تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

پست های سریالی
80 معمای موزون مدت مطالعه: 7 دقیقه
ای سنج 18 اردیبهشت 1400 مدت مطالعه: 7 دقیقه

80 معمای موزون

معماها و چیستان های مختلف سبب می گردد که سلول های مغزی، تحرک داشته باشند که این می تواند تاثیرات مثبتی بر فرایند حافظه و یادگیری در فرد داشته باشد. در این پست می خواهیم شما را با معماهای موزون و منظوم آشنا کنیم. در این شیوه، معماها در غالب شعر آمده اند که شما باید بعد از چند بار خواندن ابیات  زیر، به سوالی که در محتوای شعر وجود دارد، پاسخ دهید. 


شروع معماهای موزون

در ادامه معماهای موزون آورده می شود. در ابتدا اول ابیات را بخوانید و به جواب آن فکر کنید و بعد دکمه را بزنید و پاسخ را مشاهده نمایید.

معمای 80- از قول من و تو قصه ها می گوید/ آن چیست كه بی زبان سخن می گوید/ بی پرده ز كار این و آن می گوید/ با آن كه در او نیست نه دندان و نه لب/ بی هدف ره می برد با قلب خون؟

نمایش جواب

کتاب

معمای 79- آن چیست که پر اشک بود دامن او/ از دور چه استخوان نماید تن او/ می سوزد و می گوید و این شد فن او/ خواهی که شود زده بزن گردن او؟

نمایش جواب

شمع

معمای 78- دو تا چشم دارد و وقتی انگشت تان را به چشمانش فرو می کنید گوشهایش تیز می شود؟

نمایش جواب

قیچی

معمای 77- سخت است ولی سنگ نیست/ تخم می گذارد و مرغ نیست/ چهار پا دارد و سگ نیست؟

نمایش جواب

لاک پشت

معمای 76- آن چیست که روز می‌نماید شبگون/ همچون دل عاشقان فرو ریزد خون/ چون دست به او نهی زند اندازه فزون/ اندر وسطش کشتی قیر اندود؟

نمایش جواب

توت سیاه

معمای 75- آن چیست قبای زرد در بر دارد/ تلخ است ولی طعمی چو شكر دارد/ زرد است و معطر آید به مشام/ با هزاران سوار می گردد؟

نمایش جواب

لیموشیرین

معمای 74- آن چيست كه بي زبان سخن مي گويد/ بي پرده ز كار اين و آن مي گويد/ با آن كه در او نيست نه دندان و نه لب/ بي هدف ره مي برد با قلب خون

نمایش جواب

کتاب

معمای 73- كدام است گنبدي كه در ندارد/ ز هر بچه دو صد مادر بزايد/ هزاران بچه دارد در شكم بيش/ كه ندارد به آشيانه قرار

نمایش جواب

هندوانه

معمای 72- آن چيست كه پا و سر ندارد/ جز نام دو جانور ندارد/ اندر شكمش ستارگانند/ اندام ظريف چون صنوبر دارد

نمایش جواب

خربزه

معمای 71- آن چيست قباي زرد در بر دارد/ تلخ است ولي طعمي چو شكر دارد/ زرد است و معطر آيد به مشام/ با هزاران سوار مي گرديد

نمایش جواب

لیمو شیرین

معمای 69- آن چیست که پر اشک بود دامن او/ از دور چه استخوان نماید تن او/ می سوزد و می گوید و این شد فن او/ خواهی که شود زده بزن گردن او؟

نمایش جواب

شمع

معمای 68- آن چیست به قدر یک گلابی ست/ هم سرخ وسفید و سبز و آبی ست/ مه نیست ولی چوماه روشن/ بی جان بود و ستاندار جان/ محفوظ همیشه درحبابی ست؟

نمایش جواب

لامپ

معمای 67- جامي است در او آب خوش و آسوده/ بر جاي نشسته و جهان پيموده/ كشتي باني در آن به رنگ دوده/ خود جامه همي بافد و او باشد عريان

نمایش جواب

چشم

معمای 66- آن چيست كه ارغوان قبايي دارد/ مانند دم موش پايي دارد/ گرد است و مدور است و تاجش بر سر/ صد پاره تنش، ولي ز يك پايه نگون

نمایش جواب

چغندر

معمای 65- از قول من و تو قصه ها مي گويد/ آن چيست كه بي زبان سخن مي گويد/ بي پرده ز كار اين و آن مي گويد/ با آن كه در او نيست نه دندان و نه لب/ بي هدف ره مي برد با قلب خون

نمایش جواب

کتاب

معمای 64- آن چیست درختی راکه ایزدآفریده/ دوده شاخه بهرش برگزیده/ که به هرشاخه ای سی برگ دارد/ به هربرگش دودانه میوه دارد

نمایش جواب

سال، ماه، شب و روز

معمای موزون 63- آن چیست که در برگ پناهی دارد/ رختِ سیه و سبز کلاهی دارد/ پوستش بکنند و سینه اش چاک کنند/ من در عجبم کاین چه گناهی دارد؟

نمایش جواب

بادمجان

معمای موزون 62- آن چیست کزو حُسنِ بت افزون گردد/ اندر کفِ مهوشانِ موزون گردد/ سبز است تنش، ولی عجیب است، عجیب/ چون آبدور رسد همه خون گردد؟

نمایش جواب

حنا

معمای موزون 61- چیست آن لعبتِ پسندیده/ سرخ و سبز و سپید پوشیده/ در میان دو کاسه ی چوبین/  با دو صد احترام خوابیده؟

نمایش جواب

پسته

معمای موزون 60- چه چیز است، مرغی است بی بال و پر/ سرش تا نبری نگوید خبر؟

نمایش جواب

نامه

معمای موزون 59- آن چیست که در بادیه مأوا دارد/ بر فرق سر جانوران جا دارد/ بس جانور بوالعجبی می باشد/ سیصد سروده شکم، دو صد پا دارد؟

نمایش جواب

شیر

معمای موزون 58- چیست آن گرد گنبدِ بی در/ پوست در پوست گردِ یکدیگر/ هر که بگشاید این معما را / رخش از آب دیده گردد تر؟

نمایش جواب

پیاز

معمای موزون 57- آن چیست که پا و سر ندارد/ گرد است و دراز و در ندارد/ اندر شکمش ستارگانند/ جز نام دو جانور ندارد؟

نمایش جواب

خربزه

معمای موزون 56- کدام است گنبدی که در ندارد/ کلید آهنین قفلش گشاید/ هزاران بچه دارد در شکم بیش/ زهر بچه دو صد مادر بزاید؟

نمایش جواب

هندوانه

معمای موزون 55- چیست کاندر دهانِِ بی دندان/ هر چه افتاده ریز ریز کند/ چون زنی در دو چشم او انگشت/ در زمکان هر دو گوش تیز کند؟

نمایش جواب

قیچی

معمای موزون 54- چیست آن گل که رسته بر لبِ جو/ قطره ی ژآله ای چکیده بر او/ صورتش شکل صورت انسان است/ مظهر عشق و رونق بستان؟

نمایش جواب

گل بنفشه

معمای موزون 53- آن چیست که پیکِ عاشقان است/ مشاطه ی زلفِ دلبران است/ خندیدن گل زبوسه ی اوست/ رقصِِ چمن از نوای آنست؟

نمایش جواب

نسیم

معمای موزون 52- چیست نَه شلوار و نَِه پیراهنش/ هر چه خواهی می نهی در دامنه اش/ راست گوید هر چه گوید بی زبان/ دارد او عقربه هایی در دامنش؟

نمایش جواب

ترازو

معمای موزون 51- آن چیست که روز می نماید شبگون/ صد پاره تَنَش، ولی زیک پاره نگون/ چون دست باو نهی زاندازه فزون/ همچون دلِ عاشقان فرو ریز خون

نمایش جواب

شاه توت

معمای موزون 50- آن چیست که یک جناح و یک پا دارد/ جا در کف مهوشان رعنا دارد/ چون گرم شود مدام در پر زدن است/ چون سرد شود مقام عنقا دارد؟

نمایش جواب

باد بزن

معمای موزون 49- چیست آن، کز چشمه ای آید برون/ بی هدف ره می برد با قلبِ خون/ مدتی بر دشتِ خشکی چون برفت/ می شود از سنگ سختی سرنگون؟

نمایش جواب

اشک چشم

معمای موزون 48- آن چیست که در سه وقت کمیاب شود/ گر آب تنی کنی، تنش آب شود/ گر گرم شود گریه کند تا میرد/ گر سرد شود، زندگی از سر گیرد

نمایش جواب

برف و یخ

معمای موزون 47- آن چیست گرد و کوچک، آویزه و معلق/ گاهی حلال و طیب، گاهی حرام مطلق

نمایش جواب

انگور

معمای موزون 46- چیست این جانور ندارد دُم / دهنی دارد او میانه ی گم؟

نمایش جواب

شکم

معمای موزون 45- هشت پا دارد او به اعضایش/ دو سر دارد، هر دو از بالا/ استخوان از برون و گوشت از تو/ هیچ اعضای او ندارد مو!

نمایش جواب

خرچنگ

معمای موزون 44- بگو چیست ای عالم سرافراز/ دو اسب گرانمایه ی تیزتار/ یکی زان به کرداری دریایِ تار/ یکی چون بلورِ سفید آبدار؟

نمایش جواب

شب و روز

معمای موزون 43- عجایب صنعتی دیدم در این دشت/ که آتش در میان آب می گشت!

نمایش جواب

سماور

معمای موزون 42- یک گیاهی بر لب دریاست آنرا خَر خورد/ پادشاه از رفتن او خرج هفت کشور خورد/ می خورد خون سیاه و می رود راه سفید/ کو به رفتن باد ماند ضربتی بر سر خورد!

نمایش جواب

قلمِ نی

معمای موزون 41- یک معما از تو پرسم ای حکیمِ پر هنر/ کاندرین صحرا بدیدم یک عجایب جانور/ مور چشم و مار دُم، کرکس پَر و عقرب شکم/ پای او مانند اره، شیر سینه، اسب سر!

نمایش جواب

ملخ

معمای موزون 40- قبا سبزی از این کوچه گذر کرد/ بوی مهوشش ما را خبر کرد

نمایش جواب

خیار

معمای موزون 39- بلبلِ این باغم و این باغ بستان من است/ مرغِ آتشخوارم و آتش پروبال من است/ استخوانم نقره و اندر شکم دارم طلا/ هر که حل کرد این معما، پیرو استاد من است

نمایش جواب

شمع

معمای موزون 38- آن تیر صفت که شد دهان آماجش/ وز طورِ کلیم راز جو معراجش/ هر چند به خُردی و ضعیفی مَثَل است/ حُکٌام دهند از بن دندان باجش

نمایش جواب

چوب خلال دندان

معمای موزون 37- شیرین کاخی است، حجره رفته در او/ یک دانه ی مستطیل ناسفته در او/ یا دهلیزی است اندرون کرد سفید/ سینه ی چاکِ خسته ای خفته در او

نمایش جواب

خرما

معمای موزون 36- گنبد سرخِ چمنی، توش گلِ سرخ یمنی/ چشمه ی آبش را ببین، شطٌ فراتش را ببین!

نمایش جواب

هندوانه

معمای موزون 35- حقه ای دیده ایم در بسته/ اهل حقّه تمام سربسته/ همه یاقوت رنگ و لعل صفت/ صاف و رنگین به یکدگر بسته!

نمایش جواب

انار

معمای موزون 34- بوالعجایب ها که من در باغ رضوان دیده ام/ در میان فندقی دریای عمان دیده ام!

نمایش جواب

عدسی دوربین

معمای موزون 33- چیست آن خادمِ کمر بسته/ که به هر تن هزار سر دارد/ خدمتی می کند بزرگان را/ خاک ره را به دیده بردارد

نمایش جواب

جارو

معمای موزون 32- با ضمّه در آسمان بود مقصد ما/ با فتحه چو جرات است اندر یَدِ ما/ با ضمّه زاقمار و کواکب باشد/ با فتحه نبودنش صفاتِ بَدِ ما

نمایش جواب

زُهره، زَهره

معمای موزون 31- می شود در چاشت مصرف بیشتر از ظهر و شام/ گاه آنرا پخته مصرف می کنیم و گاه خام/ دوستش دارند جمله کودک و پیر و جوان/ می خورند آنرا به نحوی در زمانی هر کدام

نمایش جواب

شیر

معمای موزون 30- یک جفت کبوترند ابلق/ جفتند ولی زهم جدایند/ پرواز کنند گردِ عالم/ از کالبدشان برون نیایند

نمایش جواب

زمین و ماه

معمای موزون 29- بار اول که زاد بی جان بود/ بار دوم که زاد جان آورد!

نمایش جواب

تخم مرغ

معمای موزون 28- گُنبد سبزِ چمنی/ توش گل سرخِ یمنی/ چشمه ی آبش را ببین/ شطّ فراتش را ببین

نمایش جواب

هندوانه

معمای موزون 27- این چی چیه؟، تو صندوق پیچ پیچیه؟/ من میدونم که چی چیه/ نمیتونم بگم که چی چیه؟

نمایش جواب

بچه در شکم مادر(که هنوز جنسیتش مشخص نیست)

معمای موزون 26- این طرفش ارّه/ اون طرفش ارّه/ میونش گوشت بره

نمایش جواب

دندان ها و زبان

معمای موزون 25- اولم اول پیاز است/ دومم اول ساز است/ چهارمم آخر هسته/ توی صندوقچه ی بسته

نمایش جواب

پسته

معمای موزون 24- اول و آخرم اول قند/ میانم آش/ به همین خیال باش!

نمایش جواب

قاشق

معمای موزون 23- دست داره پا نداره/ یک شکم پاره داره

نمایش جواب

کت یا پالتو

معمای موزون 22- خودش دسته ی بیله/ صداش نعره ی شیره؟!

نمایش جواب

تفنگ

معمای موزون 21- آن چیست که روز می نماید شبگون/ صد پاره تنش بود به یک پای نگون/ چون ناز کنی تنش زاندازه فزون/ همچون عاشق ز چشم او ریزد خون؟

نمایش جواب

شاتوت

معمای موزون 20- آن چیست که یک جناح و یک پا دارد/ جا در کفِ مهوشان رعنا دارد/ چون گرم شود مدام در پر زدن است/ چون سرد شد مقام عنقا دارد؟

نمایش جواب

بادبزن

معمای موزون 19- آن چیست که چیستان است/ در جیب بزرگان است/ در شهر خراسان است؟ 

نمایش جواب

تسبیح

معمای موزون 18- شیر پلنگ بی دم/ نه جو خورد نه گندم/ گشت زند توی باغ/ دهد عسل به مردم

نمایش جواب

زنبور عسل

معمای موزون 17- آن چیست که بی زبان سخن می گوید/ از قول من و تو قصه ها می گوید/ با آن که در او نیست نه دندان و نه لب/ بی پرده ز کار این و آن می گوید؟

نمایش جواب

کتاب

معمای موزون 16- آن چیست که در هوا رود شعله ی او/ هم سوختن و گریه بود پیشه ی او/ از دور چو استخوان نماید تن او/ خواهی شود زنده بزن گردن او؟

نمایش جواب

شمع

معمای موزون 15- به پرواز است در گلزار بسیار/ به غیر از گل ندارد با کسی کار/ به بال نازکش نقشی است زیبا/ که می زیید به آن گلها و گلزار؟

نمایش جواب

پروانه

معمای موزون 14- من کلمه ای هستم در خود نهفته/ که تشکیل شده ام از ده نقطه/ نقطه هایم به طور مساوی تقسیمند/ پنج در پایین و پنج در بالا خفته؟

نمایش جواب

پنج شنبه

معمای موزون 13- عجایب لعبتی دیدم به دریا/ که بر آب روان می رفت و می جست/ بگفتم چیست نامت؟ گفت خواهی/ اگر بر نام من یابی کنون دست/ دو حرف اولم آغاز «مار» است/ دو حرف آخرم آغاز «هیچ» است

نمایش جواب

ماهی

معمای موزون 12- در او چون بنگری بینی خویش/ هر کاری کنی چنان کند بی تشویش/ لذت بری چو بینی شادیش/ از زشتی و پیریش دلت گردد ریش

نمایش جواب

آینه

معمای موزون 11- چیست آن گردنبند بی در/ پوست در پوست گرد یکدیگر/ هر که بگشاید این معما را/ رخش از آب دیده گردد تر

نمایش جواب

پیاز

معمای وزون 10- چیست کاندر دهان بی دندان/ هر چه افتاد ریز ریز کند

نمایش جواب

قیچی

معمای موزون 9- موجود سرد و بی جان/ گیرد ولی دو سر جان/ دهان تنگ و تاریک/ گردن دراز و باریک

نمایش جواب

تفنگ

معمای موزون 8- فرق است میان تو و حیوان/ این نعمت ارزنده خدا داده به انسان/ با بودن آن راه سعادت ببری پیش

نمایش جواب

عقل

معمای موزون 7- در سار هست و در مار نیست/ در زمین هست و در زمان نیست/ در باغ هست و در زاغ نیست

نمایش جواب

سیب

معمای موزون 6- در برگ مکانش باشد/ ابریشم زرد سایه بانش باشد/ دندان طلایی او چو بینی گویی/ دندان نگار در دهانش باشد

نمایش جواب

بلال

معمای موزون 5- نیستم من از کلنگ واره و بیل/ هستم از خانواد آجیل/ هیکلم کوچک است و نقلی و ریز/ نیست مثل هندوانه جالیز

نمایش جواب

فندق

معمای موزون 4- یک جفت کبوترند ابلق/ جفتند ولی زهم جدایند/ پرواز کنند گرد عالم/ از کالبدشان برون نیایند

نمایش جواب

زمین و ماه

معمای موزون 3- دو حرف از سر کوه بردار و بس/ بگیر آن چه را می کشند از کمان/ چون این دو را با هم آمیختی/ اگر تشنه ای می خوری آب از آن؟

نمایش جواب

کوزه

معمای موزون 2- دختری چهارده ساله بالغ شود/ چون به سن سی رسد بچه شود!

نمایش جواب

ماه 

معمای موزون 1- عجایب لعبتی زرد است و بی جان/ دواسم زنده دارد از دو حیوان

نمایش جواب

خربزه

آیا از خواندن معما و چیستان لذت می برید؟ پیشنهاد می کنیم پست معما تصویری را هم ببینید.

 جمع بندی ای سنج

در این مقاله، مجموعه ای جالب و جذاب از معماهای موزون و آهنگین را برای شما گردآوری کردیم؛ حل کردن اینگونه معماها ضمن سرگرم شدن به شما در تقوبت توانایی های شناختی کمک می کند. به چند معما موزون در این مقاله پاسخ درست دادید؟

 آیا به این نوع معماهای موزون علاقمند هستید؟ لطفا دیدگاه و نظرات ارزشمند خودتان را با ما به اشتراک بگذارید.
31 معمای جذاب
80 معمای موزون
44 ضرب المثل با معنی و داستان کامل
مجموعه حکایت ها
110 چیستان و معمای جذاب کودکانه + جواب
خطای دید در حیوانات
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید
07 بهمن 1400 15:08

عالی