی از راست ، چون ستون وسط همیشه یک گوی سفید داره

05 آبان 1402 13:24

اااااا

04 آبان 1402 20:12

همه ی آدم های عکس

04 آبان 1402 10:36

مرده زنی است که ساندویچ کپک زده میخورد

03 آبان 1402 18:24

اونی که ساندویچ می خورد

03 آبان 1402 17:31

برای من بازنکرد

30 مهر 1402 11:12

من بگم همه اون ها مردن همشون زخم دارن زن که ساندویچ میخوره دستش و خانم که به گل آب میده رو پاش و آقایی که با گوشی حرف میزنه رو پاش و آقایی که قفسه ی کتاب را مرتب میکنه روی پاش است

30 مهر 1402 11:07

مرده مردی است که گوشی دستش گرفته و چشم هاش عجیب است و شلوار آن پاره است

30 مهر 1402 11:07

مرده مردی است که گوشی دستش گرفته و چشم هاش عجیب است و شلوار آن پاره است

28 مهر 1402 19:10

اون مردی که داره قفسه ها رو میچینه چون هم صورتش رنگ پریده است هم شلورش پاره

28 مهر 1402 08:57

کدام معلم مرده است میشه اون زنی که داره ساندویچ مسموم میخوره

21 مهر 1402 20:38

معما ۳ مرد سمت چپ

20 مهر 1402 22:54

مردی که تلفن دستشه

14 مهر 1402 08:43

سوال یک زنی که دارد ساندویج کپک زده را می خورد

14 مهر 1402 08:39

معمای تصویری مرد عاشق زنی که روبرویش وایساده جواب این سوال است

14 مهر 1402 08:39

معمای تصویری مرد عاشق زنی که روبرویش وایساده جواب این سوال است

13 مهر 1402 23:36

بعضی باش جواب نداشت

13 مهر 1402 22:28

سلام بسیار عالی بود به نظر منم همه معلم ها مرده بودن

13 مهر 1402 08:47

اونی که نوشتی الی ، عالی این جوری نوشته می شه

13 مهر 1402 08:45

اون تهیه که دستش بالاست تقلب می کنه

13 مهر 1402 08:43

اگر دقت کنیم اون معلمی که داره سادویج می خوره مرده

12 مهر 1402 00:42

همه معلمها سایه دارن فقط اونی که نشسته ساندویچ میخوره سایه نداره

11 مهر 1402 12:32

معلم مرده. اونی که داره باتلفن صحبت میکنه چون سورتش شبه روح

11 مهر 1402 12:30

عکس معلم مرده. اونی که با تلفن داره صحبت میکنه

11 مهر 1402 08:06

به نظر من معلم مرده کسی است که غذای گندیده می خورد و بقیه جواب ها قلت است🤔🤔🤔🤔🤔

03 مهر 1402 05:36

اگر دقت کنید همه معلم ها زخمی اند

31 شهریور 1402 22:45

بسیار الی خیلی سخت بود خدا قوت

23 شهریور 1402 17:30

سوال ١:زنی که ساندویچ کپک زده می خورد. سوال٢:زنی که بلیز و شلوار تنش هست چون دارد به اون نگاه می‌کند. سوال ۳: پسری که عینک دارد چون دارد ادا در میاره ولی داره از روی برگه کناری نگاه می کند. سوال ۴:لطفا توضیح دهید چون واضح نیست.

22 شهریور 1402 19:32

جواب معمای ۱ اون زنه که داره غذا میخوره چون دار یک چیز گندیده میخوره

22 شهریور 1402 17:03

من فکر میکنم که معلم به بچه ها کمک نمی کند چون فکر کنم یک پسر است که دارد تقلب میکند آن پسری که به طرف گلدان نگاه می کند چون رو گلدان یه نوشته سیاه است که نمی شود دید.

22 شهریور 1402 16:37

همه معما ها الکین

22 شهریور 1402 15:22

تو تصویر چند اشیا میبینید هندزفری را حساب نکرده بنابراین ۶تا اشیا هس

22 شهریور 1402 14:17

چطور باید ۳۰۰چیستان راببینید ‌

21 شهریور 1402 15:54

معمای کدام معلم مرد است همون زن که داره به گلدان اب میده مرده چون پای مرد ها زخمی بود و پای او هم زخمی بود

19 شهریور 1402 22:03

چیستان میشه نوزاد اول چهار پا بعد دوپا و در آخر با عصا سه پا

14 شهریور 1402 22:30

سوالی که گفته کدوم معلم مرده : زنی که داری ساندویچ میخوره چون ساندویچش کپک زده . سوال ۲ : زن ۳ چون کسی که دوست داری ناخدا گاه پات میره به سمت تون. سوال ۳ : پسری که کتاب روی میزش قرار داره . سوال ۴ هم نفهمیدم.

14 شهریور 1402 20:53

سلام دوستان. به نظر من اون کسی مرده ، اون خانم سمت چپ هستش زیرا انگار پایش را یک مار گزیده. کسی که در حال تقلب است، در ردیف اخر سمت راست اون پسره تقلب میکنه. جواب اخری هم از سمت چپ دومی. ممنونم که کامنت منو خوندین🙏

13 شهریور 1402 21:09

سلام چه کسی تقلب می کند فکنم همه بچه ها هستند معلم کمک مکنه به هشون یک چیز دیگه کاشکی معلم ما هم همینجوری بود

10 شهریور 1402 13:24

منم وقتی جواب میگم و میزنم روی جواب میزنم که کامنت کنید ولی از کجا معلوم که درست باشه

09 شهریور 1402 19:58

سلام ما می گویم که زنی که دارد ساندویچ می خرد مرده

08 شهریور 1402 21:04

خیلی خوب همرو تو ۳ دیقه جواب دادم ممنونم

07 شهریور 1402 17:16

سلام. معمای این مرد کدام زن را دوست دارد؟ بنظر من زن یک-۱ زنی که لباسه توپ توپی پوشیده و کفش های پاشنه بلند سفید پوشیده.؟🤔

07 شهریور 1402 17:01

سلام. معمای چه کسی تقلب می کند؟ بنظر من نصف بچّه ها دختر و پسر دارن تقلب می کنند.؟🤔

07 شهریور 1402 16:55

سلام. معمای کدام گزینه را جای؟انتخاب می کنید؟ من لیوان پنجمی-۵ رو انتخاب کردم.🤔

06 شهریور 1402 16:17

سلام میشه گفت: خیلی از معماها جواب ندارندو گفتن کامنت بزارین، ولی از کجا معلوم که درست باشه یا نه؟آخه هرکی واسه‌ی یک معما یه حرف میزنین. والا آدم نمیدونه کدوم درسته؟؟🤔🤔🤔

02 شهریور 1402 17:55

گل های عزیز سلام حال ممنون خوب باشه سوال اول هر چهار معلم مرده آمد چون اگر نگاه کنید می‌بینید ک دست و پای همه آنها خونی است. دوم مرد عاشق زن شماره 1 است چون داره بهش نگاه می‌کنه سوم پسره از آخر سمت راست دومی چون ک داره روی دستش چیزی نگاه می‌کنه چهارمین رو هم اصلا سوال نورسیده یا اگر پرسیده من نمیدونم

01 شهریور 1402 17:18

اون زنی که داره ساندویچ میخوره مرده چون ساندویچ کپک زده

31 مرداد 1402 10:17

جواب که اون مرد کدام زن را دوست دارد پاسخ زن سوم هست چون کفش هایش روبروی اون بود و فقط داشت به بقیه نگاه می کرد

29 مرداد 1402 10:55

معما شماره ۱- معلمی که ساندویچ می‌خورد ۲- زنی که لباس قرمز دارد ۳- پسری که آخر کلاس است< که خط کش دارد> ۴- اولی از سمت راست

28 مرداد 1402 13:36

معلم مرده اون زن هست که داره ساندویچ میخوره عاشق شماره۳ ردیف اول از پایین دختر مو فرفری و یکی از بچه های همان ردیف اگه درست بود بگید لطفا

27 مرداد 1402 19:55

خیلی ممنونم لطفا بیشتر بذارین

27 مرداد 1402 19:53

اون معلمی که ساندویچ میخوره مرده چون ساندویچ فاسد شده

26 مرداد 1402 14:22

زن بلوز قرمز -زن شماره 3-دانش آمزی که کتاب روی میزش هست -

25 مرداد 1402 18:43

اونی که داره ساندویچ می خوره چون ساندویچ کپک زده

24 مرداد 1402 14:44

مردی که کنار کتابخونه مرده چون رنگش با اون یکی فرق میکنه پسری که در دستش تقلب نوشته مرد دارد به زنه شماره ۳ نگاه میکند

23 مرداد 1402 17:50

معلم مرده آقا هست که موبایل دستشه

20 مرداد 1402 13:53

معلم مرده آنی است که دارد ساندویچ کپک زده می خورد.. اگر درست بود بگید ممنون میشم 😘😘

18 مرداد 1402 22:53

معمای تصویری ساده ۱-زن در اینه گردن بند دارد اما پشت گردن ان گردن بند نیست. معمای تصویری بدون جواب ۳-دونفر در حال تقاوب هستند ۱-دختری که در حال دیدن برگه بقلی است ۲-پسری که رو دستش نوشته دارد خیلی خوب بود ولی اونایی که جواب نداشت حال نداد ولی بازم ممنون

18 مرداد 1402 15:54

معلم مرده اونیکه داره با تلفن حرف میزنه

17 مرداد 1402 15:48

معلم مرده اونیه که داره ساندویچ میخوره .اونی که داره تقلب میکنه رو دستش نوشته و داره تقلب میکنه .مرده عاشق شماره 2است

15 مرداد 1402 03:42

۱. معلم گوشی در دست مرده ۲. مرد عاشق شماره دو هست ۳. یه بچه گوشه آخر کلاس نشسته و داره به دستش نگاه می کنه و جواب ها رو روی دستش نوشته

14 مرداد 1402 12:54

معلمی که سانویچ خورده چون ساندویچ فاسده

13 مرداد 1402 21:05

#۱کدام معلم مرده است؟ هر چهار تا معلم مردند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #۲مرد کدام زن را دوست دارد؟ زن شماره یک را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #۳کدام دانش آموز تقلب می کند؟ ردیف آخر پسر دوم از سمت راست چون در دست خود تقلب نوشته است ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #۴کدام گزینه را انتخاب می کنید؟ گزینه دوم از سمت راست

13 مرداد 1402 20:45

معما بدون جواب ۱-کسی که ساندویچ در دست دارد مرده ۲-نگاه مرد به شماره ۱ است ۳- پسری که کتاب کنار دستش دارد

13 مرداد 1402 18:49

احسنت ..بسیار سرگرم کننده 👍

13 مرداد 1402 14:10

سوالات ساده بود بیشتر آدم حوصلش سر میره

12 مرداد 1402 10:38

۱مرد زن ۲ ومی رو دوست دارد ۲ اون معلمی که ساندویچ میخوره مرده ۳اون دختره ای که تو جلو سمت چپ تقلب میکنه

11 مرداد 1402 20:55

اونیکه داره ساندویچ میخوره مرده همون سوال کدوم معلم مرده

09 مرداد 1402 14:40

مرد زن 2 را دوست دارد

09 مرداد 1402 14:38

معلمی که داره ساندویچ میخوره

08 مرداد 1402 17:31

توی سوال 3 اونیکه پشت هستش داره تقلب میکنه چون در دستش تقلب نوشته

06 مرداد 1402 22:36

عالی بود

06 مرداد 1402 22:36

عالی بود

05 مرداد 1402 18:34

شماره 1 کدام معلم مرده مردی با گوشی حرف می زند

05 مرداد 1402 12:38

یکی از جواب ها غلط بود. اون یکی که گفت ساعت ۱۲ شب غروبه. یه کشور هست نزدیک خط استوا که ساعت ۹ تا ۴ صبح روز و غروب هست

03 مرداد 1402 18:03

شماره ۱ این مرد کدام زن را دوست دارد

03 مرداد 1402 18:00

چهار معلم مردند.

03 مرداد 1402 15:42

خیلی عالی بود 👏👏♥

03 مرداد 1402 15:15

عالی

03 مرداد 1402 06:51

معلمی که داره ساندویچ میخوره با اون مردی که روح و نمیتونه کتاب و داره و دور شم یکم سبزه

02 مرداد 1402 21:53

مشکیه

02 مرداد 1402 14:46

سلام عالی بود. تو سوال دو مرد هیچ کدوم از زند

02 مرداد 1402 11:20

در تصویر کدام معلم مرده است باید بگم معلن های ایستاده فقط پایشان زخم است اما معلم نشسته ساندویچ گندیده خورده و مرده

02 مرداد 1402 11:20

در تصویر کدام معلم مرده است باید بگم معلن های ایستاده فقط پایشان زخم است اما معلم نشسته ساندویچ گندیده خورده و مرده

02 مرداد 1402 01:06

معلم مرده همه مرده اند دور چشم مرد گوشی به دست را ببینید همچنین پای سه نفر از آنها زخمی زنی که دارد ساندویچ میخورد ساندویچ گندیده این

01 مرداد 1402 17:17

اونی داره جرف میزنه مشکیه

01 مرداد 1402 12:50

شماره ۱ این مرد کدام‌ زن ره دوست دارد

01 مرداد 1402 12:46

مرد گوشی به دست

31 تیر 1402 19:53

سوال1معلم اونیه که داره به گلا اب میده 😑😑

28 تیر 1402 23:42

معلمه

26 تیر 1402 10:07

سلام من آیسا هستم اگر میطه جند تا سوال آخری باز کنید

26 تیر 1402 04:21

خوب بود اما یکم آسون هستن سختر کنیدجواب معلومه

25 تیر 1402 18:32

چرا در تصویر تولد کودک با اینکه او تازه به دنیا امده است چشمانش باز است؟

25 تیر 1402 15:37

سلام رها هستم اون معلم های مرده اونی بود که پشت میز بود البته فکر کنم🤔🤔🤔🤔

22 تیر 1402 22:58

جواب معمای شماره ۱ معلمی که نشسته ساندویچ میلمبونه

22 تیر 1402 22:56

قوطی اول سمت چپ جواب معمای شماره ۴

22 تیر 1402 01:27

کدام تقلب میکند همونی پسر آخریه که داره روی دستش نگاه میکنه

19 تیر 1402 16:06

زن شماره ۳ دختر مو فرفری

19 تیر 1402 04:56

روستایی است 7مرد داردهر مرد7زن دارد هرزن 7 تا پسر دارد جمیعت روستا چند نفر است جواب بده

19 تیر 1402 02:37

یکم سختش کنید😐

18 تیر 1402 14:01

من میگم اخه چرا سمت راست دوتا پنگوئن سمت چپ سه تا پنگو ئن

17 تیر 1402 16:39

زن شماره 3

16 تیر 1402 16:58

معما ی ۱ زنی که رو صند لی نشسته معما ی۲ شماره ی ۱ معما ی ۳ دختر مو فرفری معمای ۴

16 تیر 1402 16:23

به نام خدا سلام کدام زن درست می گوید؟ به نظر من زن دوم درست می گوید🤔

16 تیر 1402 16:17

به نام خدا سلام این خانه کدام یکی از این ها است؟ این خانه برای اون خانواده ایی است که یک گربه دارند و اگر دقّت کنین کاسه گربه هم روی فروشان است 🤔

16 تیر 1402 16:06

به نام خدا سلام معمای این عکس چه ایرادی دارد؟ مثلاً در این معما برای اشتباه گفته شده فقط خرس های قطفی درقطب شمال و پنگوئن ها در قطب جنوب زندگی می کنند، ولی فقط این نیست اگر دقّت کنید پنگوئن دوم انگار۲عدد پنگوئن ۱عدد لباس پنگوئنی پوشیده اند🤔

16 تیر 1402 15:39

به نام خدا سلام معمای کدام معلّم مرده است؟ به نظر من هیچ کدام. چون اگه بخوایم بگیم که اون زنی که داره غذا میخوره یا غذاش فاسده نمیشه گفت که مرده چون اگر کسی غذای فاسد بخوره فقط مسموم میشه یا اون زنی که پاش زخم شده اون نمرده یا مردی که چشماش بازه و بالاس و لاغره اون هم نمرده شاید چشمش مشکل داشته یا اون پسری که پاش زخم شده اونم نمرده ب نظر من هیچ کدام .🤔

16 تیر 1402 15:33

به نام خدا سلام معمای این مرد کدام زن را دوست دارد؟ هم پازلی یا غیر پازلی به نظر من اون زنی که لباس توپ توپی پوشیده و کفش پاشنه بلند سفید به پا کرده است🤔

16 تیر 1402 12:32

به نام خدا سلام معمای چه کسی تقلب میکند؟ به نظر من فقط یکیشون تقلب نمی‌کند چند نفر تقلب می کنند.😁

16 تیر 1402 12:21

به نام خدا سلام معمای کدام گزینه راجای؟انتخاب می کنید؟🤔 ردیف دوم اوّلی🙂

16 تیر 1402 10:56

معلم مرده اونی بود که ساندویچ توی دستش فاسد شده بود ،

15 تیر 1402 23:56

سلام. معمای این مرد کدام زن را دوست دارد. به نظرمن اون زنی که لباس توپ توپی پوشیده است چون هم نگاه مرد به او است و تازه کفش های پاشنه بلند سفید هم پوشیده است🤔

15 تیر 1402 23:46

سلام. معمای چه کسی تقلب میکند. به نظر من نمیشه گفت ۱نفر چند نفر دارند تقلب می کنند 🤔🤔🤔🤔🤔

15 تیر 1402 23:39

سلام. معمای کدام معلّم مرده است به نظرمن هیچ کدام.🤔

15 تیر 1402 17:42

معلم مرده اونیه که داری غذای فاسد مخوره و معما بعدی شک دارم که معلم سومی یا اولیه معمای سو می او دختر نیمکت اولی پمپهای فری داره که از دوستش که سمت راست قرار دارد تقلب می‌کنه

15 تیر 1402 12:34

عالی بود دمتون گرم

13 تیر 1402 18:16

معمای۳ اونیکه داره روی امتحان دوستش نگاه میکنه

13 تیر 1402 18:14

جواب معم مرده اونیکه داره با تلفن حرف میزنه چوناون صورتی رنگ پریده و لاقری داره

13 تیر 1402 16:08

کدام معلم مرده است کسی دارد غذای فاسد میخورد مرد کدام زن را دوست دارد زن دوم چه کسی تقلب میکند دختر مو فرفری که در میز جلو سمت راست نشسته و از روی پسر بعغلی تقلب میکنه

13 تیر 1402 16:06

کدام معلم مرده است کسی دارد غذای فاسد میخورد مرد کدام زن را دوست دارد زن دوم چه کسی تقلب میکند دختر مو فرفری که در میز جلو سمت راست نشسته و از روی پسر بعغلی تقلب میکنه

13 تیر 1402 16:06

کدام معلم مرده است کسی دارد غذای فاسد میخورد مرد کدام زن را دوست دارد زن دوم چه کسی تقلب میکند دختر مو فرفری که در میز جلو سمت راست نشسته و از روی پسر بعغلی تقلب میکنه

13 تیر 1402 15:07

خوب بود خیلی آسان نبود خیلی سخت نبود۰

13 تیر 1402 15:04

تو دانش اموزان اون پسر آخری از روی دستش تقلب میکنه

12 تیر 1402 17:13

جواب معلم مرده اونی که داره غدا میخوره

12 تیر 1402 14:59

جواب معما. انسان زمانی که بچه هستیم چهار دست وپا. زمانی که بزرگ می شویم دوپاوزمانی که پیر میشویم باعصاراه میرویم سه پا داریم

11 تیر 1402 15:37

پاسخ گوی سیاهو سفید سمت چپ اولی دانش اموز متقلب ردیف اخر از راست دومی رو دستش تقلب نوشته

11 تیر 1402 13:08

اونجا که میگه کی تقلب میکنه پسری که کتاب بغلشه

11 تیر 1402 11:49

معما‌ مرد به کی نگاه‌می‌کند‌ددومی معمای‌ معلم‌ مرده اونی که داره غذا مسموم میخوره معمای بچه ی تقلب کار اون وایسادهه

10 تیر 1402 21:15

جواب معلم مرده لباس زرده چون صورتش سبز است

10 تیر 1402 17:11

سوالی که مرد کدام زن را دوست دارد اون اولیس

10 تیر 1402 16:59

جواب معلم مرده اونیه که داره به گل ها آب میده

10 تیر 1402 16:54

چیستان خیلی خیلی خیلی عجیب بود

09 تیر 1402 18:39

جواب معلم مرده.اونی که داره غذا میخوره

09 تیر 1402 18:35

جواب کدام معلم مرده اینه همونی که تلفن دستشه

09 تیر 1402 18:35

جواب کدام معلم مرده اینه همونی که تلفن دستشه

09 تیر 1402 15:35

سلام جواب معلم مرده اونیه که داره ساندویچ میخوره چون کپک زده و دانش اموز متقلب هم ردیف اول دختره که به میز بغلی نگاه میکنه

07 تیر 1402 19:26

جواب چیستان میشه انسان چون در نوزادی چهاردست‌وپا راه می رود و وقتی بزرگ شد با دو با و وقتی پیر شد با عصا راه می رود

07 تیر 1402 15:39

تویه معما مرد کدوم زن رو دوست داره اون زن سومی رو دوست داره چون بقی ی ی زن ها داشتن هسودی می کردن

07 تیر 1402 15:29

توی سوال کدوم معلم مرده اون معلمی که داشت با تلفون حرف میزد مرده چون زیره چشم یش و هم روی پلکش سیاه بود و هتا لب هایش هم مشکی

07 تیر 1402 13:11

واقعن که اگه کسی خواست که به یکی دیگه بگه خودش از کجا بفهمه که جواب معما چیه !!!

07 تیر 1402 12:29

مرد کدام زن را دوست دارد : زن ۳ چون همسر خودش هستش .زن ها ی دیگه دارند پیش مرد خودنمایی میکنند اما زن ۳ چون همسرشه اصلا خجالت نمیکشه و خودنمایی نمیکنه کدام معلم مرده است ؟ زنی که داره ساندویچ میخوره چون غذاش فاسده چه کسی تقلب میکند ؟ دانش آموری که دستش رو نوشته

06 تیر 1402 20:57

کدام معلم مرده؟ بنظرمن‌ اون دوتا که چپ هستن واقعا خانم هستن ولی فک کنم اون که لباس زرد داره مرد باشه چون هیچ شباهتی به خانم نداره لطفا نظرتون رو بگید که درست گفتم یا نه؟

06 تیر 1402 20:55

کدام معلم مرده؟ بنظرمن‌ اون دوتا که چپ هستن واقعا خانم هستن ولی فک کنم اون که لباس زرد داره مرد باشه چون هیچ شباهتی به خانم نداره

06 تیر 1402 20:55

کدام معلم مرده؟ بنظرمن‌ اون دوتا که چپ هستن واقعا خانم هستن ولی فک کنم اون که لباس زرد داره مرد باشه چون هیچ شباهتی به خانم نداره

06 تیر 1402 17:42

یه کلمه ی شش حرفی که اگه چهار حرف آن را برداریم معنی آن تغییر نمیکند

05 تیر 1402 23:53

سلام، تست ها خیلی جالب بودن☆ اون سوالی هم که میگه کدوم معلم مرده به نظر من هیچ کدام، چون یه مرده نمیتونه بایسته یا مثل اون خانم لباس صورتیه صاف بشینه و ساندویچ رو به سمت دهنش ببره

03 تیر 1402 03:35

همه دارند تقلبی می کنند اما پسر سمت چپ که دستش در دهنش است روی کتاب تقلبی می‌کند لطفا جواب مارا بدهید

02 تیر 1402 20:20

اونی که دختر کناری داره نگاهش میکنه چون اون کتاب تقلب داره

02 تیر 1402 18:54

معلمی که داره ساندویچ می خوره مرده چون ساندویچ خراب شده

02 تیر 1402 15:57

اون خانمی که روی صندلی نشسته و در دستش غذا دارد چون غذای در دست او خراب است و معلوم است خیلی وقت هست که اونجا بوده و مرده

02 تیر 1402 15:33

اونی که داره ساندویچ میخوره چون ساندویچ آن فساد است

01 تیر 1402 23:24

سلام

31 خرداد 1402 22:54

کدام معلم مرده است؟ جواب:مردی که لباس سیاه پوشیده است

31 خرداد 1402 21:48

مرد زن لباس آبی رو دوست داره

31 خرداد 1402 17:34

جواب معمایی که کدام دانش آموزان تقلب میکند:یکی از پسر بچه ها روی دستش تقلب نوشته است.

31 خرداد 1402 13:11

کدام معدم مرده است؟ معلمی که درکنار معلم کنار کتاب خانه است. چراکه در پایش تیر است و رنگش پریده

30 خرداد 1402 23:09

مرد عاشق خانم شماره۳

30 خرداد 1402 23:08

جواب معمای ۱ معلم مرده میشود خانمی که می خواهد با لیوان به گل آب دهد چون اگه به گل نگاه کنید می بینید که گل خشک شده ولیوان هم آب ندارد

30 خرداد 1402 23:05

جواب معمای ۱ معلم مرده میشود خانمی که می خواهد با لیوان به گل آب دهد چون اگه به گل نگاه کنید می بینید که گل خشک شده ولیوان هم آب ندارد

30 خرداد 1402 14:38

با عقل جور در نمی یاد همه معلما مردن همشون مثل زامبی هستن

29 خرداد 1402 22:56

آن پسر روی دستش تقلب نوشته

27 خرداد 1402 19:26

خانم که داره غذا میخوره

27 خرداد 1402 17:25

دو تامرد که شلوارشان پاره شده ویک خانم شلوارش پاره شده

27 خرداد 1402 12:43

معما تصویری سخت اولیش ۴ایراد تصویر دارد فقط تو گیتار ۳تار بود و ۶نا کوک

26 خرداد 1402 19:56

خانمی که داره غذا میخوره

26 خرداد 1402 01:39

خیلی ساد بود ولی سرگرم کننده باید هپش داشته باشی واسه همین بهش میکن (تست هوش)

25 خرداد 1402 22:21

این بازی سرگرم کننده ی خوبی است

25 خرداد 1402 21:42

تصویر معما ی تی و متر و پیرمرد یعنی چی

25 خرداد 1402 18:16

زنی که طلا داره رو دوست داره اون شماره سه رو دوست داره

25 خرداد 1402 18:15

اونی که سر کرده تو برگه اون یکی در حال تقلبه

25 خرداد 1402 18:14

سوالی که کدام معلم مرده جوابش معلمی هست که به گل ها اب میده چون هیچ ابی توی لیوان نیست و اون همونجوری مونده

25 خرداد 1402 03:17

اون پسر مو فر فری داره با دقت به برگه پسر دیگری نگاه می کنه.😎😎😎😙

25 خرداد 1402 01:27

😁😁😁😁😁😁😁😁😊😁👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

24 خرداد 1402 23:07

برای چیستان انسان چون وقتی بچه هستیم با دودست دو پایمان حرکت میکنیم و وقتی بزرگ می شویم دو پا یمان حرکت می کنیم و وقتی سالمند می شویم با عصا وپا ها یمان حرکت میکنیم ودر مورد معلم مرده زنی که داره ساندویچ میخوره چون ساندویچش خراب و کپک زده بود وبرای تقلب پسری که روی دستش تقلب نوشته وبرای مرد که کدام زن را دوست دارد زن شماره یک یاسمین زهرا نکوئی ۱۰ ساله از مشهد

24 خرداد 1402 19:01

اونی که نوشته اون چیست که اول چهار پا دارد بعد دو پا و بعد سه پا دارد نوزاده

24 خرداد 1402 15:34

معلمی که موهاش زرده و لباسش بنفشه مرده

24 خرداد 1402 14:01

توی معمادانش اموز متقلب که همه سرشون رو برگه همه 😁 ولی خب بلاخره یه جوابی داره ولی من فعلا باید فکر کنم روش بعدا کامنت میزارم

23 خرداد 1402 16:34

بازی خوبی است

23 خرداد 1402 12:10

چیستان ها خیلی عالی و سخت بودن

22 خرداد 1402 23:10

بچه ااخری کا داره دستشو نگاه میکنه و نوشته داره

22 خرداد 1402 23:09

خانم سمت راست

22 خرداد 1402 11:48

دختری که سرش توی برگه پسری است

22 خرداد 1402 11:35

مردی که گوشی در دست دارد👌👌👌👌👌👌👌🐆🦊🦄🐕‍🦺🦮

21 خرداد 1402 23:17

سوال ۲ شماره ۳ سوال ۱ مرد که کت وشلوار سیاه پوشیده چون لبش سیاه شده و اسکلتش داره معلم میشه

21 خرداد 1402 23:17

سوال ۲ شماره ۳ سوال ۱ مرد که کت وشلوار سیاه پوشیده چون لبش سیاه شده و اسکلتش داره معلم میشه

21 خرداد 1402 14:22

خانم سمت چپ

21 خرداد 1402 14:20

خانم سمت چپ

21 خرداد 1402 14:18

سوال شش خانم سمت چپ

21 خرداد 1402 12:50

معلمی که کت و شلوار پوشیده چون لب هاش سیاه شده

19 خرداد 1402 21:41

پاسخ جواب چیستان:بچه

19 خرداد 1402 00:08

سوالات خیلی خوبی بود ممنون❤

19 خرداد 1402 00:06

سلام در سوال اول معلمی که داره ساندویچ مسموم می خوره مرده در سوال دوم هم مرد دختر شماره سه رو دوست داره چون رو به روی هم هستن در سوال سوم پسری که عقب نشسته روی دستش تقلب نوشته سوال آخر رو هر چی فکر کردم ندونستم از اولش هم توی الگو ضعیف بودم فاطمه محمدی مهر ۱۷ ساله از اردبیل

18 خرداد 1402 11:34

من به نظرم دزد شبانه مرد وسطی هستش برای این که بیدار هستنند

18 خرداد 1402 11:10

معمای معلم مرده: زنی که داره ساندویچ میخوره چون فاسده

18 خرداد 1402 02:07

مرد عاشق کدوم زنه؟مرد عاشق زن شماره ی ۳ هستش..داشت میرفت طرفش که زنهای شماره ی ۱و۲ برای جلب توجه و دلبری صداش زدن که مرد روشو برگردوند طرفشون.

18 خرداد 1402 02:04

کدام معلم مرده..اون مردی که زرد پوشیده..چون فقط اون مرد هستش که با اینکه مرده رفته سمت کتابخانه و دوست داره هنوز تدریس کنه..یه روح نمیتونه با موبایل حرف بزنه یا اصلا احتیاج به غذا خوردن نداره..یا نمیتونه اشیا رو تو دستش بگیره.

18 خرداد 1402 02:04

کدام معلم مرده..اون مردی که زرد پوشیده..چون فقط اون مرد هستش که با اینکه مرده رفته سمت کتابخانه و دوست داره هنوز تدریس کنه..یه روح نمیتونه با موبایل حرف بزنه یا اصلا احتیاج به غذا خوردن نداره..یا نمیتونه اشیا رو تو دستش بگیره.

18 خرداد 1402 00:15

کدوم معلم مرده میشه اونی که داره ساندویچ میخوره

17 خرداد 1402 22:37

به نظر من اون خانمی که لباس صورتی داره مرده چون ساندویچی کهنه شده و معمای تقلب اون پسری که جواب رو روی دستش نوشته معمای مرد عاشق مرد زن شماره ۳ را دوست دارد دوستون دارم بای

17 خرداد 1402 22:33

به نظر من اون خانم لباس قرمزه مرده چون ساندویچش کهنه هست

17 خرداد 1402 14:37

جواب معلمی که مرده است کسی است که لباس صورتی پوشیده است، از ساندویچی که پاکیزه نیست فهمیدم

16 خرداد 1402 20:19

به نظرمن اون خانمی که ساندویچ خورده مرده س چون ساندویچش کهنه شدو به جایی خیره شد ومرد😊🧟‍♂️

16 خرداد 1402 18:42

سلام سوال:(مرد عاشق) مرده هیچکس رو نگاه نمیکنه چون نگاهش به هیچس و هیچکس نیست مهلاجون😁😁😁

16 خرداد 1402 18:40

سلام سوال.این مرد کدام را دوست دارد؟ جواب:اون نفری که دور از بقیه وایستاده مهلا خدایی

16 خرداد 1402 18:00

ازنظر من تو سوال معلم مرده جواب درست اونی هست که داره کتاب ور میداره چون رنگش غیر عادی است

16 خرداد 1402 17:58

خوب بود و اونی که میگه کدوم تقلب میکنه اون پسره است که روی دستش جواب هارو نوشته و داره جواب هارو نگاه میکنه وبقیه کسای که دارن برگه بقیه رو نگاه میکنن برگه خودشون کامل هست و تمام جواب هارو نوشته

16 خرداد 1402 16:47

به نظرم معلم مرده اون خانم هست کا داشت سانویچ می خورد

16 خرداد 1402 13:46

عالی بود مرسی

16 خرداد 1402 13:35

سوال ۱بی جواب ان معلمی است که نشسته چون که ساندویچ آن کهنه شده

16 خرداد 1402 12:29

بهنضر من اون مرده اصلا به هیشکس نگاه نمی کنه ولی خانم ا خودشون و لوس می کنن🙂🙂🙂

15 خرداد 1402 22:50

معمای ( مرد عاشق) زن شماره ۳چون به سمت او ایستاده و انگار میخواد به سمت اون بره که خانم های شماره ی ۱و۲ اونرو صدا میزنند

15 خرداد 1402 22:50

معمای ( مرد عاشق) زن شماره ۳چون به سمت او ایستاده و انگار میخواد به سمت اون بره که خانم های شماره ی ۱و۲ اونرو صدا میزنند

15 خرداد 1402 13:26

به نظر من پسری که کناب روی میز داره متقلب هست

14 خرداد 1402 23:54

به نظرم اون سوالی که گفته متقلب کیست اون پسرس که نگاه دست خط خطیش میکنه .

14 خرداد 1402 13:21

تو معمای چه کسی تقلب میکند اون پسری در ردیف آخر دومین نفر از سمت راست نشسته است روی دستاش تقلب نوشته است

13 خرداد 1402 22:10

20:53

13 خرداد 1402 22:09

بنظر من سوال(معلم مرده ) ان خانم هایی که پاهاشون زخم هست نیستن اونیه که غذاش پاکیزه ننیست و صورتی پوشیده

13 خرداد 1402 15:30

برای معما ی معلم مرده به نظر من مردی است که دارد با تلفن حرف می زند

13 خرداد 1402 15:21

جواب کدام گزینه به جای علامت سوال میشه اولی از سمت چپ

13 خرداد 1402 15:08

جواب چه کسی تقلب میکند جواب پسری که کتابش جلوش هست

13 خرداد 1402 15:06

جواب کدام معلم مرده است جواب: مرد کت و شلواری چون دور چشماش گودی افتاده و زخمی شده

13 خرداد 1402 15:04

سلام جواب چیستان انسان است چون ابترا در نوزادی چهاردست و پا راه میرود و در نوجوانی با دو پا و در پیری با عصا

13 خرداد 1402 15:03

سلام به نظرم مرد خانم شماره یک را دوست دارد چون نگاهش به او است

11 خرداد 1402 23:30

جواب معلم مرده ــــــــــــــــ» کسی که غذاش سالم نیسته

11 خرداد 1402 16:02

اون کسی که مرده خانم کی نشسته هستش چون غذاش پاکیزه نیست

11 خرداد 1402 14:58

به نظر من دانش آموز متقلب اون دختری هست که داره به میز بقلی نگاه میکنه

11 خرداد 1402 14:24

سوال کدام معلم مرده؟ معلمی که ساندویچ میخوره چون ساندویچش کپک زده و طوسی شده

09 خرداد 1402 22:47

بنظر من سوال(معلم مرده ) ان خانم هایی که پاهاشون زخم هست نیستن اونیه که غذاش پاکیزه نیست

09 خرداد 1402 19:30

به نظرم معلمی مُرده که لباس مشکی به تن داره چون از حالت چشماش میشه کامل مشخص کرد که مُرده

09 خرداد 1402 02:12

معمای تولد بچه ایراد تصویر در چیست؟ ----->در ساعت به جای عدد ۸ حرفBوجود دارد

09 خرداد 1402 02:05

(معمای معلم مرده) کدام یک از معلم ها مرده است؟ پاسخ------>معلمی که لباس زرد رنگ دارد چون رنگ صورتش پریده و زرد شده

09 خرداد 1402 00:33

اونی که میگه کی تقلب می‌کنه اون پسره س که کنارش یه کتاب بزرگه

08 خرداد 1402 16:46

به نظرم در معمای دانش آموز متقلب دانش آموزی که ایستاده است متقلب است

08 خرداد 1402 16:34

به نظر من مرد زن شماره دو را دوست دارد چون نگا هش به اوست

07 خرداد 1402 20:53

به نظر من مرد خانم شماره یک را بیشتر دوست دارد چون نکاهش بهش است

07 خرداد 1402 00:29

بنظرم در معما مرد عاشق آقااههه به کَسی نگاه نمی کنه چون خانمایی که در کادر وجود دارند آقاا ههه به هیچکدوم نگاه نمیکنههه....

07 خرداد 1402 00:26

بنظرم برای معمای مرد عاشق مرده عاشق هیچکس نیست چو به هیچکس نگاه نمیکنه

07 خرداد 1402 00:24

در معما مرد عاشقه بنظرم مرده عاشق هیچکسی که در کادر وجود داره نیست آخه داره ی جای دیگه ای رو نگاه می کنه.........

06 خرداد 1402 15:11

معلمی که کنار پنجره ایستاده بود

06 خرداد 1402 08:47

جواب معما #۱:اون مرد لباس نارنجیه که کنار زن لباس بنفشه وایستاده از آینده اومده چون تو جیبش گوشیه

06 خرداد 1402 08:43

جواب معما #۳:گوزن پشت درخت است چون شاخه هاش از پشت رخت معلومه

05 خرداد 1402 11:56

معمای ۱ زن وسطی

04 خرداد 1402 18:45

سوال معلم مرده زنی هست که غذاش خرابه

04 خرداد 1402 00:14

خیلی معمولی است و یکم سختش کنید عالی است واقعا راضی هستم عالیه

03 خرداد 1402 14:05

در تست معلم مرده به نظرم معلمی که داره تلفن صحبت میکنه

01 خرداد 1402 20:20

جواب‌معما 1‌‍معلم‌سمته‌راستی

01 خرداد 1402 20:03

دختری که‌ ردیف‌ اول‌ وسط نشسته‌میز‌اول سرش‌رابه‌راست بر‌گردانده‌است

31 اردیبهشت 1402 23:04

برای ۳ هم اون پسره از سمت چپ اولی چون کتاب بقل دستشه

31 اردیبهشت 1402 22:59

برای 1 اون زنه هست که داره ساندویچ میخوره و ساندویچش پلاسیده هست

31 اردیبهشت 1402 20:34

سوال ۱ بدون جواب خانومیه که نشسته چون مرده و نمیتونه راه بره و غذاش هم خیلی وقته که مونده ۲ مرده عاشق زن شماره ی ۲ هست چون شخصیت های آنها یکی هست و نگاهش به اونه ۳ هم ردیف آخر از پنجره روی دستش تقلب نوشته ۴ هم انتخابی ولی باید جواب گوی های بالایی رو بدیم که مایل و سیتسازین پایینیست

31 اردیبهشت 1402 10:57

معمای ۳ کودک درستش تقلب نوشته و در آخر کلاس است

31 اردیبهشت 1402 10:55

اولین معما کسی که ساندویج دارد اون دختر ساندویج خراب شده و روی صندلی است

29 اردیبهشت 1402 22:18

خوب ها ولی بعضی هاش جواب نداره

28 اردیبهشت 1402 20:02

معمای تصویری مرد عاشق زن شماره ۱ را دوست دارد چون به او زل زده است.

28 اردیبهشت 1402 17:13

معمای یک هیچکس چون هیچ مردهای زخمی نمیشود😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀 امیر محمدی

28 اردیبهشت 1402 17:02

شماره ۱ چون مرده ها در غرب زخمی نمیشوند

27 اردیبهشت 1402 22:47

توی اون مرده ها زنی که نشسته چون مرری نمیتواند بایسد و غدا توی دستش ساندویچ خراب و کپک زدست معدومه مدت زیادی مونده بود

27 اردیبهشت 1402 21:22

مرد از دختر شماره ۳ خوشش میاد، چون آدمم ناخودآگاه پاش رو به طرف کسی که دوستش داره، میبره، به پای دختره دقت کنین. بچه ای که کنار پنجره هس(اولی از سمت راست). زن دومین از سمت چپ چون بقیه ایستادن اگه مرده بودن به زمین می افتادن.

26 اردیبهشت 1402 15:37

چیستان ا میشه انسان چون در کودکی با ۴ پا راه می رود ودر پیری عصا هم اضافه می‌شود ودر جوانی ۲ پا امیدوارم دوست داشته باشید