تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

پست وبلاگی
30+ معما تصویری با جواب مدت مطالعه: 3 دقیقه
ای سنج 10 بهمن 1401 مدت مطالعه: 3 دقیقه

30+ معما تصویری با جواب

فهرست معماهای تصویری

(برای رفتن سریع به هر دسته معما، می توانید روی آن کلک کنید)

انواع معمای تصویری ساده
انواع معمای تصویری نسبتا ساده
انواع معمای تصویری متوسط
انواع معمای تصویری سخت
انواع معمای تصویری بدون جواب
انواع چیستان با جواب

 

توجه (1): معماهایی که برایتان آورده ایم جزء بهترین و کاربردی ترین  روز دنیا هستند.

انواع معمای تصویری ساده

معماهای تصویری ساده شامل عکس هایی هستند که حل کردن آن های خیلی سخت نیست.برای شروع و دست گرمی بهتر است بامعماهای ساده شروع کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ...

#1 معمای تصویری «فردی از آینده»

معمای ساده: فردی از آینده

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای فردی از آینده

#2 معمای تصویری «زن و آینه»

معمای ساده: زن و آینه

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای زن و آینه

#3 معمای تصویری «شکارچی گوزن»

معمای تصویری: شکارچی گوزن

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری شکارچی گوزن

#4 معمای تصویری «بسکتبالیست ها»

معمای ساده: بسکتبالیست ها

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای ساده بسکتبالیست ها

 

انواع معمای تصویری نسبتا ساده

معماهای تصویری نسبتا ساده تقریبا 30 درصد از معماهای تصویری قبلی راحت تر هستند. برای حل آن ها بیشتر دقت کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ....

#1 معمای تصویری «عصر حجر»

معمای تصویری: عصر حجر

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری عصر حجر

#2 معمای تصویری «ساعت واقعی»

معمای نسبتا ساده: ساعت واقعی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای نسبتا ساده ساعت واقعی

#3 معمای تصویری «پزشک بچه دزد»

معمای نسبتا ساده: پزشک بچه دزد

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری پزشک بچه دزد

#4 معمای تصویری «بادکنک بچه»

معمای نسبتا ساده: بادکنک بچه

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای نسبتا ساده بادکنک بچه

#5 معمای تصویری «عصا رنگی»

معمای تصویری: عصا رنگی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری عصای رنگی

#6 معمای تصویری «دزد شبانه»

معمای تصویری: دزد شبانه

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری دزد شبانه

#7 معمای تصویری «بالون های رنگی»

معمای نسبتا ساده: بالون های رنگی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای نسبتا ساده بالون های رنگی

#8 معمای تصویری «شترهای تشنه»

معمای تصویری: شترهای تشنه

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری شترهای تشنه

#9 معمای تصویری «کلید گاوصندوق»

معمای نسبتا ساده: کلید گاوصندوق

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای نسبتا ساده کلید گاوصندوق

#10 معمای تصویری «درهای باز»

معمای تصویری: درهای باز

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری درهای باز

#11 معمای تصویری «موجود فضایی»

معمای نسبتا ساده: موجود فضایی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای نسبتا ساده موجود فضایی

 

انواع معمای تصویری متوسط

معماهای تصویری متوسط تا حدودی نیاز به فکر بیشتری دارند. برای حل این تصاویر سعی کنید به همه موارد انحرافی توجه کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ....

#1 معمای تصویری «معلم و دانش آموز»

معمای متوسط: معلم و دانش آموز

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای متوسط معلم و دانش آموز

#2 معمای تصویری «تولد کودک»

معمای متوسط: تولد کودک

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای متوسط تولد کودک

#3 معمای تصویری «رئیس»

معمای تصویری: رئیس

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری رئیس

#4 معمای تصویری «پیتزاخوران»

معمای تصویری: پیتزا خوران

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری پیتزا خوران

#5 معمای تصویری «مرغ گرفتار»

معمای متوسط: مرغ گرفتار

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای متوسط مرغ گرفتار

#6 معمای تصویری «دزد روزهای برفی»

معمای متوسط: دزد روزهای برفی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای متوسط دزد روزهای برفی

#7 معمای تصویری «اشیاء درهم»

معمای تصویری: اشیاء درهم

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای تصویری اشیاء درهم

#8 معمای تصویری «خرس قطبی»

معمای متوسط: خرس قطبی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای متوسط خرس قطبی

#10 معمای تصویری «دستان کشیده»

معمای متوسط: دستان کشیده

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای متوسط دستان کشیده

 

انواع معمای تصویری سخت

معماهای تصویری سخت از نظر کاربران دنیا دشوار ارزیابی شده اند. برای حل معماهای سخت شما باید به همه جنبه ها و نکات تصویر دقت کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ....

#1 معمای تصویری «یک روز خانوادگی»

معمای سخت: یک روز خانوادگی

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای سخت یک روز خانوادگی

#2 معمای تصویری «سه معما»

1. تعداد افراد کمپ را بشمارید؟
2. آیا آن ها امروز به کمپ رسیده اند؟
3. در تصویر 4 مرد وجود دارد. هر کدام از آنها چه می کنند؟

معمای سخت: سه معما

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای سخت سه معما

#3 معمای تصویری «دوچرخه سوار»

معمای سخت: دوچرخه سوار

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای سخت دوچرخه سوار

#4 معمای تصویری «سنجاب و فندق»

در معمای زیر با رسم یک مربع و یک مستطیل کاری کنید که دست هیچ سنجابی به فندق نرسد.

معمای سخت: سنجاب و فندق

نمایش جواب

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

جواب معمای سخت سنجاب و فندق

 

انواع معمای تصویری بدون جواب

در این بخش تعدادی معما بدون جواب برایتان آورده ایم. خوب به این معما فکر کنید و پاسخ آن ها را کامنت کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ....

#1 معمای تصویری «معلم مرده»

معمای بدون جواب: معلم مرده

نمایش جواب

آیا جواب معما را پیدا کردید؟ پاسختان را در زیر پست کامنت کنید...

#2 معمای تصویری «مرد عاشق»

معمای بدون جواب: مرد عاشق

نمایش جواب

آیا جواب معما را پیدا کردید؟ پاسختان را در زیر پست کامنت کنید...

#3 معمای تصویری «دانش آموز متقلب»

معمای بدون جواب: دانش آموز متقلب

نمایش جواب

آیا جواب معما را پیدا کردید؟ پاسختان را در زیر پست کامنت کنید...

#4 معمای تصویری «گوی سیاه و سفید»

معمای بدون جواب: گوی سیاه و سفید

نمایش جواب

آیا جواب معما را پیدا کردید؟ پاسحتان را در زیر پست کامنت کنید..

 

انواع چیستان با جواب

 چقدر در پاسخ به چیستان ها مهارت دارید؟ به نظر شما جواب چیستان زیر چه می شود؟

چیستان 1-آن کیست که در ابتدا چهار پا دارد سپس دو پا و در نهایت سه پا؟

نمایش جواب

برای دیدن جواب این چیستان و بیش از 300 چیستان دیگر به لینک زیر مراجعه کنید.

 

برای دیدن بهترین چیستان های دنیا به لینک زیر مراجعه کنید:

انواع چیستان با جواب

 

 
 

 

 

100+ تست هوش تصویری با جواب
300+ چیستان و معما همراه با جواب
معماهای ریاضی
34 معمای طولانی
31 معمای جذاب
80 معمای موزون
30+ معما تصویری با جواب
معمای تیزهوشان
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید
08 خرداد 1403 15:47

جواب دانش اموز متقلب کسی ۶ نفر میز اول موی فرفری

08 خرداد 1403 12:37

چیستان دانش اموز تقلب کار اونی که دستشو بالا گرفته اگه له دستش دقت کنید پر از نوشته اس

08 خرداد 1403 11:30

همون که ساندویچ داره میخوره

07 خرداد 1403 23:05

جواب معماهای بدون جواب خیلی آسونه و با یک نگاه میشه گفت جواب اولین معما میشه کسی که در حال خوردن یک ساندویچه چون ساندویچ اون خانم کثیف هستش و گندیده و اما جواب دومین تصویر میشه سومین خانم چون که اون فقط داره او مرد رو تماشا میکنه اما دو خانم دیگه دارن با افاده مرد رو تماشا میکنن و جواب سومی هم میشه آخرین دانش آموز از سمت راست در آخرین ردیف امیدوارم پاسخ هایی که دادم درست باشه و خیلی معماهای جالبی بود

06 خرداد 1403 17:05

اونی که گفته پسر کدوم دخترو دوست داره ، جواب سومین دخترست

06 خرداد 1403 12:20

خرس قطبی ‌...اندازه تصویر خرس و پنگوین با عکس نمیخونه شاید خرس برفی مثل ادم برفی باشه واقعا واقعا نمیشه نگفت خ

06 خرداد 1403 12:17

فندق و از سنجاب جدا کن خخخخ ای کیو ..۲۳ تا سنجاب ۱۲ به هر دو سنجاب یه فندق به یه سنجاب فقط یه فندق میرسه ..پس یه فندق از دست دوتا سنجاب جدا شد .

05 خرداد 1403 18:11

چیستان باحال بگو ..چهار پایه یه پایش میشکنه رو دوپا یه لحظه میایسته میشه دوپا بعد تعادل نداره پایه سوم رو زمین قرار میگیره میشه سه پایه...

05 خرداد 1403 16:13

چیستان اول جواب ادم چون اول در نوزادی چهارپا هستند دوم دوپا در پیری باعصا سه پا سید سجاد هستم ۹ساله

04 خرداد 1403 17:09

بسیار عالی است

04 خرداد 1403 17:09

بسیار عالی است

03 خرداد 1403 10:21

سلام من خیلی وقت بود که دنبال تست هوش میگشتم ولی پیدا نمیکردم تست های هوش شما را دیدم و خیلی خیلی خوب بود. لطفا بازم از این معما ها بذارید. مرسی💜💜💜

01 خرداد 1403 13:59

علاوه بر خرس قطبی و پنگوئن ها در مثلا جنوب کنار پنگوئن که سمت راست با بچه پنگوئن کنارش ماهی هست دهانش باز دقت کنید

01 خرداد 1403 00:34

سلام جواب اول خانومی که ساندویچ داره میخوره بلکه ساندویچ آلوده شده جواب دوم مرد عاشق شماره ۲شده است جواب سوم پسری که داره بیرون پنجره را نگاه می‌کند تقلب می‌کند جواب چیستان می شود انسان زیرا انسان در کودکی چهار دسته وپا می‌کند و درجوانی با دوپا و در پیری سه پا دوپای خودش ویک عصا دارد سوال دارید در خدمتم

31 اردیبهشت 1403 21:30

مردی که کت و شلوار خاکستری داره

31 اردیبهشت 1403 13:40

به نظرم معلّم مرده زنی که ساندویج میخوره مرد عاشق ۲ یا ۳ دانش آموز متقلب ششمی ردیف اوّل از سمت راست

30 اردیبهشت 1403 15:48

سلام مرسی بابت معما های قشنگتون پاسخ معما شماره ۱ = زنی که ساندویچ مسموم می خورد پاسخ معما شماره ۲= زنی که شماره ۳ است پاسخ معما شماره ۳= اون پسره کنار پنجره ردیف بالا از روی دستش تقلب می کند امیدوارم هر سه تا رو درست گفته باشم

24 اردیبهشت 1403 20:50

این معما ها خخخخخیلی گه بودن بیشترشئن نمی اومدن بالا

24 اردیبهشت 1403 14:54

آن معلم مرده که داره داخل کتاب خانه میگرده

24 اردیبهشت 1403 14:51

مرد، زن شماره ۲را دوست داره چون به آن نگاه می کند

23 اردیبهشت 1403 14:49

این معما ها خیلی خوب بود. زهن آدم رو باز می کنه حتماََ بخو نین.

23 اردیبهشت 1403 01:06

اونی زنی که آخره مرده از اون خوشش میاد

21 اردیبهشت 1403 23:05

سلام به دوستان گرامی امید وارم حال دلتون خوب باشه معما ی بدون جواب سوال ۱:آن معلی که ساندویچ مسموم شده می خورد معمای بدون جواب سوال ۲:زن شماره ی ۳،چون مرد از قیافه اش به نظر می آید که به زن شماره ی ۳ نگاه می‌کند و اورا بیشتر دوست دارد. معمای بدون جواب سوال ۳:پسری ته کلاس کنار پنجره نشسته است،چون او روی دستش تقلب نوشته است و آدم کنار روی دست او تقلب می کند امید وارم از نظرم من خوشتان بیاید❤️

20 اردیبهشت 1403 12:56

اونی که مرد داره بهش نگاه می کنه شماره ۱ زن شماره ۱ رو می گم

20 اردیبهشت 1403 12:51

اولین معما تصویری بدون جواب می سه اونی که ساندویچ خراب می خوره

20 اردیبهشت 1403 11:21

مرد زن شماره ۳ را دوست دارد چون میخواهد برود سمت او و او هم همینطور

19 اردیبهشت 1403 19:30

خیلی عالی بود🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

19 اردیبهشت 1403 19:29

عالی بود

19 اردیبهشت 1403 16:21

این که ساندویچ خراب خورد مرده

17 اردیبهشت 1403 20:53

معلم مرده آن معلمی که با تلفن صحبت می‌کنه چون پاس و قیافش مثل زامبی است

15 اردیبهشت 1403 00:44

معمای تصویر تولد کودک عدد 8داخل ساعت مثلB است

14 اردیبهشت 1403 20:50

اون معلمی مرده که ساندویچ خراب مب خوره

13 اردیبهشت 1403 22:01

این معما ها خیلی باحاله

12 اردیبهشت 1403 14:26

اونی تقلب می کنه که ته میز نشسته و داره از روی دستش تقلب رو مینویسه

11 اردیبهشت 1403 22:07

اونی تقلب می کنه که پسره و یه کتاب رو میزش چون داره از رو کتاب داره مینویسه

11 اردیبهشت 1403 00:03

معمای این مرد کدام زن را دوست دارد:زن شماره ی یک چون مرده داره بهش نگاه میکنه

09 اردیبهشت 1403 16:13

بادکنک بنفش در دست پسره هست

09 اردیبهشت 1403 16:08

کدام یک بچه دزد هستن سمت چپ اولی چون دقت کنید روی کارتش عکس مرد هست

09 اردیبهشت 1403 16:07

کداماز آینده آمده است آنکسی که داره مرغ درست میکنه

09 اردیبهشت 1403 16:05

گوزن را پیدا کنید پشت درخت

09 اردیبهشت 1403 15:15

به نظر من عالییه خیلی ازتون ممنونم🙂💗❤

09 اردیبهشت 1403 00:06

چیستانی که گفته کدوم معلم مرده ۴ هست چون رنگش زرد شده همون مردی که لباس زرد رنگ پوشیدهد

08 اردیبهشت 1403 18:23

اونی تقلب کرد که به برگه دوستش نگاه می کنه

07 اردیبهشت 1403 21:45

ردیف آخر اونی که داره به معلم نگاه می‌کنه نه بغل دستیش چون اون روی دستش تقلب نوشته و داره از روی دستش می خونه و می نویسه

07 اردیبهشت 1403 17:38

عالی بود فقط من نفهمیدم چطوری باید کامنت گذاشت ولی عالی بود

06 اردیبهشت 1403 14:45

کی تقلب میکند ردیف آخر پسری که به دستش نگاه میکند

06 اردیبهشت 1403 12:12

عالی بود کاربردی و خوب بود جواب سوال کدام معلم مرده هست میشه اون زنی که داره ساندویچ میخوره چون غذاش سمی هست جواب سوال این مرد کدوم زن رو دوست داره میشه زن شماره ۳ سوال کدام دانش آموز تقلب میکند جواب میشه اونی که کتاب کنارش هست ممنون از هوش تصویری عالیتون

04 اردیبهشت 1403 23:01

چه کسی تقلب میکند 4 تا تقلب می کند

04 اردیبهشت 1403 16:19

شماره ی یک چون سفید است

04 اردیبهشت 1403 15:26

دانش اموز متقلب ردیف اول دانش آموز شیشم داره دختره تقلب میکنه از پسر بغلیش

04 اردیبهشت 1403 14:14

سلام خوبین خسته نباشین آفرین به همتون تا الان عالی بودین عالی عالی عالی عالی عالی عالی بودین آفرین صدآفرین هزار و سی صد آفرین 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

04 اردیبهشت 1403 13:28

اونی تقلب میکنه که کنارش کتابه

03 اردیبهشت 1403 14:53

اون رو جای علامت سوال انتخاب میکنم که اول هست از طرف چپ

03 اردیبهشت 1403 14:51

اون تقلب میکنه که که ته کلاس دستش رو برده بالا فکر کنم بخاطره اینکه میخواد برگه ی بقل دستیش رو برداره

03 اردیبهشت 1403 14:48

اون مرده زن 3 رو دوست داره

03 اردیبهشت 1403 14:46

همون که میگه کدام معلم مرده است اون رنه که دستش غذا هست فک کنم ب خاطره اینکه غذاش گندیده است

31 فروردین 1403 16:14

معما تصویری اول زنی است که دارم غذای سمی میخورد

30 فروردین 1403 21:10

ردیف دوم پسری که یکی مانده به پنجره

30 فروردین 1403 21:07

زن شماره ۲

30 فروردین 1403 21:03

مردی که با تلفن صحبت می کند

30 فروردین 1403 16:46

معلم زن مرده چون بی اعتنا ساندویچ گندیده خورده است

30 فروردین 1403 16:06

دانش آموز متقلب اونی کنار گلدون و پنجره هست، بغل دستی اون چون داره به دستش که معلومه چیزی روش نوشته نگاه میکنه

30 فروردین 1403 13:07

معلمی که پیش کتاب ها هست مرده

30 فروردین 1403 11:57

همشو تموم کردم

29 فروردین 1403 13:07

انسان

28 فروردین 1403 19:46

اون مرده هست که سمت راسته

25 فروردین 1403 17:04

آن کیست که در ابتدا چهار پا دارد سپس دو پا و در نهایت سه پا؟ انسان است؛ چون وقتی به دنیا می آید روی چهار دست تو پا راه می رود و وقتی نو جوان شود دو پا و وقتی پیر و ناتوان شود دو پا دارد ولی با اسا سه پا دارد

25 فروردین 1403 13:19

جواب کدام معلم مرده همه ی معلما مردن چون که هرکدام از آن ها یک زخمی دارند

25 فروردین 1403 12:28

به نظر من معمای تقلب پسری که کنار گل ها کنار پنجره است چون انگار کسی از بیرون به او تقلب میدهد

24 فروردین 1403 20:28

سوال اول همان زنی است که دارد ساندویچ میخورد نگاه کنین ساندویچ رو ۳ است

24 فروردین 1403 18:07

معمای خوبی بود❤❤❤❤

24 فروردین 1403 14:09

آنی که گفته کدام معلم مرد چون مردان رو پاهاشون زخم دارن و یکی از زن ها رو دستش و یکی روی پاس اونی که روپاس زخم داره معلم مرده

22 فروردین 1403 19:24

میز ۴ ردیف اول تقلب میکنه اون میز وسطی اون عینک داره تقلب نمی کنه چون خرخون کلاس اونه و تمام کره به نظر من

22 فروردین 1403 11:26

اون سوالی که بدون جوابه میگه کدوم ادمه مرده توو بین چهار تا.همه زخمی ان یکیشون که داره کتاب برمیداره مرده رنگ صورتش با بقیه فرق داره

22 فروردین 1403 10:38

جواب سوال اولی همونی که میگه فرد اینده کدومه فکر کنم همونیه که پشتش به همه ی آدم هاست.

22 فروردین 1403 07:30

سلام😉😉😉

22 فروردین 1403 07:30

به نظر من ردیف اول میز ۴ تقلبی میکنه

21 فروردین 1403 19:35

سلام ممنون از معما های باحالتون😘😍😍😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩🤩💞

21 فروردین 1403 00:31

سلام ببخشید چرا سوال اول همه زخمی هستن😁

19 فروردین 1403 17:03

جواب معما گریه کجاست

19 فروردین 1403 15:24

بچه تغلب گر پسر هم هست چون کتاب کنارش و یک پسر دیگه به کاغذ بغلی نگاه میکنه

17 فروردین 1403 22:45

جواب چیستان انسان

17 فروردین 1403 22:42

سلام من قبلا این معما معلم رو دیدم اونی که ساندویچ دستشه مرده چون مسموم هستش

17 فروردین 1403 21:03

معمای ۲ میشه ۱

17 فروردین 1403 21:01

سوال اول معلمی که کت و شلوار پوشیده چون چشاش کجه

17 فروردین 1403 12:55

بچه ها کسی که تغلب می کنه از ردیف اول اون دختری که داره به ورقه پسر نگاه می کنه کسی که تغلب می کنه چون پسر یک کتاب کناره شه و اون از اون کتاب می نویسه و اون دختر هم از اون می بینه بنابراین اون دختر از ردیف اول تغلب می کنه 😘😘😘😘😘😘😚😚😚😚😚😚

17 فروردین 1403 12:50

به نظر من زن سوم رو دوست داره چون اون دختر یه گردن آویز خوشگل داره و معمولا پسران واسه دخترهایی که دوستش دارن گردن آویز خوشگل می گیرن درسته زن شماره ی ۲ هم داره ولی مال اون زشته و حرکات عجیب و غریب می کنه و در نتیجه زن ۳ رو دوست داره 😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍

17 فروردین 1403 12:44

معلمی که دستش ساندویچ داره چون ساندویچش سمی و کاهو هاش افتاده و آدم سالم غذای سالم می خوره ولی غذای این حتما خیلی مونده برای همین اون مرده 😘😘😘😘😘😘 آفرین به همتون تا الان عالی بودین 👏👏👏👏👏👏😍😍😍

16 فروردین 1403 20:43

پسر ی که تقلب می کنه ردیف آخر پسر دومی چون داره جواب ها رو از روی دستش می نویسه و معلمی مرده که داره به گل آب می ده

16 فروردین 1403 17:39

معلمی که لباس سیاه پوشیده مرده است

16 فروردین 1403 14:11

معلمی که داره غذا می خوره

16 فروردین 1403 08:49

معلمی که قهوشون می‌ریخت روی گیاه

14 فروردین 1403 05:28

اونى داره تقلب ميكنه كه بقل اون دختره كه سرشو گرفته نشسته اونى كه معلم داره بهش نگاه ميكنه چشماش سنت پايين براى همين اون نيست

13 فروردین 1403 18:07

معمای شماره ۳ اون پسری که پیش پسر عینکی نشسته اون داره از روی دستش میخونه

13 فروردین 1403 09:18

چیستان شماره ی یک می شود نوزاد بعد آدم جوان بعد انسان پیر با عصا

12 فروردین 1403 19:14

معلمی که داره غذا می خره

12 فروردین 1403 15:57

معمای #۲میشه گزینه ی 2

12 فروردین 1403 11:31

بچه ها (مرد عاشق)هم میشه گزینه‌ی ۳

12 فروردین 1403 11:27

من میگم معلم زن که موهاش قهوای چون ساندویچ فاسد میخوره!

12 فروردین 1403 09:23

چیستان انسان چون که بچه ها با دست و پاهاشون راه میرن که میشه ۴ پا و وقتی که کمی بزرگ میشن با پا هاشون راه که میشه ۲ پا و وقتی پیر میشن با عصا راه میرن که میشه ۳ پا

12 فروردین 1403 09:19

شاید از سمت چپ اولی

12 فروردین 1403 09:18

پسری که عینک داره تقلب می کند چون معلم داره به اون نگاه می کنه

12 فروردین 1403 09:14

به نظر من زن دوم رو دوست داره

12 فروردین 1403 09:10

سلام به نظر من فقط اون معلمی که داره به گل آب میده مرده

11 فروردین 1403 23:24

معلمی که لباس بنفش دارد زیرا خون کمتری دارد وخون آن خشک شده است

11 فروردین 1403 17:54

سلام معلم ها همه مرده هستند ۱ پاش داره خون میاد ۲ دستش داره خون میاد ۳ زانوش داره خون میاد ۴ پاش داره خون میاد

11 فروردین 1403 17:38

معلم ها مرده هستند ۱ روی پاش زخم دارد ۲ روی دستش ۳ روی انوش ۴ روی پاش

11 فروردین 1403 17:26

معلمی که دستش تلفن است چون هم چشم‌هاش به بالا است که معنی مرده دارد و هم پایش تیر خورده است و از آن خون می‌آید

11 فروردین 1403 10:23

معلمی که با تلفن حرف می‌زند چون هم چشم هایش لوچ است هملب هایش سیاه است هم از پایش دود شلیک تفنگ بیرون می اید

10 فروردین 1403 22:30

همه ی معلم ها

10 فروردین 1403 02:31

معلمی که ساندویچ دستشه چون هم زخمی هم ساندویچش نشون میدع که مرده چون کپک زده

10 فروردین 1403 02:12

همه معلما مرده هستنند چون اگر خوب دقت کنید همه یک زخمی دارنر

09 فروردین 1403 00:18

بچه خانه خیر جواب اون گفته همسرش کدوم زن دوم چون اگر دقت کنید در انگشتش انگشتر نقره ای هست

08 فروردین 1403 02:51

همسرش اون زن ۳ است چون اون ۲ تا دارن ادا در میارن

08 فروردین 1403 02:49

همه ی معلما مرده اند . چون اگر زیر پایشان را نگاه کنید همهشان یک زخم دارند

08 فروردین 1403 02:48

متقلب ان کسی است که اخره و روی دستش تقلب نوشته

07 فروردین 1403 18:14

معلم مرده اونی است که دارد موبایل در دستش گرفته چون در شلوار او یک تکه از بردیه و خونی است

07 فروردین 1403 05:43

معلم مورده اون زنی یه که روی صندلی نشسته مرد زن شماره 2 رو دوست داره بقیه زن ها خیلی جلوش جلف میگردن تقلب کار ردیف اول سمت چپ که داره ازمیز اون وری یه پسر تنها تقلب میکنه

06 فروردین 1403 23:47

#۱معلم مرده اونی هست که داره ساندویچ خراب می‌خوره #۲جوابش زن شماره ی۳هست #۳تقلب کار دختریه که ردیف اول نشسته وداره از پسری که تکی نشسته تقلب میکنه

06 فروردین 1403 23:11

همه ی معلم ها مرده اند خلاص

06 فروردین 1403 21:51

پاسخ کدام معلم مرده است؟؟ معلمی که با تلفن صحبت می کندچون لبش سیاه است

05 فروردین 1403 20:10

کدام معلم مرده است؟ در آن تست هوش مردی که کتاب هارو میزاره توی کتاب خانه چون شلوارش پاره شده هم زخمی شده❤

05 فروردین 1403 20:09

سوال دانش اموز متقلب _پسری که کتاب کنار دستشه ❤

04 فروردین 1403 18:22

جواب سوال دانش آموز متقلب : آن دختر که کنار یک دختر دیگر نشسته است. چون دارد به میز سمت چپ اش نگاه می کند.

04 فروردین 1403 17:46

همه معلم ها مردن چون همشون زخم دارند و هیچ کدوم زنده نیستن بلکه مردن

04 فروردین 1403 15:38

کی تقلب میکند ردیف اخر پسر دومی چون داره از روی دستش مینویسه کدوم معلم مرده زنی که قهوه رو میریزه توی گل

04 فروردین 1403 13:39

همه ی معلم‌ ها مرده اند چون همه ی آنها یک جای زخمی دارد

03 فروردین 1403 23:25

معلم که داره ساندویچ میخوره چون ساندیوچ فاسد داره میخوره . و ردیف اخر یکی مونده از سمت راست چون همه رو داره از هر دو برگه امتحانی میبینه . بچه ها من اینا رو قبلا دیدم . جواباشون رو همینن.

03 فروردین 1403 22:02

ما یه گروه سه نفره هستیم تا الان همه رو درست جواب دادیم

03 فروردین 1403 15:57

معام مرده انی است که داره ساندویچ مونده می خوره

03 فروردین 1403 14:52

کی تقلب می کند ؟ ردیف آخر سمت راست دومی روی دستش تقلب نوشته

03 فروردین 1403 11:05

تقلب کار کیست ردیف آخر پسر دوم چون از روی دستش جواب هارو می نویسه و زن سمت چپ مرده چون قهوه رو می ریزه توی گل

03 فروردین 1403 11:02

کدام معلم مرده است میشه زن سمت چپ چون قهوه رو میریزه تو گل و معمای چه کسی تقلب میکنه میشه ردیف آخر از سمت راست پسر دومی چون داره از روی دستش جواب هارو می نویسه

03 فروردین 1403 10:43

آنجاش که گفت زن کفش ندارد اشتباهه چون زن یک دست قت شده داره دقّت کنید

02 فروردین 1403 20:28

اون دختری که به برگه ی اون پسره نگاه می کنه

02 فروردین 1403 20:23

همه ی این معلم ها مرده

02 فروردین 1403 13:55

بنظرم معلمی که غذا می خوره ساندویچ مونده نامssssss

01 فروردین 1403 17:25

جواب کدام معلم مرده می‌شود انی که با تلفن حرف می زند

01 فروردین 1403 11:21

این مرد کدام زن را دوست دارد؟ زن شماره ی یک چون مرد داره به اون زن نگاه می کند و چه کسی تقلب میکند ردیف جلو نیم کت سوم اون دختر مو‌ فر فر یه

01 فروردین 1403 00:32

جواب چیستان انسان وقتی کودک است چهار دست و پا راه میره و جوون که میشه دو پا و پیر که میشه سه پا که عصا هم حساب میشه

28 اسفند 1402 19:55

هم عالز بود هم آسون خیلی خیلی خوشم اومد

28 اسفند 1402 19:55

هم عالز بود هم آسون خیلی خیلی خوشم اومد

28 اسفند 1402 18:49

کدام تقلب کاره؟پسری که اخرین ردیف سمت راست نشسته و کدام معلم مرده؟ کسی که داره غذا میخوره چون هم زخمیه و هم ساندویچش انقدر تو دستش مونده کپک زده

28 اسفند 1402 16:47

جواب معمای......کدام معلم مرده است معلمی که مرده است فردی است که درحال ساندویچ خوردن است.

28 اسفند 1402 12:43

معلمی که داره گل هارو نگاه می کنه مرده به پاهاش دقت کنید

27 اسفند 1402 21:42

خیلی عالی بودن و خیلی سرگرم کننده اون آقا هه عاشق زن شماره ۱ شده چون فقط داره اونو نگاه میکنه و یکیش اشتباه بود همون که پسر بادکنک دستش بادکنکی که دستشه سبزه ولی در جواب زرد البته همه ی اینها نظر من بود

26 اسفند 1402 16:45

کسی که داره تقلبی می‌کنه اون پسری است که کنار پسر عینکی نشسته

26 اسفند 1402 13:44

پسری که کنار پنجرو نشسته است روی دستش تقلب نوشته است

25 اسفند 1402 21:31

معلمی مرده است که ساندویج ش کپک زده است و دست چپ وراستش زخم شده است پاهای معلم های دیگر را زخم کرده است

25 اسفند 1402 20:10

کدام معلم مرده زنی که ساندویچ میخره

25 اسفند 1402 15:18

کدام معلم مرده؟ زنی که داره غذا میخوره مرده و اون همه رو زخمی کرده

25 اسفند 1402 15:03

مرد عاشق: ۳

25 اسفند 1402 10:43

به نظر من...... کدام معلم مرده است؟ اونیکه ساندویچ دستشه چون خیلی وقته داخل دستشه و کپک زده چه کسی تقلب می‌کند؟ ردیف آخر یک نفر روی دستش تقلب نوشته 💞💝💗💕💌💖💗💓💟❣️❤️🩷

24 اسفند 1402 23:31

#2 شماره ی 2

24 اسفند 1402 23:31

#2 شماره ی 2

24 اسفند 1402 21:28

جواب #۱ آن زنی که ساندویچ گندیده می خورد و چشم هایش غیر عادی است و دو زخم در دو دست خود دارد . جواب #۲ زن شماره ۳ چون مرده خجالت می کشد به آن نگاه کند. جواب #۳ کسی که ته کلاس نشسته دومین نفر از سمت راست چون رو دستش جواب را نوشته است . خدانگهدار .

23 اسفند 1402 11:30

۱ خانمی که داره غذا میخوره غذاش کپک زده هست ۲ یک پسر هست که داره از رو دستش تقلب میکنه

22 اسفند 1402 22:30

#۲شماره ی ۳

22 اسفند 1402 08:53

خیلی عالی بود ومن شگفت زده شدم

22 اسفند 1402 08:50

۵ستاره

21 اسفند 1402 21:06

به نظر من خیلی چیز خوبیه ولی بعضی هاش آدم رو گیج میکنه

21 اسفند 1402 08:45

عزیزان چرا یک نفر مرده انکه با تلفن صحبت میکند اگر دقت کنید زانویش دارد ریزش خون میکند و سیاهی چشم ندارد

21 اسفند 1402 01:13

#۱ خانم درحال غذا خوردن چون سایه ندارد #۳ پسر دوم از راست (ردیف دوم) درحال تقلب از روی نوشته های روی دستشه

20 اسفند 1402 23:11

عالیه

19 اسفند 1402 23:08

هیچکدام نمرده

19 اسفند 1402 19:45

نه عزیزم شماره ی دو است چون نگاهش به اونه

19 اسفند 1402 19:26

دستتون درد نکنه

19 اسفند 1402 14:49

یکیش اشتباه بود بنظرم اون باد کنک سبزه بود که اون پسره گرفته بود اما خیلی جالب ومنو خیلی سرگرم کرد عالی بودددددددددد🌹🌹🌹🌹🌹🌹🎀👞👟👒🩴👝🥿🧳🛝🛟🩼💈⏳⌚⏰🪮⌚⏰🪆⏳

19 اسفند 1402 13:54

به نظر من اون که لباس صورتی داره چون دو زخم داره و ساندویچ کپک زده میخوره

18 اسفند 1402 00:45

خیلی خوب بود واقعا من خیلی خوشم اومد شماهم بینید💜💜💜💜💜💛💛💛💛💚💙

17 اسفند 1402 23:48

اون مرده اون زن سومی رو دوست داره

17 اسفند 1402 20:44

به نظر من معلمی که مرده آن زنی است که دارد ساندویچ کپک زده می خوره چون حتما از آن ساندویچ خورده و مرده چون هرکس همچین چیزی بخوره میمیره ولی زخم روی پا یه چیز طبیعی است

17 اسفند 1402 18:07

مرد مرده= لباس طوسی

17 اسفند 1402 08:58

ا اونی که گوشی توی جیبشه

16 اسفند 1402 23:02

فکر کنم همشون مردن چون همشون روی پاهای شان زخم دارن

16 اسفند 1402 19:26

جواب معمای گوی سیاه سفید میشه دومی از سمت راست و جواب معمای یک هم میشه معلم سومی از سمت که لباس صورتی داره چون با دستی که زخمی غذا می خوره ضمن اینکه غذا فاسد ومعمای سومی میشه زن سمت راستی یعنی گزینه 3

16 اسفند 1402 17:45

اونی داره تقلب می کنه یا چهارمی از سمت راست میز های اول اولی از سمت چپ میز های اول یا چهارمی میز های آخر از سمت راست

16 اسفند 1402 17:42

از نظر من اون معلمی که مرده دومی از سمت راست هستش و رنگش کبود

16 اسفند 1402 04:35

نه عزیزم اون معلمی که لباس صورتی پوشیده چون ۲ زخم داره

16 اسفند 1402 04:30

معمای بدون جواب #۱ اون معلمی که لباس صورتی پوشیده چون ۲زخم دارد (روی دست راست و چپ). معمای بدون جواب #۲ زن شماره ۳ چون مرد خجالت میکشه بهش نگاه کنه. معمای بدون جواب #۳ از سمت راست دومین نفر. چون روی دستش جواب را نوشته است

15 اسفند 1402 20:26

معلمی که می خواهد چیزی بخورد

15 اسفند 1402 18:44

آن معلمی که مرده معلمی است که شلواش قرمز است اما فکر کنم🤔🤔

15 اسفند 1402 16:37

بله تقلب کودک را حدس زدم

13 اسفند 1402 15:33

جواب معمای "گوی سیاه و سفید" میشه اولی از سمت راست

13 اسفند 1402 09:39

چه کسی تقلب می‌کند ؟ پسری که بغل دستش کتاب داره

12 اسفند 1402 22:59

سلام خوب بود🌹

12 اسفند 1402 19:32

کسی تقلب میکنه ردیف اخر نفر دوم از راست به دلیل اینکه رو دستش نوشته

12 اسفند 1402 14:47

چه کسی تقلب میکند پسری که تنه دستش تقلب نوشته اون پشت ایستاده است

12 اسفند 1402 11:24

لطفا جواب اونی که تقلب میکنه رو بگید

11 اسفند 1402 22:57

اونی که کتابخونه رو نگاه میکنه چون رنگ صورتش کاملا زرد شده است و توی معمای سوم هم ردیف اول یعنی پسری که کتاب پیش او است نیز متقلب است

11 اسفند 1402 21:53

سلام چرا هر چی می نویسم با جواب وقت عکس میاد🤔🤔🌹😯😯😯

11 اسفند 1402 20:56

مرد زیر کدام زن را دوست دارد زن سوم را دوست دارد

11 اسفند 1402 18:44

کدام معلم مرده است؟ ان مردی که کت سیاه دارد مرده است چون چشمانش بالا است

10 اسفند 1402 11:48

زنه که به گل آب می دهد چون لباس هایش تنگ است

09 اسفند 1402 21:01

زنه چون غذای سمی می خورد

09 اسفند 1402 17:54

ببخشید من دستم اشتباهی خورد رو ۱ستاره می خواستم بیشتر بدم😞

07 اسفند 1402 21:46

اونکه میگه کدام معلم مرده اس میشه کت مشکیه چون چشاش بالاست

06 اسفند 1402 23:23

اون سیاه پوشه برای اینکه قیافه ی یک مرده رو داره حتی پاش هم زخمی است

06 اسفند 1402 19:20

معلم مرده اونیکه لباس سیاه پوشیده چون پاش زخم

06 اسفند 1402 16:28

کدام معلم مرده ؟زن روی میز چون غذای سمی خورده

06 اسفند 1402 00:40

اگر کسی بلده یک چیستان رابگم جواب بده خيلي خوب است آن چیست که زرد است ز ر دا لو نست گرد است گردو نیست منتزر جواب هستن

05 اسفند 1402 11:25

پسر ردیف آخر تقلب می کنه رو دستش پر از تقلب

04 اسفند 1402 19:15

معلمی که غذای سمی یا مونده را درحال خوردن است مرده است

04 اسفند 1402 18:38

آنجا که نوشته بود کدوم داره تقلب میکنه بگم کدوم بود آن بود که ردیف اول بود پیش خانم معلمش

04 اسفند 1402 17:36

چه کسی تقلب میکند؟ فقط ردیف اول

04 اسفند 1402 17:35

اون مَرده عاشق زن آبی شده

04 اسفند 1402 17:34

معلم مرده اون طوسی هست چون صورتش تقریبا مرده

04 اسفند 1402 08:55

دانش اموز متقلب اونی که جلوش کتاب باز شده

03 اسفند 1402 13:04

اون زنه که داره به گل اب میده چون لیوانش خالی شده ولی اون همون جا مونده

03 اسفند 1402 13:00

(معلم مرده) اون زنه که داره به گل اب میده چون لیوانش از اب خالی شده ولی اون هنوز همون جاست

03 اسفند 1402 12:39

عالی

03 اسفند 1402 11:15

عالی

03 اسفند 1402 09:20

جواب چیستان انسان چون اول 4 دست و پاراه میره سپس با 2 پا راه می رود

02 اسفند 1402 17:17

عالی بود ✨

01 اسفند 1402 21:07

چیستان ازسمت راست نیمکت ۳ کنار آقا هست

30 بهمن 1402 00:00

خیلی عالی

29 بهمن 1402 18:44

اون چیستان اول چهار پا بعد دو پا بعد سه پا انسانها اول چهار دستو پا را میره به د دو پا بعدم با عصا سه پا

28 بهمن 1402 21:40

اون معلم ک غذا میخوره بنظر غذا سمی باشه و میمیره

28 بهمن 1402 21:05

از ردیف جلو جلو از سمت راست سومی متقلب

27 بهمن 1402 20:41

اون دختر مو فرفری که مو هاش بازه

27 بهمن 1402 15:53

دانش آموزی که کتاب سر میزش است

27 بهمن 1402 15:29

خیلی خوبه و اینکه اون چیستانه که گفته کدوم معلم مرده و جوابش رو ننوشته به نظرم همشون مردن چون زیر پاهاشون زخم بود

27 بهمن 1402 13:39

آن پسر ردیف وسط میز اول و آن ردیف راست میز آخر که از روی دستش تقلب می کند.

26 بهمن 1402 15:09

آلی است

26 بهمن 1402 13:21

دانش اموز ردیف اخر کسی که کنار اون که پیش گل نشسته است چون از روی دستش تقلب می کنه

26 بهمن 1402 13:19

دانش آموز ردیف اخری میز پیش گل چون داره از روی دستش تقلب میکنه

26 بهمن 1402 12:24

مرد سمت راست که با گوشی صحبت میکند

26 بهمن 1402 01:03

دانش تمیزی که تقلب می کند فرد کنار پسر عینکی است چون همه ی بچه ها چیزی نمی‌نویسند اما او تند تند می نویسد

26 بهمن 1402 01:01

معلم مرده زن صورتی پوش است چون بی حرکت مانده

24 بهمن 1402 21:37

چه کسی تقلب میکند. ان پسر عینکی

24 بهمن 1402 21:35

آن مرد کدام زن را دوست دارد . شمارهی ۲

24 بهمن 1402 21:34

کدام معلم است ۰ اونی که داره گلدان را آب میدهد

24 بهمن 1402 01:23

ردیف آخر روی دستش تقلب نوشته است

23 بهمن 1402 15:21

آدم

22 بهمن 1402 21:29

خیلی راحت بود ای کاش سخت تر بود

22 بهمن 1402 14:42

خوب بود ولی چرا جواب نیست

21 بهمن 1402 20:01

زن دوم

21 بهمن 1402 19:58

زنی که در حال غذا خوردن است

21 بهمن 1402 18:26

زن سوم

21 بهمن 1402 16:49

برای چیستان جواب انسان است زیرا در کودکی چهار دست و پا می رود در نوجوانی و جوانی با دو پا راه می رود و در پیری با همان دو پا فقط یک عصا اضافه می شود

21 بهمن 1402 16:42

جواب سوالی که گفته است کدام معلم مرده است ؟ معلمی مرده است که دارد ساندویچ گندیده می خورد زیرا کاهو هایش افتاده است و او متوجه نشده است

21 بهمن 1402 15:36

سخت است

20 بهمن 1402 23:06

زن سوم

20 بهمن 1402 23:03

عالی بود خیلی دوست داشتم

20 بهمن 1402 17:28

سلام خسته نباشید جواب سوال کدوم مرده؟ می شه اون خانمی که داره ساندویچ می خوره چون کاهو هاش ریخته و متوجه نیست

20 بهمن 1402 15:39

جواب معمای معلم میشه همونی که روی صندلی نشسته چون وقتی که انسان می میره نمی تونه روی پاهاش وایسه واینکه اون داره ساندویج گندیده می خوره

20 بهمن 1402 15:36

جواب چیستان میشه انسان چون تو بچگی روی دست و پاش را میره و بعد که بزرگ میشه روی پاهاش راه میره و وقتی هم که پیر میشه دوتا پا داره و یکی هم عصا

20 بهمن 1402 14:10

انسان جواب چیستان انسانه چون اول چهار دست وپاداره بعد ۲پا بعد باعصاچهار پامیشود

20 بهمن 1402 13:01

اون فردی که جلوی کتابخانه ایستاده چون فقط ظاهر اون به معلم میخوره که با کتاب سروکار داره

20 بهمن 1402 12:21

آن معلم مرده است که با تلفن حرف می‌زند چون صورتش سبز شده

20 بهمن 1402 12:19

19 کفش تو تصویر هست

20 بهمن 1402 12:16

عاشق زن سومی بود

20 بهمن 1402 10:21

اون معلمی که ساندویچ گندیده می خوره اون شخص مرده

20 بهمن 1402 10:19

معلمی که غذا می خورد مرده است

20 بهمن 1402 10:13

زن سومی

20 بهمن 1402 10:11

انسان، در کودکی 4پا وسپس 2 پا ودر اخر 3پادارد

19 بهمن 1402 22:05

زن سومی را دوست دارد چون زنه پا به رحنه است

19 بهمن 1402 22:03

زن اول چون داره به مرد مو هاشو نشون میده و مرد به اون نگاه میکنه

19 بهمن 1402 17:13

جواب معمای چه کسی تقلب می کند اونی که از دستش نگاه می کنه

19 بهمن 1402 16:45

عاشق زن سومی بود چون گفته شده هر کس پاهایش به سمت شخصی باشد آن شخص را دوست دارد

18 بهمن 1402 16:29

اونی که داره ساندویچ گندیده می خوره

18 بهمن 1402 12:48

سومی معلم بود

17 بهمن 1402 22:54

اونی که داره ساندویچ گندیده می خوره چون انسان سالم نمی تونه ساندویچ گندیده بخوره .. اون زنه

17 بهمن 1402 17:54

نه اونی که دستش زخم بود 😙مرده

17 بهمن 1402 17:54

نه عاشق اولی بود نه اونی که دستش زخم بود 😙مرده

16 بهمن 1402 23:24

معرمی ک داره ساندویچ میخوره

15 بهمن 1402 16:57

سلام من ریحانم به نظرم مرد عاشق زن ۲ شده بود

15 بهمن 1402 15:42

۳کسی که دارد مینویسد

15 بهمن 1402 13:06

زنی که ساندویچ می خوره

14 بهمن 1402 10:59

معلمی که داره ساندویچ میخوره

13 بهمن 1402 19:50

زن شماره ی ۲

13 بهمن 1402 19:47

کسی که به گل آب می دهد مرده چونکه آب از لیوان نمی ریزد

13 بهمن 1402 18:23

زن سوم دوست داشتنی ترین زن و انتخاب این مرد است

12 بهمن 1402 21:48

عالی‌بود

12 بهمن 1402 14:44

زنی که دوست دارد زن 3 است

12 بهمن 1402 14:41

معلمی که دارد ساندوج دستش است

12 بهمن 1402 14:31

معلمی که ساندوج در دست گرفت

12 بهمن 1402 14:28

سلام جواب کدام معلم مرده ؟معلمی که دارد ساندوج دستش است

11 بهمن 1402 11:05

پاسخ سوال کدام معلم مرده است؟ پاسخ: آن زنی که داره ساندویچ گندیده میخوره چون ممکن است آن ساندویچ مدت ها در دست او مانده باشد و در دستش کپک زده باشد 🤔🤔

10 بهمن 1402 21:25

جواب سوالی که می گه کی‌داره‌تقلب‌می‌‌کنه‌این‌‌است‌که‌کنار‌کسی‌است‌که‌کنار‌پنجره‌است‌ نشسته‌چون‌داره‌از‌روی‌دستش‌می‌بینه وروی دستش تقلب نوشته

10 بهمن 1402 21:19

سلام تست کدام معلم مرده است به نظر من اونی که داره‌کتاب‌ورمیداره چون‌رنگ‌برصورت‌نداره‌ورنگ‌صورتش‌مثل‌آدم‌های‌مرده‌است

10 بهمن 1402 16:00

سلام مرد عاشق زن دامن آبی است

07 بهمن 1402 23:16

کدام معلم مرده است معلمی که پاچه ی شلوارش پاره است

07 بهمن 1402 18:17

سلام جواب سوال معلم مرده: زنی که در کنار پنجره ایستاده است. جواب سوال مرد عاشق: زن شماره 3 جواب سوال دانش آموز متقلب: پسری که در کنار کسی است که در کنار پنجره می نشیند و از روی دست خود تقلب می کند.

07 بهمن 1402 13:41

سلام جواب کدام معلم مرده است معلمی که با کت و شلوار است و جواب کدام دانش آموز تقلب می‌کند دختری است که دو طرف سرش را گرفته است

07 بهمن 1402 09:31

سلام تصویر چه ایرادی دارد؟جوابش میشه پنگوئن در قطب جنوب و خرس قطبی در قطب شمال پس نمیتونن پیش هم باشن

06 بهمن 1402 17:14

سلام👋🏻 چه کسی تقلبمی کند. هشت نفر تقلب می کنند.🤔

06 بهمن 1402 17:10

سلام.👋🏻 معمای جواب سه معمای این تصویر چیست. جواب گفته پنج نفر ولی شش نفر هستند،حلزون.🤔

06 بهمن 1402 17:04

سلام👋🏻 معمای کدام معلّم مرده است. همه ی آن ها مردن.🤔

06 بهمن 1402 17:00

سلام👋🏻 معمای این عکس چه ایرادی دارد. یعنی خرس و پنگوئن این تصویر دو ایراد دارد. یکی همین که مثال زده،یکی هم، یکی از پنگوئن ها دو تا هستن ولی یک لباس پنگوئن جدا پوشیدند.🤔

06 بهمن 1402 15:19

سلام جواب چیستان آخر می شه آدم چون اول در بچگی چهار دست و پا راه می رویم وبعد با دو پا و بعد با عصا

06 بهمن 1402 09:50

انسان

05 بهمن 1402 20:38

عااااااللللللیییییی 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

04 بهمن 1402 20:26

در اون سوالی که میگه کدوم معلم مرده خانمی که ساندویچ گندیده می خوره

01 بهمن 1402 21:00

زن شماره ۳

01 بهمن 1402 14:33

همون جایی که نوشته آن کیست که در ابتدا چهار پا سپس دو پا و در نهایت سه پا بنظرم جوابش میشه آدم

30 دی 1402 22:46

سلان دوستان یه جایی که میگه که کدوم زن رو دوستداره جوابش میشه اون زن سومی به پا های مرد توجه کنید

30 دی 1402 22:25

کدام بادکنک در دست پسر است ()()()))()())) سبز🟢🟩

29 دی 1402 23:11

برای زنی که توی بیمارستان بچش دستش ساعت ۸ به اینگلیسی نوشته

29 دی 1402 18:57

زن شماره ۳

29 دی 1402 10:24

دانش آموز متقلب: کسی که روی میز کتاب گذاشته است

29 دی 1402 00:00

این مرد کدام زن را دوست دارد؟ پاسخ:مرد زن اول را دوست دارد

28 دی 1402 23:53

همه ی معلم ها مرده هستند

28 دی 1402 17:20

معلم مرده آن مردی است که شلوارش سوراخ است و در سوراخ زخم خورده است.

28 دی 1402 17:04

این مرد کدام زن را دوست دارد? پاسخ : کسی که وسط قرار دارد مرد است.2 شخصی که شماره ی 3 است یک موجود فضایی است. شخصی هم که شماره ی 1 است. زیرا او حامله است. 💗💗💗

28 دی 1402 16:51

معمای تصویری کدام شکل درست است ؟ به نظر من شکل سوم از سمت چپ درست است . الگوش اینجوریه که ردیف پایینی هر شکل ترتیب رنگهاش رو برعکس کنیم و بذاریمش روی ردیف بالایی . توی تمام شکل های قبلش هم این تکرار شده

28 دی 1402 15:41

مرد عاشق هیچ زنی نست چون داره اونور نگاه می کنه

28 دی 1402 15:37

معلم مرده یک زنه که داره ساندویچ کپک زده می خوره

28 دی 1402 12:51

اصلا به نظر همون خانمی که ساندویچ کپک زده میخوره است 🥪چون آخر میخوره مسموم میشه میمیره دیگه به همین سادگی 🤷🏻‍♀️

28 دی 1402 11:41

همه آنها معلم مرده ه‍ستند

27 دی 1402 22:41

همه آن ها مرده هستند

26 دی 1402 21:39

معلم مُرده: همه افراد چون همه آنها زخمی دارند که شاید باعث مرگ آنها شده باشد

26 دی 1402 21:36

دانش آموز متقلب: دختری که سرش توی برگه نیمکت بغلی است.

26 دی 1402 18:33

به نظر من اون زنی مرده که ساندویچ تو دستش داره چون مدت هاست مرده که ساندویچ کپک زده

24 دی 1402 19:12

اون معلمی مرده که که صورت او سبز شده چون احتمال پارگی زیر شلوار خیلی خیلی کم است و حالی که حالش بد است در حال پیدا کردن کتاب است اگر حالش واقا حالش بد بود سریع می رفت دستشویی

24 دی 1402 16:59

در معما مرد معلم به نظر من فردی است که دارد با موبایل حرف می زند. ۱.کسی که دارد از کتابخانه کتاب بر می دارد ، از لباسش به نظر می آید دانشجو باشد . ۲. زنی که دارد ساندویچ کپک زده و عجیب می خورد ، خوردن ساندویچ کپک زده و عجیب دلیل بر مرد بودن او نیست که خوردن آن ساندویچ سبب زن شدن اوست ، بیشتر می توان گفت او فضایی است. ۳. زنی که دارد به گل ها با لیوان خالی آب می دهد ، ممکن است آب لیوان او تمام شده باشد و عکس در زمانی گرفته شده باشد که آن آب را به گل داده باشد و کارش تمام شده باشد یا اینکه آب را به میزان مشخصی به گل داده باشد ودر آن لحظه عکس گرفته شده باشد. اما به لباس مردی که دارد با موبایل حرف می زند بیشتر می خورد که معلم باشد اما کسانی که می‌گویند صورت او با ماسک پوشیده شده است ، ممکن است از خستگی صورتش اون شکلی شده باشد. راستی اگه کسی میگه فلانی زخمیه بدونه که همه در تصویر زخمی هستند. لطفا کسی که به نظر من منفی میده دلیلش را در کامنت ها بنویسد.

23 دی 1402 21:47

سلام برای چیستان معلم مرده میشه همشون به جز لباس بنفشه

23 دی 1402 15:51

برای جواب کدوم معلم مرده است مردی که سرش تو گوشی بود

22 دی 1402 13:41

برای معمای کدام معلم مرده به دو معلم مشکوکم اونی که گوشی دست داره و اونی که داره ساندویچ کپک زده میخور.

21 دی 1402 21:44

مردی که با تلفن صحبت می کند معلم مرده است

21 دی 1402 16:07

مردی که گوشی دسشه، معلم مرده ست.

18 دی 1402 17:21

جواب تقلب کار اونیه که روی دستش رو داره نگاه میکنه که روش تقلب نوشته شده

17 دی 1402 11:00

معمای معلم مرده میشه اون خانمه که لباسش قرمر هست .چون هم زخمیه وداره ساندویچ کپک زده ومونده می خورد

16 دی 1402 14:48

جواب چند نفر توی کمپن ۶ نفرن

16 دی 1402 13:25

اونی که گفته بود معلم مرده اون زنه بود که داشت ساندویچ میخورد چون خیلی وقت بود مرده بود و ساندویچ داخل دستش کپک زده بود

14 دی 1402 17:32

معما کدام معلم مرده جوابش اون زنه است که رو صندلی نشسته است چون دارد ساندویچ عجیب می خورد

14 دی 1402 17:28

پاسخ معما این که مرد به کدام زن عاشق شده به اولی چون او را نگاه می کند

14 دی 1402 10:46

جواب کدام معلم مرده زنه که داره ساندویچ می خورد

13 دی 1402 20:02

سوال این مردکدام زن را دوست دارد؟شماره ی 1 چون مرده به زنه شماره ی ۱ نگاه می کند

13 دی 1402 17:04

ببخشید سوال که پرسیده بچه کدوم بادکنک رو گرفته میشه بادکنک سبز چون نخ دوم رو گرفته نه نخ اول رو

13 دی 1402 12:13

جواب کی مرده اون زنس که داره ساندویچ میخوره

12 دی 1402 16:25

معمای #1 میشه اون مرده که با تلفن حرف می زنه چون شلوارش از پاین پاره شده و خونی هست شاید هم اون زنه که به گل آب میده جون همه وسایل جمع کردن ولی اون نه شاید هم اون خانم که داره ساندویچ خراب می خوره 3تاشون مرده ان

12 دی 1402 15:19

سلام ببخشید تو سوال ۱ زدید کدوم آدم از آینده اومده از کجا باید میفهمیدیم دهه ۷۰ هست و اینکه دهه۷۰ موبایل بود از دهه ۶۰ موبایل بود

11 دی 1402 22:18

اون سواله که گفته کدوم معلمه مرده ، میشه اونی که داره ساندویچ می خوره چون بقیه اگه مرده بودن باید می افتادن

11 دی 1402 21:54

جواب ۱ کدام معلم مرده است میشه اونی که با تلفن حرف زده وقتی کسی میمیره زیر چشماش سیاه و کبود میشه تازه پاش هم زخم بود

11 دی 1402 21:03

مرسی خیلی خوب بود

11 دی 1402 19:19

درون اون سوالی که کیداره تقلب میکنهته کلاس سمت راست یک پسر رو دستش تقلب نوشته

10 دی 1402 20:42

اون سوالی که میگه کدوم معلم مرده جوابش میشه اونی که می خواد کتاب برداره چون اگر دقت کنید می‌بینید که صورتش کاملاً سبز هستش ولی آدم زنده که صورتش سبز نیست

10 دی 1402 20:10

مرد عاشق زن اول شده چون فقط به او نگاه می کند

09 دی 1402 10:20

اون معمایی که گفت سه ایراد چهار ایراد داره خیلی ها گیتار رو برعکس میگیرن اون پسره هم گیتار رو برعکس گرفته😎

09 دی 1402 10:14

اون جا که میگه کدام یک شب ها دزدی میکند اون خانمه که کفش داره سمت راست

08 دی 1402 19:06

شماره یک جواب : خانمی که ساندویچ داره

08 دی 1402 12:46

معما ی مرد عاشق جواب : گزینه ی ۱ چون مرد به اون زن نگاه می کرد

08 دی 1402 02:36

خیلی خوب بود مرسی❤❤

08 دی 1402 02:36

خیلی خوب بود مرسی❤❤

07 دی 1402 23:02

معمای شماره 1میشه زن چون داره ساندویچ خراب میخوره و خونی هست معمای شماه 2 شماره 3 معمای شماره 3اون معامایی ک کدوم از بچه ها دارن تقلب میکنن؟ اون پسری ک آخر کلاس سمت راست گوشه نشسته و تقلب رویکف دستش نوشته و داره

07 دی 1402 22:20

معمای شماره ی ۱ بیشتریا تون میگید زنی که داره ساندویچ کثیف می خوره 🍔ولی از نظر من اونو گذاشتن برای گیج کردن یعنی منظورم این هست که غلطه ❌️ چند نفر هم میگن اون زنی که داره به گل اب میده ولی تو لیوان اب نیست من هم تا حدودی موافقم ⚘️🌷 بعضی ها هم میگن اونی که پیراهنش زرده و پیش کتاباست ولی من موافق نیستم 📔📒📚 و بعضی افراد هم میگن که اونی که گوشی تو دستشه اما من دارم میگم که این سه نفر برای گیج کردن ما هست بجز اون زنی که داره به گل اب میده و ابی در لیوان اون وجود نداره من ۳ تا دلیل برای این معما دارم 🌹 من خیلی معما حل می کنم و خیلیاشون دلیل بی معنی دارن اولین دلیل : ممنکه هیچ کدوم از افراد نمرده باشن دومین دلیل: ممکنه تمام افراد مرده باشن و سومین دلیل :من اینه که من برای انتخاب فرد مرده اون دو مرد رو انتخاب نمی کنم 👦🧑 ولی بین اون ۲ زن اونی که داره به گل اب میده و داره کاری عجیب غریب تر از بقیه انجام میده نظر شما چیه !؟

07 دی 1402 20:37

تو اون سوالی که گفته بود کدوم مرده است اونی که نشته بود و داشت ساندویچ فاسد می خورد

05 دی 1402 18:18

جواب معلم مرده میشه :مردی که داره کتاب هارو مرتب می‌کنه .چون رنگش پریده و حالش بده

04 دی 1402 22:11

سوال کدام معلم مرده است آن معلم لباس بنفشه چون زخم روی پاش خیلی وقته روی پاشه.

04 دی 1402 16:00

سوال گفته کدام معلم مرده است جواب من اینه که معلمی که درحال ساندیج خوردن بود چون سبزی ها از داخل ساندویج ریختند

01 دی 1402 17:35

به نظر من انسان که اول چهار دست و پا راه میره بعد که بزرگ میشه دو پا بعد که پیر میشه یه عصا هم داره میشه سه پا

01 دی 1402 14:22

معمای شماره چهار جواب اشتباهه جواب باد کنک سبزه نه زرد چون بند های قسمت دوم چهارتاست قسمت سومم چهارتاست ولی توی تصویر جواب چجوری نخ دوم وصل میشه به نخ اول حتا باد کنک هام چهارتاست 😐😐😐

01 دی 1402 12:16

سلام درباره ی سوال اول بدون جواب همه‌ی آن ها مردن چون همه‌ی آنها زخمی دارن وشلوار یکیشان پارست

01 دی 1402 00:19

سلام خسته نباشید ممنون بابت سایت خوبتون و اونی که کدامیک تقلب میکنن اون پسر جلویی که کتاب جلوشه مگه سر کلاس امتحان کتاب میزارن زیر دست و یکی هم اونی که روی کف دستش نوشته

28 آذر 1402 16:32

سوال کدام معلم مرده است اون مردی که با تلفن حرف می زنه یا اون زنی که سادویچ می خوره

27 آذر 1402 06:18

اون معامایی که اون چیست ؟که اول با چهار دست وپا را میره و بعد با دو دست وپا و بعد سه دست وپا راه میره؟ بچه با چهار دست وپا راه میره نو جوان با دو دست وپا راه میره مرد پیر با سه دست وپا راه میره یعنی با اسا

26 آذر 1402 11:36

سوال ۱۱گفته چه کسی موجود فضایی است :اون عروسی که سه دست دارد دو دستشو رو گلش گذاشته و آن یکی دست را روی داماد گذاشته

25 آذر 1402 22:49

جواب سوال ۲ میشه ۳

24 آذر 1402 20:29

مرد به زن سوم عاشق شده

24 آذر 1402 13:39

مرسی خیلی خوب بود ممنونم از سایت....‌😘😘

19 آذر 1402 07:19

اون معامایی ک کدوم از بچه ها دارن تقلب میکنن؟ اون پسری ک آخر کلاس سمت راست گوشه نشسته و تقلب رویکف دستش نوشته و داره تقلب می‌کنه. معما کدام نفر مرده است هم اون خانومی ک داره ب کلا آب میده چون کلاس تموم شده یکی داره تغذیه میخوره یکی دنبال کتابه.... ولی او خانوم هنوز دفتر و خودکارشو جمع نکرده و با لیوان خالی داره ب کلا آب میده

17 آذر 1402 19:43

در چیستان کدام مرد مرده است اونیه که داره با تلفون حرف میزنه شلوارش مثل مرده هاست

14 آذر 1402 21:28

داخل معما کدام معلم مرد است میشه اون زنه که داره به گل ها اب میده چون پاهاش مثل بقیه مرد ها زخم شده

14 آذر 1402 21:25

داخل سوال این مرد کدام زن را دوست دارد میشه عدد ۳

14 آذر 1402 07:40

معمای شماره ۱ کسی که مرده زنه هست که ساندویچ میخوره چون دست وپاش خونی هم ساندویچ خراب میخوره و هم چشم هایش سبز است

13 آذر 1402 22:22

جواب سوال دانش آموزان متقلب ردیف اول میز سمت‌ راست انیکه مو هاش فرفریه

13 آذر 1402 20:01

واقعا که عالی بود. دست شما درد نکنه. خدا خیرتون بده.

13 آذر 1402 17:56

سلام جواب سوال اول :چه کسی از آینده امده . پاسخ:مردی که تلفن توی جیبش گذاشت چون در زمان قدیم تلفن وجود نداشته دو نکته عکس چیست :پاسخ گردنبند سه:بچه دارن با توپ فوتبال بازی میکند چهار:خانمی که موهای مشکی دار

12 آذر 1402 13:30

معمای شماره ی ۳ پسره ای که روی میزش کتاب

11 آذر 1402 17:59

سلام معمای ۱ جوابش میشه زنی که لباس صورتی داره چون خب اینکه بدن زخم باشه نشان دهنده ی این نیست که مرده است و علاوه بر آن زن لباس صورتی داره ساندویچ فاسد و کثیف میخوره تازه در این تصویر همه به جز اون خانم زخمی اند و معما میخواسته ما را سردرگم کنه

11 آذر 1402 14:09

آخرین معما صندلی آخر اون پسر که یکی مونده به آخر اون رودست تقلب نوشته😡😤

10 آذر 1402 14:50

معمای شماره ۲ مرد عاشق جواب اینه که � شماره یک رو دوست داره چون داره به اون نگاه می‌کنه

10 آذر 1402 14:48

م معمای شماره ۱ معلم مرده جواب اینه که همون مردی که لباس مشکی تنشه �ره با تلفن صحبت می‌کنه چون زانوی شلوارش خونی و پاره است

10 آذر 1402 12:27

کی مرده اون زن هست که داره ساندویچ کثیف می خورد

09 آذر 1402 09:48

سلام اونی که داره باتلفن صحبت میکنه منظورم یعنی اونی که لباس توسی پوشیده

09 آذر 1402 09:00

شماره ۶ زنی که خوابیده است چون کفش پاش است

08 آذر 1402 18:24

معمای یک معلم مرده است مردی که لباسش خاکستری است. معمای دوم این مرد کدام زن ها را دوست دارد؟ زن شماره 3 چون چشم مرد به آن است. معمای سوم چه کسی تقلب می کند؟ پسری که عینک دارد چرا چون پسر شکل خود را این شکلی کرد که معلم متوجه نشود معمای چهارم کدام گزینه را انتخاب می کنید به نظرم من هم لیوان شماره پنج

07 آذر 1402 19:59

همه این عکس مردن

05 آذر 1402 00:44

ببخشید معمای دوم پازلی یا قیر پازلی🤔

05 آذر 1402 00:41

سلام.👋🏻 معمای اوّل: کدام معلم مردهاست - همشان مردند معمای دوم۰: این مرد کدام زن را دوست دارد- زنی که موی مشکی دارد، کفش پاشنه بلند سفید پوشیده و لباس آبی توپ توپی پوشیده معمای سوم: معمولاً نصف بچّه ها دارن تقلب می کنن نمی شه گفت: این یا اون معمای چهارم: کدام گزینه را جای؟انتخاب می کنید- من لیوان پنجمی- ۵ رو انتخاب می کنم.🤔

04 آذر 1402 15:16

جواب شماره ۱ مردی است که کتاب بر می دارد چون اگر دقت کنید می بینید که از پایش خون می آید

04 آذر 1402 14:32

معما اول زنی که داره ساندویچ میخوره معما دوم زن شماره 3 معما سومی اونی که ته نشسته و کنارش یکی نشسته که نگاه به پنجره میکنه

03 آذر 1402 22:32

کدام. معما را جواب بدم

03 آذر 1402 16:02

سلام من فکر میکنم اون دختره خودشو حل داده اون طرف واز رو برگه پسره تقلب می‌کنه سمت چپ

26 آبان 1402 23:49

معما ۱: خانمی که ساندویچ میخوره و مصمومه🥪 معما۲: خانم با لباس آبی و مو های مشکی چتری👗 معما۳: پسری که با جوهر روی دستش نوشته🖋 معما۴: لیوان آخر یعنی از چپ چهارمی⚪️ چیستان: انسان اول چهار پا دارد(نوزادی)👶🏼 و بعد دو پا ( جوانی و کودکی)👩🏼👱🏻‍♀️و بعد سه پا زیرا ‌واکر هم هست(پیری)👵🏻

22 آبان 1402 18:33

اون پسری که اون آخر نشسته تقلب روی دستش نوشته🤚✍️

22 آبان 1402 16:19

فردی که مرده است زن در حال آب دادن به گلدان است چون لیوانش آبی ندارد و زن لباس آبی معشوق مرد است چون از خجالت بیشتر از آنها سرخ شده و کسی که تقلب می‌کند پسری است که کتاب روی میز اوست چون آماده است تا وقتی که معلم حواسش از او پرت شد صفحه ی مورد نظر خود را پیدا کند

22 آبان 1402 01:11

اولی اونی مرده که لباس خاکستری داره چون پایین شلوارش خون هست دومی اونی تقلب میکنه که ردیف های آخر نشسته چون چپکی داره نگاه می کنه

19 آبان 1402 11:19

همه معلمان مرده اند خانمه که داره اب میده پاش زخم شده اون یکی خانمه ساندویچش گندیده است مرده پاش تیر خورده اونی که داره کتابارو نگاه میکنه پاش تیر خورده

18 آبان 1402 19:28

معمااول کسی است کی داره ساندویچ میخوره چون ساندویچ مصموم شده معما دوم خانمی که لباسش آبی معما سوم پری که روی دستش نوشته و معما چهارم لیوان چهار است

18 آبان 1402 19:14

جواب معلم مرده زنی کی داره ساندویچ میخوره چون ساندویچ مصموم شده است

16 آبان 1402 20:53

در معما اول اون معلمی که مرده خانمی که در صندلی نشسته داره ساندویچ میخوره و در معما ۲ اون خانمی که لباس ابی پوشیده رو اقا دوست دارد و در تصویر ۳اون پسری که داره ورقه ی کسی دیگه رو نگاه میکنه اون تقلب میکنه

14 آبان 1402 20:56

خوب بود

14 آبان 1402 19:05

جواب: انسان، د. ر کودکی چهار دست و پا راه می رود، در جوانی دو پا و در پیری سه پا چون در پیری پا ها لنگ لنگان راه می روند عصا

13 آبان 1402 21:54

تصویر ۳ اون پسری که آخر نشسته و داره از روی تقلب هایی که روی دستش نوشته می نویسه

13 آبان 1402 13:58

سلام دوستان حروفNسه خط///ریکاجام جواب معماش روکسی میدونه ممنون میشم راهنمایی کنید

13 آبان 1402 12:44

پسری که ردیف آخر دومین نفر است چون روی دستش تقلب نوشته

13 آبان 1402 03:15

به نظره من همه خفه شن

12 آبان 1402 09:11

جواب سوال ۳۱ میشه همان مردی که زانوش زخمی شده ودارد میمیرد

11 آبان 1402 10:59

خوبه

09 آبان 1402 19:20

اونی که با تلفن حرف می‌زد میمیره چون صورتش سبز شده بود

08 آبان 1402 15:42

انسان است چون وقتی به دنیا می اید چهار دست و پا راه میرود و وقتی بزرگ می شود با ۲ پا راه می رود و وقتی هم که پیر میشود دو پادارد و یک عصا دارد

06 آبان 1402 23:55

معمای آخر جوابش میشه دومی از راست ، چون ستون وسط همیشه یک گوی سفید داره

05 آبان 1402 13:24

اااااا

04 آبان 1402 20:12

همه ی آدم های عکس

04 آبان 1402 10:36

مرده زنی است که ساندویچ کپک زده میخورد

03 آبان 1402 18:24

اونی که ساندویچ می خورد

03 آبان 1402 17:31

برای من بازنکرد

30 مهر 1402 11:12

من بگم همه اون ها مردن همشون زخم دارن زن که ساندویچ میخوره دستش و خانم که به گل آب میده رو پاش و آقایی که با گوشی حرف میزنه رو پاش و آقایی که قفسه ی کتاب را مرتب میکنه روی پاش است

30 مهر 1402 11:07

مرده مردی است که گوشی دستش گرفته و چشم هاش عجیب است و شلوار آن پاره است

30 مهر 1402 11:07

مرده مردی است که گوشی دستش گرفته و چشم هاش عجیب است و شلوار آن پاره است

28 مهر 1402 19:10

اون مردی که داره قفسه ها رو میچینه چون هم صورتش رنگ پریده است هم شلورش پاره

28 مهر 1402 08:57

کدام معلم مرده است میشه اون زنی که داره ساندویچ مسموم میخوره

21 مهر 1402 20:38

معما ۳ مرد سمت چپ

20 مهر 1402 22:54

مردی که تلفن دستشه

14 مهر 1402 08:43

سوال یک زنی که دارد ساندویج کپک زده را می خورد

14 مهر 1402 08:39

معمای تصویری مرد عاشق زنی که روبرویش وایساده جواب این سوال است

14 مهر 1402 08:39

معمای تصویری مرد عاشق زنی که روبرویش وایساده جواب این سوال است

13 مهر 1402 23:36

بعضی باش جواب نداشت

13 مهر 1402 22:28

سلام بسیار عالی بود به نظر منم همه معلم ها مرده بودن

13 مهر 1402 08:47

اونی که نوشتی الی ، عالی این جوری نوشته می شه

13 مهر 1402 08:45

اون تهیه که دستش بالاست تقلب می کنه

13 مهر 1402 08:43

اگر دقت کنیم اون معلمی که داره سادویج می خوره مرده

12 مهر 1402 00:42

همه معلمها سایه دارن فقط اونی که نشسته ساندویچ میخوره سایه نداره

11 مهر 1402 12:32

معلم مرده. اونی که داره باتلفن صحبت میکنه چون سورتش شبه روح

11 مهر 1402 12:30

عکس معلم مرده. اونی که با تلفن داره صحبت میکنه

11 مهر 1402 08:06

به نظر من معلم مرده کسی است که غذای گندیده می خورد و بقیه جواب ها قلت است🤔🤔🤔🤔🤔

03 مهر 1402 05:36

اگر دقت کنید همه معلم ها زخمی اند

31 شهریور 1402 22:45

بسیار الی خیلی سخت بود خدا قوت

23 شهریور 1402 17:30

سوال ١:زنی که ساندویچ کپک زده می خورد. سوال٢:زنی که بلیز و شلوار تنش هست چون دارد به اون نگاه می‌کند. سوال ۳: پسری که عینک دارد چون دارد ادا در میاره ولی داره از روی برگه کناری نگاه می کند. سوال ۴:لطفا توضیح دهید چون واضح نیست.

22 شهریور 1402 19:32

جواب معمای ۱ اون زنه که داره غذا میخوره چون دار یک چیز گندیده میخوره

22 شهریور 1402 17:03

من فکر میکنم که معلم به بچه ها کمک نمی کند چون فکر کنم یک پسر است که دارد تقلب میکند آن پسری که به طرف گلدان نگاه می کند چون رو گلدان یه نوشته سیاه است که نمی شود دید.

22 شهریور 1402 16:37

همه معما ها الکین

22 شهریور 1402 15:22

تو تصویر چند اشیا میبینید هندزفری را حساب نکرده بنابراین ۶تا اشیا هس

22 شهریور 1402 14:17

چطور باید ۳۰۰چیستان راببینید ‌

21 شهریور 1402 15:54

معمای کدام معلم مرد است همون زن که داره به گلدان اب میده مرده چون پای مرد ها زخمی بود و پای او هم زخمی بود

19 شهریور 1402 22:03

چیستان میشه نوزاد اول چهار پا بعد دوپا و در آخر با عصا سه پا

14 شهریور 1402 22:30

سوالی که گفته کدوم معلم مرده : زنی که داری ساندویچ میخوره چون ساندویچش کپک زده . سوال ۲ : زن ۳ چون کسی که دوست داری ناخدا گاه پات میره به سمت تون. سوال ۳ : پسری که کتاب روی میزش قرار داره . سوال ۴ هم نفهمیدم.

14 شهریور 1402 20:53

سلام دوستان. به نظر من اون کسی مرده ، اون خانم سمت چپ هستش زیرا انگار پایش را یک مار گزیده. کسی که در حال تقلب است، در ردیف اخر سمت راست اون پسره تقلب میکنه. جواب اخری هم از سمت چپ دومی. ممنونم که کامنت منو خوندین🙏

13 شهریور 1402 21:09

سلام چه کسی تقلب می کند فکنم همه بچه ها هستند معلم کمک مکنه به هشون یک چیز دیگه کاشکی معلم ما هم همینجوری بود

10 شهریور 1402 13:24

منم وقتی جواب میگم و میزنم روی جواب میزنم که کامنت کنید ولی از کجا معلوم که درست باشه

09 شهریور 1402 19:58

سلام ما می گویم که زنی که دارد ساندویچ می خرد مرده

08 شهریور 1402 21:04

خیلی خوب همرو تو ۳ دیقه جواب دادم ممنونم

07 شهریور 1402 17:16

سلام. معمای این مرد کدام زن را دوست دارد؟ بنظر من زن یک-۱ زنی که لباسه توپ توپی پوشیده و کفش های پاشنه بلند سفید پوشیده.؟🤔

07 شهریور 1402 17:01

سلام. معمای چه کسی تقلب می کند؟ بنظر من نصف بچّه ها دختر و پسر دارن تقلب می کنند.؟🤔

07 شهریور 1402 16:55

سلام. معمای کدام گزینه را جای؟انتخاب می کنید؟ من لیوان پنجمی-۵ رو انتخاب کردم.🤔

06 شهریور 1402 16:17

سلام میشه گفت: خیلی از معماها جواب ندارندو گفتن کامنت بزارین، ولی از کجا معلوم که درست باشه یا نه؟آخه هرکی واسه‌ی یک معما یه حرف میزنین. والا آدم نمیدونه کدوم درسته؟؟🤔🤔🤔

02 شهریور 1402 17:55

گل های عزیز سلام حال ممنون خوب باشه سوال اول هر چهار معلم مرده آمد چون اگر نگاه کنید می‌بینید ک دست و پای همه آنها خونی است. دوم مرد عاشق زن شماره 1 است چون داره بهش نگاه می‌کنه سوم پسره از آخر سمت راست دومی چون ک داره روی دستش چیزی نگاه می‌کنه چهارمین رو هم اصلا سوال نورسیده یا اگر پرسیده من نمیدونم

01 شهریور 1402 17:18

اون زنی که داره ساندویچ میخوره مرده چون ساندویچ کپک زده

31 مرداد 1402 10:17

جواب که اون مرد کدام زن را دوست دارد پاسخ زن سوم هست چون کفش هایش روبروی اون بود و فقط داشت به بقیه نگاه می کرد

29 مرداد 1402 10:55

معما شماره ۱- معلمی که ساندویچ می‌خورد ۲- زنی که لباس قرمز دارد ۳- پسری که آخر کلاس است< که خط کش دارد> ۴- اولی از سمت راست

28 مرداد 1402 13:36

معلم مرده اون زن هست که داره ساندویچ میخوره عاشق شماره۳ ردیف اول از پایین دختر مو فرفری و یکی از بچه های همان ردیف اگه درست بود بگید لطفا

27 مرداد 1402 19:55

خیلی ممنونم لطفا بیشتر بذارین

27 مرداد 1402 19:53

اون معلمی که ساندویچ میخوره مرده چون ساندویچ فاسد شده

26 مرداد 1402 14:22

زن بلوز قرمز -زن شماره 3-دانش آمزی که کتاب روی میزش هست -

25 مرداد 1402 18:43

اونی که داره ساندویچ می خوره چون ساندویچ کپک زده

24 مرداد 1402 14:44

مردی که کنار کتابخونه مرده چون رنگش با اون یکی فرق میکنه پسری که در دستش تقلب نوشته مرد دارد به زنه شماره ۳ نگاه میکند

23 مرداد 1402 17:50

معلم مرده آقا هست که موبایل دستشه

20 مرداد 1402 13:53

معلم مرده آنی است که دارد ساندویچ کپک زده می خورد.. اگر درست بود بگید ممنون میشم 😘😘

18 مرداد 1402 22:53

معمای تصویری ساده ۱-زن در اینه گردن بند دارد اما پشت گردن ان گردن بند نیست. معمای تصویری بدون جواب ۳-دونفر در حال تقاوب هستند ۱-دختری که در حال دیدن برگه بقلی است ۲-پسری که رو دستش نوشته دارد خیلی خوب بود ولی اونایی که جواب نداشت حال نداد ولی بازم ممنون

18 مرداد 1402 15:54

معلم مرده اونیکه داره با تلفن حرف میزنه

17 مرداد 1402 15:48

معلم مرده اونیه که داره ساندویچ میخوره .اونی که داره تقلب میکنه رو دستش نوشته و داره تقلب میکنه .مرده عاشق شماره 2است

15 مرداد 1402 03:42

۱. معلم گوشی در دست مرده ۲. مرد عاشق شماره دو هست ۳. یه بچه گوشه آخر کلاس نشسته و داره به دستش نگاه می کنه و جواب ها رو روی دستش نوشته

14 مرداد 1402 12:54

معلمی که سانویچ خورده چون ساندویچ فاسده

13 مرداد 1402 21:05

#۱کدام معلم مرده است؟ هر چهار تا معلم مردند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #۲مرد کدام زن را دوست دارد؟ زن شماره یک را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #۳کدام دانش آموز تقلب می کند؟ ردیف آخر پسر دوم از سمت راست چون در دست خود تقلب نوشته است ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #۴کدام گزینه را انتخاب می کنید؟ گزینه دوم از سمت راست

13 مرداد 1402 20:45

معما بدون جواب ۱-کسی که ساندویچ در دست دارد مرده ۲-نگاه مرد به شماره ۱ است ۳- پسری که کتاب کنار دستش دارد

13 مرداد 1402 18:49

احسنت ..بسیار سرگرم کننده 👍

13 مرداد 1402 14:10

سوالات ساده بود بیشتر آدم حوصلش سر میره

12 مرداد 1402 10:38

۱مرد زن ۲ ومی رو دوست دارد ۲ اون معلمی که ساندویچ میخوره مرده ۳اون دختره ای که تو جلو سمت چپ تقلب میکنه

11 مرداد 1402 20:55

اونیکه داره ساندویچ میخوره مرده همون سوال کدوم معلم مرده

09 مرداد 1402 14:40

مرد زن 2 را دوست دارد

09 مرداد 1402 14:38

معلمی که داره ساندویچ میخوره

08 مرداد 1402 17:31

توی سوال 3 اونیکه پشت هستش داره تقلب میکنه چون در دستش تقلب نوشته

06 مرداد 1402 22:36

عالی بود

06 مرداد 1402 22:36

عالی بود

05 مرداد 1402 18:34

شماره 1 کدام معلم مرده مردی با گوشی حرف می زند

05 مرداد 1402 12:38

یکی از جواب ها غلط بود. اون یکی که گفت ساعت ۱۲ شب غروبه. یه کشور هست نزدیک خط استوا که ساعت ۹ تا ۴ صبح روز و غروب هست

03 مرداد 1402 18:03

شماره ۱ این مرد کدام زن را دوست دارد

03 مرداد 1402 18:00

چهار معلم مردند.

03 مرداد 1402 15:42

خیلی عالی بود 👏👏♥

03 مرداد 1402 15:15

عالی

03 مرداد 1402 06:51

معلمی که داره ساندویچ میخوره با اون مردی که روح و نمیتونه کتاب و داره و دور شم یکم سبزه

02 مرداد 1402 21:53

مشکیه

02 مرداد 1402 14:46

سلام عالی بود. تو سوال دو مرد هیچ کدوم از زند

02 مرداد 1402 11:20

در تصویر کدام معلم مرده است باید بگم معلن های ایستاده فقط پایشان زخم است اما معلم نشسته ساندویچ گندیده خورده و مرده

02 مرداد 1402 11:20

در تصویر کدام معلم مرده است باید بگم معلن های ایستاده فقط پایشان زخم است اما معلم نشسته ساندویچ گندیده خورده و مرده

02 مرداد 1402 01:06

معلم مرده همه مرده اند دور چشم مرد گوشی به دست را ببینید همچنین پای سه نفر از آنها زخمی زنی که دارد ساندویچ میخورد ساندویچ گندیده این

01 مرداد 1402 17:17

اونی داره جرف میزنه مشکیه

01 مرداد 1402 12:50

شماره ۱ این مرد کدام‌ زن ره دوست دارد

01 مرداد 1402 12:46

مرد گوشی به دست

31 تیر 1402 19:53

سوال1معلم اونیه که داره به گلا اب میده 😑😑

28 تیر 1402 23:42

معلمه

26 تیر 1402 10:07

سلام من آیسا هستم اگر میطه جند تا سوال آخری باز کنید

26 تیر 1402 04:21

خوب بود اما یکم آسون هستن سختر کنیدجواب معلومه

25 تیر 1402 18:32

چرا در تصویر تولد کودک با اینکه او تازه به دنیا امده است چشمانش باز است؟

25 تیر 1402 15:37

سلام رها هستم اون معلم های مرده اونی بود که پشت میز بود البته فکر کنم🤔🤔🤔🤔

22 تیر 1402 22:58

جواب معمای شماره ۱ معلمی که نشسته ساندویچ میلمبونه

22 تیر 1402 22:56

قوطی اول سمت چپ جواب معمای شماره ۴

22 تیر 1402 01:27

کدام تقلب میکند همونی پسر آخریه که داره روی دستش نگاه میکنه

19 تیر 1402 16:06

زن شماره ۳ دختر مو فرفری

19 تیر 1402 04:56

روستایی است 7مرد داردهر مرد7زن دارد هرزن 7 تا پسر دارد جمیعت روستا چند نفر است جواب بده

19 تیر 1402 02:37

یکم سختش کنید😐

18 تیر 1402 14:01

من میگم اخه چرا سمت راست دوتا پنگوئن سمت چپ سه تا پنگو ئن

17 تیر 1402 16:39

زن شماره 3

16 تیر 1402 16:58

معما ی ۱ زنی که رو صند لی نشسته معما ی۲ شماره ی ۱ معما ی ۳ دختر مو فرفری معمای ۴

16 تیر 1402 16:23

به نام خدا سلام کدام زن درست می گوید؟ به نظر من زن دوم درست می گوید🤔

16 تیر 1402 16:17

به نام خدا سلام این خانه کدام یکی از این ها است؟ این خانه برای اون خانواده ایی است که یک گربه دارند و اگر دقّت کنین کاسه گربه هم روی فروشان است 🤔

16 تیر 1402 16:06

به نام خدا سلام معمای این عکس چه ایرادی دارد؟ مثلاً در این معما برای اشتباه گفته شده فقط خرس های قطفی درقطب شمال و پنگوئن ها در قطب جنوب زندگی می کنند، ولی فقط این نیست اگر دقّت کنید پنگوئن دوم انگار۲عدد پنگوئن ۱عدد لباس پنگوئنی پوشیده اند🤔

16 تیر 1402 15:39

به نام خدا سلام معمای کدام معلّم مرده است؟ به نظر من هیچ کدام. چون اگه بخوایم بگیم که اون زنی که داره غذا میخوره یا غذاش فاسده نمیشه گفت که مرده چون اگر کسی غذای فاسد بخوره فقط مسموم میشه یا اون زنی که پاش زخم شده اون نمرده یا مردی که چشماش بازه و بالاس و لاغره اون هم نمرده شاید چشمش مشکل داشته یا اون پسری که پاش زخم شده اونم نمرده ب نظر من هیچ کدام .🤔

16 تیر 1402 15:33

به نام خدا سلام معمای این مرد کدام زن را دوست دارد؟ هم پازلی یا غیر پازلی به نظر من اون زنی که لباس توپ توپی پوشیده و کفش پاشنه بلند سفید به پا کرده است🤔

16 تیر 1402 12:32

به نام خدا سلام معمای چه کسی تقلب میکند؟ به نظر من فقط یکیشون تقلب نمی‌کند چند نفر تقلب می کنند.😁

16 تیر 1402 12:21

به نام خدا سلام معمای کدام گزینه راجای؟انتخاب می کنید؟🤔 ردیف دوم اوّلی🙂

16 تیر 1402 10:56

معلم مرده اونی بود که ساندویچ توی دستش فاسد شده بود ،

15 تیر 1402 23:56

سلام. معمای این مرد کدام زن را دوست دارد. به نظرمن اون زنی که لباس توپ توپی پوشیده است چون هم نگاه مرد به او است و تازه کفش های پاشنه بلند سفید هم پوشیده است🤔

15 تیر 1402 23:46

سلام. معمای چه کسی تقلب میکند. به نظر من نمیشه گفت ۱نفر چند نفر دارند تقلب می کنند 🤔🤔🤔🤔🤔

15 تیر 1402 23:39

سلام. معمای کدام معلّم مرده است به نظرمن هیچ کدام.🤔

15 تیر 1402 17:42

معلم مرده اونیه که داری غذای فاسد مخوره و معما بعدی شک دارم که معلم سومی یا اولیه معمای سو می او دختر نیمکت اولی پمپهای فری داره که از دوستش که سمت راست قرار دارد تقلب می‌کنه

15 تیر 1402 12:34

عالی بود دمتون گرم

13 تیر 1402 18:16

معمای۳ اونیکه داره روی امتحان دوستش نگاه میکنه

13 تیر 1402 18:14

جواب معم مرده اونیکه داره با تلفن حرف میزنه چوناون صورتی رنگ پریده و لاقری داره

13 تیر 1402 16:08

کدام معلم مرده است کسی دارد غذای فاسد میخورد مرد کدام زن را دوست دارد زن دوم چه کسی تقلب میکند دختر مو فرفری که در میز جلو سمت راست نشسته و از روی پسر بعغلی تقلب میکنه

13 تیر 1402 16:06

کدام معلم مرده است کسی دارد غذای فاسد میخورد مرد کدام زن را دوست دارد زن دوم چه کسی تقلب میکند دختر مو فرفری که در میز جلو سمت راست نشسته و از روی پسر بعغلی تقلب میکنه

13 تیر 1402 16:06

کدام معلم مرده است کسی دارد غذای فاسد میخورد مرد کدام زن را دوست دارد زن دوم چه کسی تقلب میکند دختر مو فرفری که در میز جلو سمت راست نشسته و از روی پسر بعغلی تقلب میکنه

13 تیر 1402 15:07

خوب بود خیلی آسان نبود خیلی سخت نبود۰

13 تیر 1402 15:04

تو دانش اموزان اون پسر آخری از روی دستش تقلب میکنه

12 تیر 1402 17:13

جواب معلم مرده اونی که داره غدا میخوره

12 تیر 1402 14:59

جواب معما. انسان زمانی که بچه هستیم چهار دست وپا. زمانی که بزرگ می شویم دوپاوزمانی که پیر میشویم باعصاراه میرویم سه پا داریم

11 تیر 1402 15:37

پاسخ گوی سیاهو سفید سمت چپ اولی دانش اموز متقلب ردیف اخر از راست دومی رو دستش تقلب نوشته

11 تیر 1402 13:08

اونجا که میگه کی تقلب میکنه پسری که کتاب بغلشه

11 تیر 1402 11:49

معما‌ مرد به کی نگاه‌می‌کند‌ددومی معمای‌ معلم‌ مرده اونی که داره غذا مسموم میخوره معمای بچه ی تقلب کار اون وایسادهه

10 تیر 1402 21:15

جواب معلم مرده لباس زرده چون صورتش سبز است

10 تیر 1402 17:11

سوالی که مرد کدام زن را دوست دارد اون اولیس

10 تیر 1402 16:59

جواب معلم مرده اونیه که داره به گل ها آب میده

10 تیر 1402 16:54

چیستان خیلی خیلی خیلی عجیب بود

09 تیر 1402 18:39

جواب معلم مرده.اونی که داره غذا میخوره

09 تیر 1402 18:35

جواب کدام معلم مرده اینه همونی که تلفن دستشه

09 تیر 1402 18:35

جواب کدام معلم مرده اینه همونی که تلفن دستشه

09 تیر 1402 15:35

سلام جواب معلم مرده اونیه که داره ساندویچ میخوره چون کپک زده و دانش اموز متقلب هم ردیف اول دختره که به میز بغلی نگاه میکنه

07 تیر 1402 19:26

جواب چیستان میشه انسان چون در نوزادی چهاردست‌وپا راه می رود و وقتی بزرگ شد با دو با و وقتی پیر شد با عصا راه می رود

07 تیر 1402 15:39

تویه معما مرد کدوم زن رو دوست داره اون زن سومی رو دوست داره چون بقی ی ی زن ها داشتن هسودی می کردن

07 تیر 1402 15:29

توی سوال کدوم معلم مرده اون معلمی که داشت با تلفون حرف میزد مرده چون زیره چشم یش و هم روی پلکش سیاه بود و هتا لب هایش هم مشکی

07 تیر 1402 13:11

واقعن که اگه کسی خواست که به یکی دیگه بگه خودش از کجا بفهمه که جواب معما چیه !!!

07 تیر 1402 12:29

مرد کدام زن را دوست دارد : زن ۳ چون همسر خودش هستش .زن ها ی دیگه دارند پیش مرد خودنمایی میکنند اما زن ۳ چون همسرشه اصلا خجالت نمیکشه و خودنمایی نمیکنه کدام معلم مرده است ؟ زنی که داره ساندویچ میخوره چون غذاش فاسده چه کسی تقلب میکند ؟ دانش آموری که دستش رو نوشته

06 تیر 1402 20:57

کدام معلم مرده؟ بنظرمن‌ اون دوتا که چپ هستن واقعا خانم هستن ولی فک کنم اون که لباس زرد داره مرد باشه چون هیچ شباهتی به خانم نداره لطفا نظرتون رو بگید که درست گفتم یا نه؟

06 تیر 1402 20:55

کدام معلم مرده؟ بنظرمن‌ اون دوتا که چپ هستن واقعا خانم هستن ولی فک کنم اون که لباس زرد داره مرد باشه چون هیچ شباهتی به خانم نداره

06 تیر 1402 20:55

کدام معلم مرده؟ بنظرمن‌ اون دوتا که چپ هستن واقعا خانم هستن ولی فک کنم اون که لباس زرد داره مرد باشه چون هیچ شباهتی به خانم نداره

06 تیر 1402 17:42

یه کلمه ی شش حرفی که اگه چهار حرف آن را برداریم معنی آن تغییر نمیکند

05 تیر 1402 23:53

سلام، تست ها خیلی جالب بودن☆ اون سوالی هم که میگه کدوم معلم مرده به نظر من هیچ کدام، چون یه مرده نمیتونه بایسته یا مثل اون خانم لباس صورتیه صاف بشینه و ساندویچ رو به سمت دهنش ببره

03 تیر 1402 03:35

همه دارند تقلبی می کنند اما پسر سمت چپ که دستش در دهنش است روی کتاب تقلبی می‌کند لطفا جواب مارا بدهید

02 تیر 1402 20:20

اونی که دختر کناری داره نگاهش میکنه چون اون کتاب تقلب داره

02 تیر 1402 18:54

معلمی که داره ساندویچ می خوره مرده چون ساندویچ خراب شده

02 تیر 1402 15:57

اون خانمی که روی صندلی نشسته و در دستش غذا دارد چون غذای در دست او خراب است و معلوم است خیلی وقت هست که اونجا بوده و مرده

02 تیر 1402 15:33

اونی که داره ساندویچ میخوره چون ساندویچ آن فساد است

01 تیر 1402 23:24

سلام

31 خرداد 1402 22:54

کدام معلم مرده است؟ جواب:مردی که لباس سیاه پوشیده است

31 خرداد 1402 21:48

مرد زن لباس آبی رو دوست داره

31 خرداد 1402 17:34

جواب معمایی که کدام دانش آموزان تقلب میکند:یکی از پسر بچه ها روی دستش تقلب نوشته است.

31 خرداد 1402 13:11

کدام معدم مرده است؟ معلمی که درکنار معلم کنار کتاب خانه است. چراکه در پایش تیر است و رنگش پریده

30 خرداد 1402 23:09

مرد عاشق خانم شماره۳

30 خرداد 1402 23:08

جواب معمای ۱ معلم مرده میشود خانمی که می خواهد با لیوان به گل آب دهد چون اگه به گل نگاه کنید می بینید که گل خشک شده ولیوان هم آب ندارد

30 خرداد 1402 23:05

جواب معمای ۱ معلم مرده میشود خانمی که می خواهد با لیوان به گل آب دهد چون اگه به گل نگاه کنید می بینید که گل خشک شده ولیوان هم آب ندارد

30 خرداد 1402 14:38

با عقل جور در نمی یاد همه معلما مردن همشون مثل زامبی هستن

29 خرداد 1402 22:56

آن پسر روی دستش تقلب نوشته

27 خرداد 1402 19:26

خانم که داره غذا میخوره

27 خرداد 1402 17:25

دو تامرد که شلوارشان پاره شده ویک خانم شلوارش پاره شده

27 خرداد 1402 12:43

معما تصویری سخت اولیش ۴ایراد تصویر دارد فقط تو گیتار ۳تار بود و ۶نا کوک

26 خرداد 1402 19:56

خانمی که داره غذا میخوره

26 خرداد 1402 01:39

خیلی ساد بود ولی سرگرم کننده باید هپش داشته باشی واسه همین بهش میکن (تست هوش)

25 خرداد 1402 22:21

این بازی سرگرم کننده ی خوبی است

25 خرداد 1402 21:42

تصویر معما ی تی و متر و پیرمرد یعنی چی

25 خرداد 1402 18:16

زنی که طلا داره رو دوست داره اون شماره سه رو دوست داره

25 خرداد 1402 18:15

اونی که سر کرده تو برگه اون یکی در حال تقلبه

25 خرداد 1402 18:14

سوالی که کدام معلم مرده جوابش معلمی هست که به گل ها اب میده چون هیچ ابی توی لیوان نیست و اون همونجوری مونده

25 خرداد 1402 03:17

اون پسر مو فر فری داره با دقت به برگه پسر دیگری نگاه می کنه.😎😎😎😙

25 خرداد 1402 01:27

😁😁😁😁😁😁😁😁😊😁👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

24 خرداد 1402 23:07

برای چیستان انسان چون وقتی بچه هستیم با دودست دو پایمان حرکت میکنیم و وقتی بزرگ می شویم دو پا یمان حرکت می کنیم و وقتی سالمند می شویم با عصا وپا ها یمان حرکت میکنیم ودر مورد معلم مرده زنی که داره ساندویچ میخوره چون ساندویچش خراب و کپک زده بود وبرای تقلب پسری که روی دستش تقلب نوشته وبرای مرد که کدام زن را دوست دارد زن شماره یک یاسمین زهرا نکوئی ۱۰ ساله از مشهد

24 خرداد 1402 19:01

اونی که نوشته اون چیست که اول چهار پا دارد بعد دو پا و بعد سه پا دارد نوزاده

24 خرداد 1402 15:34

معلمی که موهاش زرده و لباسش بنفشه مرده

24 خرداد 1402 14:01

توی معمادانش اموز متقلب که همه سرشون رو برگه همه 😁 ولی خب بلاخره یه جوابی داره ولی من فعلا باید فکر کنم روش بعدا کامنت میزارم

23 خرداد 1402 16:34

بازی خوبی است

23 خرداد 1402 12:10

چیستان ها خیلی عالی و سخت بودن

22 خرداد 1402 23:10

بچه ااخری کا داره دستشو نگاه میکنه و نوشته داره

22 خرداد 1402 23:09

خانم سمت راست

22 خرداد 1402 11:48

دختری که سرش توی برگه پسری است

22 خرداد 1402 11:35

مردی که گوشی در دست دارد👌👌👌👌👌👌👌🐆🦊🦄🐕‍🦺🦮

21 خرداد 1402 23:17

سوال ۲ شماره ۳ سوال ۱ مرد که کت وشلوار سیاه پوشیده چون لبش سیاه شده و اسکلتش داره معلم میشه

21 خرداد 1402 23:17

سوال ۲ شماره ۳ سوال ۱ مرد که کت وشلوار سیاه پوشیده چون لبش سیاه شده و اسکلتش داره معلم میشه

21 خرداد 1402 14:22

خانم سمت چپ

21 خرداد 1402 14:20

خانم سمت چپ

21 خرداد 1402 14:18

سوال شش خانم سمت چپ

21 خرداد 1402 12:50

معلمی که کت و شلوار پوشیده چون لب هاش سیاه شده

19 خرداد 1402 21:41

پاسخ جواب چیستان:بچه

19 خرداد 1402 00:08

سوالات خیلی خوبی بود ممنون❤

19 خرداد 1402 00:06

سلام در سوال اول معلمی که داره ساندویچ مسموم می خوره مرده در سوال دوم هم مرد دختر شماره سه رو دوست داره چون رو به روی هم هستن در سوال سوم پسری که عقب نشسته روی دستش تقلب نوشته سوال آخر رو هر چی فکر کردم ندونستم از اولش هم توی الگو ضعیف بودم فاطمه محمدی مهر ۱۷ ساله از اردبیل

18 خرداد 1402 11:34

من به نظرم دزد شبانه مرد وسطی هستش برای این که بیدار هستنند

18 خرداد 1402 11:10

معمای معلم مرده: زنی که داره ساندویچ میخوره چون فاسده

18 خرداد 1402 02:07

مرد عاشق کدوم زنه؟مرد عاشق زن شماره ی ۳ هستش..داشت میرفت طرفش که زنهای شماره ی ۱و۲ برای جلب توجه و دلبری صداش زدن که مرد روشو برگردوند طرفشون.

18 خرداد 1402 02:04

کدام معلم مرده..اون مردی که زرد پوشیده..چون فقط اون مرد هستش که با اینکه مرده رفته سمت کتابخانه و دوست داره هنوز تدریس کنه..یه روح نمیتونه با موبایل حرف بزنه یا اصلا احتیاج به غذا خوردن نداره..یا نمیتونه اشیا رو تو دستش بگیره.

18 خرداد 1402 02:04

کدام معلم مرده..اون مردی که زرد پوشیده..چون فقط اون مرد هستش که با اینکه مرده رفته سمت کتابخانه و دوست داره هنوز تدریس کنه..یه روح نمیتونه با موبایل حرف بزنه یا اصلا احتیاج به غذا خوردن نداره..یا نمیتونه اشیا رو تو دستش بگیره.

18 خرداد 1402 00:15

کدوم معلم مرده میشه اونی که داره ساندویچ میخوره

17 خرداد 1402 22:37

به نظر من اون خانمی که لباس صورتی داره مرده چون ساندویچی کهنه شده و معمای تقلب اون پسری که جواب رو روی دستش نوشته معمای مرد عاشق مرد زن شماره ۳ را دوست دارد دوستون دارم بای

17 خرداد 1402 22:33

به نظر من اون خانم لباس قرمزه مرده چون ساندویچش کهنه هست

17 خرداد 1402 14:37

جواب معلمی که مرده است کسی است که لباس صورتی پوشیده است، از ساندویچی که پاکیزه نیست فهمیدم

16 خرداد 1402 20:19

به نظرمن اون خانمی که ساندویچ خورده مرده س چون ساندویچش کهنه شدو به جایی خیره شد ومرد😊🧟‍♂️

16 خرداد 1402 18:42

سلام سوال:(مرد عاشق) مرده هیچکس رو نگاه نمیکنه چون نگاهش به هیچس و هیچکس نیست مهلاجون😁😁😁

16 خرداد 1402 18:40

سلام سوال.این مرد کدام را دوست دارد؟ جواب:اون نفری که دور از بقیه وایستاده مهلا خدایی

16 خرداد 1402 18:00

ازنظر من تو سوال معلم مرده جواب درست اونی هست که داره کتاب ور میداره چون رنگش غیر عادی است

16 خرداد 1402 17:58

خوب بود و اونی که میگه کدوم تقلب میکنه اون پسره است که روی دستش جواب هارو نوشته و داره جواب هارو نگاه میکنه وبقیه کسای که دارن برگه بقیه رو نگاه میکنن برگه خودشون کامل هست و تمام جواب هارو نوشته

16 خرداد 1402 16:47

به نظرم معلم مرده اون خانم هست کا داشت سانویچ می خورد

16 خرداد 1402 13:46

عالی بود مرسی

16 خرداد 1402 13:35

سوال ۱بی جواب ان معلمی است که نشسته چون که ساندویچ آن کهنه شده

16 خرداد 1402 12:29

بهنضر من اون مرده اصلا به هیشکس نگاه نمی کنه ولی خانم ا خودشون و لوس می کنن🙂🙂🙂

15 خرداد 1402 22:50

معمای ( مرد عاشق) زن شماره ۳چون به سمت او ایستاده و انگار میخواد به سمت اون بره که خانم های شماره ی ۱و۲ اونرو صدا میزنند

15 خرداد 1402 22:50

معمای ( مرد عاشق) زن شماره ۳چون به سمت او ایستاده و انگار میخواد به سمت اون بره که خانم های شماره ی ۱و۲ اونرو صدا میزنند

15 خرداد 1402 13:26

به نظر من پسری که کناب روی میز داره متقلب هست

14 خرداد 1402 23:54

به نظرم اون سوالی که گفته متقلب کیست اون پسرس که نگاه دست خط خطیش میکنه .

14 خرداد 1402 13:21

تو معمای چه کسی تقلب میکند اون پسری در ردیف آخر دومین نفر از سمت راست نشسته است روی دستاش تقلب نوشته است

13 خرداد 1402 22:10

20:53

13 خرداد 1402 22:09

بنظر من سوال(معلم مرده ) ان خانم هایی که پاهاشون زخم هست نیستن اونیه که غذاش پاکیزه ننیست و صورتی پوشیده

13 خرداد 1402 15:30

برای معما ی معلم مرده به نظر من مردی است که دارد با تلفن حرف می زند

13 خرداد 1402 15:21

جواب کدام گزینه به جای علامت سوال میشه اولی از سمت چپ

13 خرداد 1402 15:08

جواب چه کسی تقلب میکند جواب پسری که کتابش جلوش هست

13 خرداد 1402 15:06

جواب کدام معلم مرده است جواب: مرد کت و شلواری چون دور چشماش گودی افتاده و زخمی شده

13 خرداد 1402 15:04

سلام جواب چیستان انسان است چون ابترا در نوزادی چهاردست و پا راه میرود و در نوجوانی با دو پا و در پیری با عصا

13 خرداد 1402 15:03

سلام به نظرم مرد خانم شماره یک را دوست دارد چون نگاهش به او است

11 خرداد 1402 23:30

جواب معلم مرده ــــــــــــــــ» کسی که غذاش سالم نیسته

11 خرداد 1402 16:02

اون کسی که مرده خانم کی نشسته هستش چون غذاش پاکیزه نیست

11 خرداد 1402 14:58

به نظر من دانش آموز متقلب اون دختری هست که داره به میز بقلی نگاه میکنه

11 خرداد 1402 14:24

سوال کدام معلم مرده؟ معلمی که ساندویچ میخوره چون ساندویچش کپک زده و طوسی شده

09 خرداد 1402 22:47

بنظر من سوال(معلم مرده ) ان خانم هایی که پاهاشون زخم هست نیستن اونیه که غذاش پاکیزه نیست

09 خرداد 1402 19:30

به نظرم معلمی مُرده که لباس مشکی به تن داره چون از حالت چشماش میشه کامل مشخص کرد که مُرده

09 خرداد 1402 02:12

معمای تولد بچه ایراد تصویر در چیست؟ ----->در ساعت به جای عدد ۸ حرفBوجود دارد

09 خرداد 1402 02:05

(معمای معلم مرده) کدام یک از معلم ها مرده است؟ پاسخ------>معلمی که لباس زرد رنگ دارد چون رنگ صورتش پریده و زرد شده

09 خرداد 1402 00:33

اونی که میگه کی تقلب می‌کنه اون پسره س که کنارش یه کتاب بزرگه

08 خرداد 1402 16:46

به نظرم در معمای دانش آموز متقلب دانش آموزی که ایستاده است متقلب است

08 خرداد 1402 16:34

به نظر من مرد زن شماره دو را دوست دارد چون نگا هش به اوست

07 خرداد 1402 20:53

به نظر من مرد خانم شماره یک را بیشتر دوست دارد چون نکاهش بهش است

07 خرداد 1402 00:29

بنظرم در معما مرد عاشق آقااههه به کَسی نگاه نمی کنه چون خانمایی که در کادر وجود دارند آقاا ههه به هیچکدوم نگاه نمیکنههه....

07 خرداد 1402 00:26

بنظرم برای معمای مرد عاشق مرده عاشق هیچکس نیست چو به هیچکس نگاه نمیکنه

07 خرداد 1402 00:24

در معما مرد عاشقه بنظرم مرده عاشق هیچکسی که در کادر وجود داره نیست آخه داره ی جای دیگه ای رو نگاه می کنه.........

06 خرداد 1402 15:11

معلمی که کنار پنجره ایستاده بود

06 خرداد 1402 08:47

جواب معما #۱:اون مرد لباس نارنجیه که کنار زن لباس بنفشه وایستاده از آینده اومده چون تو جیبش گوشیه

06 خرداد 1402 08:43

جواب معما #۳:گوزن پشت درخت است چون شاخه هاش از پشت رخت معلومه

05 خرداد 1402 11:56

معمای ۱ زن وسطی

04 خرداد 1402 18:45

سوال معلم مرده زنی هست که غذاش خرابه

04 خرداد 1402 00:14

خیلی معمولی است و یکم سختش کنید عالی است واقعا راضی هستم عالیه

03 خرداد 1402 14:05

در تست معلم مرده به نظرم معلمی که داره تلفن صحبت میکنه

01 خرداد 1402 20:20

جواب‌معما 1‌‍معلم‌سمته‌راستی

01 خرداد 1402 20:03

دختری که‌ ردیف‌ اول‌ وسط نشسته‌میز‌اول سرش‌رابه‌راست بر‌گردانده‌است

31 اردیبهشت 1402 23:04

برای ۳ هم اون پسره از سمت چپ اولی چون کتاب بقل دستشه

31 اردیبهشت 1402 22:59

برای 1 اون زنه هست که داره ساندویچ میخوره و ساندویچش پلاسیده هست

31 اردیبهشت 1402 20:34

سوال ۱ بدون جواب خانومیه که نشسته چون مرده و نمیتونه راه بره و غذاش هم خیلی وقته که مونده ۲ مرده عاشق زن شماره ی ۲ هست چون شخصیت های آنها یکی هست و نگاهش به اونه ۳ هم ردیف آخر از پنجره روی دستش تقلب نوشته ۴ هم انتخابی ولی باید جواب گوی های بالایی رو بدیم که مایل و سیتسازین پایینیست

31 اردیبهشت 1402 10:57

معمای ۳ کودک درستش تقلب نوشته و در آخر کلاس است

31 اردیبهشت 1402 10:55

اولین معما کسی که ساندویج دارد اون دختر ساندویج خراب شده و روی صندلی است

29 اردیبهشت 1402 22:18

خوب ها ولی بعضی هاش جواب نداره

28 اردیبهشت 1402 20:02

معمای تصویری مرد عاشق زن شماره ۱ را دوست دارد چون به او زل زده است.

28 اردیبهشت 1402 17:13

معمای یک هیچکس چون هیچ مردهای زخمی نمیشود😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀 امیر محمدی

28 اردیبهشت 1402 17:02

شماره ۱ چون مرده ها در غرب زخمی نمیشوند

27 اردیبهشت 1402 22:47

توی اون مرده ها زنی که نشسته چون مرری نمیتواند بایسد و غدا توی دستش ساندویچ خراب و کپک زدست معدومه مدت زیادی مونده بود

27 اردیبهشت 1402 21:22

مرد از دختر شماره ۳ خوشش میاد، چون آدمم ناخودآگاه پاش رو به طرف کسی که دوستش داره، میبره، به پای دختره دقت کنین. بچه ای که کنار پنجره هس(اولی از سمت راست). زن دومین از سمت چپ چون بقیه ایستادن اگه مرده بودن به زمین می افتادن.

26 اردیبهشت 1402 15:37

چیستان ا میشه انسان چون در کودکی با ۴ پا راه می رود ودر پیری عصا هم اضافه می‌شود ودر جوانی ۲ پا امیدوارم دوست داشته باشید

26 اردیبهشت 1402 09:44

آن معما مرد زن ۱ رو دوست داره چون بهش نگاه میکنه

24 اردیبهشت 1402 19:31

معمای بدون جواب شماره ۱ خانم دومی از سمت چپ زیرا بقیه ی معلم ها اگر مرده بودند نمیتوانستند بایستند معمای بدون جواب شماره ۳ در انتهای کلاس کنار پنجره پسری دیده میشود که بر دستش نوشته هایی است که نشان میدهد او تقلب بر دستش نوشته.

23 اردیبهشت 1402 15:02

معمای ۴.اولی از سمت راست

23 اردیبهشت 1402 15:00

معمای شماره ی ۲.زن اولی معما۳.کسی که در کنار پنجره نشسته است

23 اردیبهشت 1402 14:59

معمای چه کسی مرده است میشه دومین زن از سمت چپ

23 اردیبهشت 1402 14:56

چیستان ۱ .انسان

23 اردیبهشت 1402 14:54

معمای چه کسی مرده است میشه دومین زن از سمت چپ

23 اردیبهشت 1402 13:19

به نظر من بیشتر بچه ها دارن تقلب می کنن

21 اردیبهشت 1402 13:35

جواب 1 همه مرده اند به پاهایشان دقت کنید همه زخمی اند

19 اردیبهشت 1402 18:22

جواب چیستان ۱ میشه انسان

16 اردیبهشت 1402 21:31

اونی تقلب می کنه که رو به پنجره هس چون برگه بقل دستیش از اینه پنجره معلومه

15 اردیبهشت 1402 18:17

چه کسی تقلب میکند؟او پسر روی دستش تقلب نوشته

12 اردیبهشت 1402 19:11

معما بدون جواب ۳ دختر مو فرفری و پسر مو فرفری ردیف ۱ میز شماره ۲ و۳

09 اردیبهشت 1402 20:45

زنی که دارد ساندویچ میخوره مرده است برای اینکه ساندویچ خراب است

09 اردیبهشت 1402 20:45

زنی که دارد ساندویچ میخوره مرده است برای اینکه ساندویچ خراب است

08 اردیبهشت 1402 14:35

چه کسی تقلب می کند؟ کسی که کتاب دارد

08 اردیبهشت 1402 14:32

سوال کدام یک معلم مرده؟ اون مردی که داره با تلفن حرف می زنه

08 اردیبهشت 1402 14:32

سوال کدام یک معلم مرده؟ اون مردی که داره با تلفن حرف می زنه

08 اردیبهشت 1402 10:59

مرد عاشق کدام زن است اولی

07 اردیبهشت 1402 17:04

زنی که دارد ساندویچ میخورد مرده چون ساندویچ تو دستش خراب شده

07 اردیبهشت 1402 14:42

سوال ا: اونی که داره ساندویچ گندیده می خوره سوال ۲:زن سمت راست چون مرد داره به اون نگاه می کنه سوال ۳:اونی که کنار پنجره نشسته چون داره از روی دستش نگاه می کنه و می نویسه

05 اردیبهشت 1402 20:41

سوال معلم مرده اونی که داره ساندویچ میخوره سوال مرد عاشق شماره ۳ سوال دانش اموز متقلب دختر مو فرفری سوال اخر ادم

03 اردیبهشت 1402 22:19

سوال یک کدام معلم مرده ؟ اونی که رو صندلی نشسته چون داره ساندویج گندیده میخوره

03 اردیبهشت 1402 13:45

چیستان اول جوابش انسان هست

03 اردیبهشت 1402 13:43

معلم مرده زن کنار پنجره هست چون تصویرش توی پنجره نیست

02 اردیبهشت 1402 17:27

معما ی یک مردی که داره باتلفن حرف می زنه

02 اردیبهشت 1402 14:45

سوال ا مردی که تلفن دستشه. سوال 2 زن شماره 1 چون مرد داره بهش نگاه میکنه. سوال 3 یک دختر مو فرفری و یک پسر دارن از روی یک پسر دیگه نگاه میکنن

31 فروردین 1402 21:32

در معما ی چه کسی تقلب مسکن آن پسر که در ردیف جلو سمت چی است چون کنارش کتاب است یا شاید معلم باشد

31 فروردین 1402 16:35

سوال ا زنی که داره سانویچ می خوره چون هیچ ادمی سانویچ گندیده نمی خوره 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

31 فروردین 1402 15:28

سوال ۲ زنی که تاب شلوارک پوشیده است یعنی زن‌2

31 فروردین 1402 00:38

سوال ۳ زن۲سوال اخر توپه هتی سمت راست

29 فروردین 1402 21:55

سوال۱) مردی که داره تلفنی حرف میزنه

29 فروردین 1402 20:12

خیلی خوب هست

28 فروردین 1402 09:22

( سوال ۱ ) اون زنی که داره ساندویچ میخوره

25 فروردین 1402 17:44

من تازه دوباره به معماع ۳ نگاه ردم متوجه شدم پسری که کتاب داره و ی پسر دیگه هم از رو دستش نگاه مکنه

25 فروردین 1402 17:33

در معماع ۱ مردی که گوشی در دست دارد مرده چون اگه به صورتش بادقت نگاه کنید متوجه میشید معماع ۲ زن شماره ی۱ و معماع ۳ ،۲ دختر مو فر فری که یکی سمت چپ و دیگری سمت راست و پسر عینکی تقلب می کنند

24 فروردین 1402 16:48

خیلی خیلی خوب بود جواب اون معمای 2 رو فهمیدم مرده هیچ کدوم از زن ها را دوست نداشت 🙂🙂👌🖤👍

23 فروردین 1402 23:34

من اشتبایی یک ستاره دادم باید پنج تا می دادم

23 فروردین 1402 17:09

اون کسی مرده است که داره ساندویچ میخره

23 فروردین 1402 15:23

معمای ۶چه کسی از آینده آمده است آن مردی که در دستش چراغ قوه است

18 فروردین 1402 15:35

توی قسمت معلم مرده همون آقایی هست که گوشی دستشه اگه به چهره اش نگاه کنید متوجه میشین

14 فروردین 1402 18:34

سوال ۲ زن دومی با لباس قرمز

14 فروردین 1402 18:32

سوال ۱ معلمی ک داره ساندویچ میخوره مرده چون داره سبزی ها کاهو های هر چی هست میریزن

14 فروردین 1402 09:44

سوال ۱ معلم مرده اون معلمی که داره کتاب برمیداره چون رنگ صورتش با رنگ دست و پاش متفاوت هست پس یعنی او مرده و یک ماسک گذاشته است

12 فروردین 1402 21:13

با حال بود

12 فروردین 1402 14:35

درموردتقلب،اون محصلی که میزآخرطرف پنجره وسطی بلندشده،روی دستش تقلب نوشته،متشکرم

09 فروردین 1402 16:01

معمای ۱ میشه اون معلمه که داره ساندویچ مسموم میخوره معمای۲ میشه زن شماره۱ معمای۳ میشه اون پسره روی نیمکت اخر و اون دختره روی نیمکت اول معمای۴ خیره خودمم منظورشو نمیفهمم🗿

09 فروردین 1402 08:46

در سوال ۳ دانش آموز متقلب جواب ردیف دوم میز ۳از سمت پنجره دختر بچه دوم چون بلند شده و نگاه می کند مستقیما عالی بود و ممنونم

08 فروردین 1402 23:04

معمای 1 اونی که دستش ساندویچه مردس معمای 2 مرد عاشق زن شماره 3 هست معمای 3 اون دختری که موی فرفری داره سمت چپ میز وسط از جلو اونی که به برگه ی سمت چپش نگاه میکنه واقعا عالی بود دستتون درد نکنه😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰

06 فروردین 1402 17:11

سلام خیلی عالی من خیلی وقته که می خوان به آلبوم تست هوش جالب پیدا کنم

06 فروردین 1402 15:57

۱ خانمی که در دستش ساندویچ داره مرده ۲ مرد عاشق اون زنه ی لباس آبی شده که زیاد بهش نگاه میکنه ۳ کسی که تغلب میکنه میز ۳ از اونیکه مو فرفری که سمت چپه اون تغلب میکنه

06 فروردین 1402 14:48

نظر من راجب معمایی که چه کسی تقلب میکنه ؟ اون پسره است که اون پشت روی دستش نوشته و داره روی کاغذ مینویسد

05 فروردین 1402 18:21

مرد نفر یک ریس است

05 فروردین 1402 17:16

مردی که داره با تلفن حرف میزنه لباس توسی پوسیده

04 فروردین 1402 16:27

جواب معما ی اول بدون جواب 👇🏻👇🏻 زنی که ساندویچ در دستش داره چون یکی از اونها داره با تلفن صحبت میکنه پس در نتیجه اون زخم که روی پاش الکی دومی کتاب ها رو نگاه میکنه و اونا رو جابجا میکنه پس زخم روی پاش الکیه سومی داره به گل آب میده پس نمرده و چهارمین خانم ساندویچ معلوم که مرده چون ساندویچ کپک زده و نتیجه میگیریم خانمی که دست ساندویچ مرده

04 فروردین 1402 12:01

زنی که داره ساندویچ میخوره مرده . چون ساندویچ خرابه و کپک زده

03 فروردین 1402 21:58

زنی که ساندویچ دردست دارد 💔🖕🖕🖕🖕🖕🖕

03 فروردین 1402 16:26

مرد هیچکدومو دوست نداره چون دور رو نگاه میکنه

29 اسفند 1401 15:38

دختره که به پسره نگاه میکنه آن پسری که کتاب کنارش هست چون از رو کتاب میبینه اون دختره از روش نگاه میکنه

28 اسفند 1401 16:02

خیلی خیلی یعنی خوبه. واز شما سپاس گزاریم

27 اسفند 1401 22:54

اون زنه که کنار در هست

27 اسفند 1401 13:30

مرد عاشق زن سوم شده است

26 اسفند 1401 22:52

مرد عاشق زن دوم شده است

26 اسفند 1401 19:24

انسان چون اول چهار دست و پا میره یعنی ۴ پا داره بعد راه میره یعنی ۲ پا داره بعد که پیر میشه یه عصا هم میاد میشه ۳ پا

26 اسفند 1401 14:58

۱زنی که ساندویچ در دست دارد معمای ۲ زن لباس آبی ۳ پسری که کتاب زیر بقلشه ۴ از سمت راست اولی

23 اسفند 1401 13:50

معمای شماره ی ۳پسری که کتاب بقلش هست جوابایی که میدونه رو میزنه بقیشم از کتاب مینویسه

20 اسفند 1401 22:00

جواب چیستان کدام معلم مرده است؟سمت چپ

19 اسفند 1401 19:34

جواب چیستان انسان است ابتدا باچهار پا راه میرود چون نوزاد است بعد با دو پا راه میرود چون بزرگ است ودر اخر پیر می شود و با سه پا راه می رود انسان دو پادارد با عصا می شود سه پا

19 اسفند 1401 02:49

3#اون پسرست که روی دستش نگاه می کنه و روش چیزی نوشته

18 اسفند 1401 23:52

برای ساوالان 3 اونی که سمت راسته یکی میخنده به اخر داره از روی دستش تقلب میکنه

18 اسفند 1401 00:03

سوال ۴ هم از سمت راست اولیه

17 اسفند 1401 17:07

#۱ میشه لباس زرده چون از پاش داره خون میره

15 اسفند 1401 14:52

جواب سوال #۳ اون پسرست که کتاب بقلشه

14 اسفند 1401 17:56

جواب چیستان میشه آدم چون ادموقتی بچه هست 4دست و پا راه میره وقتی جوونه 2 پا و وقتی پیره 2 پا و اگر با عصا میشه 3پا

13 اسفند 1401 14:54

بهترین معماییکه تو عمرم دیدم

12 اسفند 1401 15:34

زنیوکه روی صندلی نشسته مرده است

11 اسفند 1401 16:28

عالالییی

10 اسفند 1401 16:57

زنی که روی صندلی نشسته مرده است

09 اسفند 1401 15:47

درود. اون مرد کدام زن را دوست دارد. زنی که براش عشوه اومده .

09 اسفند 1401 15:44

درود. اون خانمی که پاش کبود هست .

05 اسفند 1401 18:07

سلام عالی بود جواب اونایی که جواب نداشت ۱ میشه اون دختره چون هم زخمی هستش هم به یک جا خیره شده و نمیتونه دستش که کنترل کنه ۲ میشه زن یک چون نگاه مرد به طرف اونه ۳ میشه اون پسری که بلند شده چون رو دستش تقلب هستش و داره نگاه می‌کنه ۴ منظوره این سوال رو نمی دونم لطفاً اگه کسی می دونه بگه

05 اسفند 1401 12:50

عالی بود اما همش اون چیزی بود که فکر نمی‌کنم

05 اسفند 1401 10:49

جواب معما کدوم معلم مرده است اونی که تو دستش ساندویچ فاسد شده داره اون ساندویچی فاسد شده و چشماش کلا سیاهی رفتی هیچ کاری با ساندویچ ندارم

05 اسفند 1401 10:45

سلام جواب معمای این مرد از کدام زن خوشش آمده را پیدا کردم این مرد هیچ کدوم زن ها رو دوست نداشت چون صورتش اون ترقی بود و به هیچ کدوم زن ها نگاهی نکرد

05 اسفند 1401 00:45

سلام عالی بود اون معلمی که داره غدای فاسد میخوره چون صد درصد میمیره چون غذا فاسد شده

29 بهمن 1401 12:09

عالی بود👍

29 بهمن 1401 00:41

سلام خیلی خوب بود

26 بهمن 1401 15:12

خیلی خوب بود و باید بهش 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 ستاره داد

25 بهمن 1401 21:26

جواب آدم مرده میشه اون زنه که داره ساندویچ میخوره چون هیچ کنترلی رو ساندویچش نداره

23 بهمن 1401 21:23

سلام عالی بود جواب تقلب در میز آخر یکی از اون پسر ها دستش گرفته بالا چون تو دستش تقلب نوشته

23 بهمن 1401 20:36

سلام عالی هست ولی...چرا جواب ها برای من نمیاد؟؟؟...

23 بهمن 1401 20:34

سلام چرا کامنت های من نمیاد میگه قبول شده اما...؟

22 بهمن 1401 15:06

سلام عالی هست در سوالی که میگفت کدام معلم مرده میشه گزینه ی دو از سمت چپ لباس صورتیه چون غذا فاسد هست

21 بهمن 1401 14:52

تو معمای مرد عاشق مرد عاشق زن شماره یک شده چون به اون نگاه میکنه و زن هم خجالت کشیده البته اگه کس دیگه ای نظری داره بگه

21 بهمن 1401 11:00

عااالی بود افرررین بعضیاش سخته ولی

20 بهمن 1401 21:15

عالی

19 بهمن 1401 20:29

خیلی خوب بود

19 بهمن 1401 20:29

خیلی خوب بود

15 بهمن 1401 22:25

خوب بود