تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

پست وبلاگی
متن انگلیسی در مورد موفقیت با ترجمه مدت مطالعه: 4 دقیقه
ای سنج 31 فروردین 1401 مدت مطالعه: 4 دقیقه

متن انگلیسی در مورد موفقیت با ترجمه

کسب موفقیت در حیطه های مختلف برای هر فردی لذت بخش است؛ ما برای کسب موفقیت تلاش می کنیم. شما موفقیت را چگونه معنی می کنید؟ برای اینکه موفق شویم، چه کارهایی باید انجام دهیم؟ موفقیت چیست؟ تعاریف زیادی برای واژه موفقیت وجود دارد. هر فردی موفقیت را از دیدگاه خودش تعریف می کند. شاید برای یک پزشک عمومی موفقیت به معنای قبولی در آزمون تخصص باشد یا برای یک دانش آموز قبولی در آزمون کنکور و ورد به دانشگاه!

در صورت تمایل می توانید مقالات مرتبط با موفقیت را با عناوین، موفقیت چیست؟ و چگونه باید به اوج موفقیت برسیم؟، 13 قانون موفقیت که نباید فراموش کنید، اینفوگرافی موفقیت، راهنمای کاملا عملی برای رسیدن به موفقیت، بهترین روش های برنامه ریزی برای رسیدن به موفقیت، فرمول موفقیت چیست؟ و چطور باید به آن دست یافت  و...  در قسمت جستجو مجله وارد کرده و سپس در مجله ای سنج مطالعه کنید.

به هر حال اکثر صاحب نظران بر این باورند، موفقیت با وجود تلاش و پشتکار به دست می آید و در پس شکست های مختلف و شروع  دوباره اتفاق می افتد. در این مقاله قرار است متن های انگلیسی در مورد موفقیت همراه با ترجمه ی آن ها را با یکدیگر مرور کنیم و تعریف های مختلف از موفقیت را یاد بگیریم. آنچه در ادامه خواهید خواند بر اساس فهرست مطالب به شرح زیر است:

جملات موفقیت انگلیسی

در ادامه نقل و قول هایی را برای الهام بخشیدن به شما برای کسب موفقیت، مواجهه با موانع و مقابله با شکست ها آورده ایم:

."Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts"

" موفقیت یا شکسست هیچ کدام پایان کار نیستند؛ آنچه که مهم است جسارت شما برای ادامه مسیر است. "

****

".Do what you feel in your heart to be right; for you’ll be criticized anyway"

آنچه را که در قلب خود احساس می کنید درست است، انجام دهید؛ در هر صورت مردم از شما انتقاد خواهند کرد. 

*****

."Do one thing every day that scares you"

"هر روز یک کاری که شما را می ترساند، انجام دهید." 

متن انگلیسی موفقیت

*****

"Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts."

"موفقیت پایان کار نیست، شکست هم کشنده نیست. مهم، شجاعت ادامه دادن است."

*****

"It is better to fail in originality than to succeed in imitation."

" شکست خوردن در اصالت بهتر از موفقیت بر اساس تقلید است." 

*****

"The road to success and the road to failure are almost exactly the same."

                                                                 "راه موفقیت و مسیر شکست تقریباً یکسان است."

*****

"Don't be afraid to give up the good to go for the great."

"از دست کشیدن از خوبی ها برای رفتن به سوی چیزهای بزرگ نترسید."

*****

"Opportunities don't happen. You create them."

"فرصت ها اتفاق نمی افتند، این شما هستید که آن ها را ایجاد می کنید."

*****

There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed.

" دو دسته از مردم وجود دارند که به شما می گویند، نمی توانید در این دنیا تغییراتی ایجاد کنید: کسانی که از تلاش کردن می ترسند و کسانی که از موفق شدن می ترسند."

*****

"Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don't wish it were easier; wish you were better."

"افراد موفق کارهایی را انجام می دهند که افراد ناموفق حاضر به انجام آن نیستند؛ آرزو نکنید که نحوه انجام کار راحت تر باشد، برای بهتر بودن تلاش کنید."

*****

"Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm."

" موفقیت عبور از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق است."

*****

"Success is a journey, not a destination."

"موفقیت مسیر است نه مقصد."

*****

متن انگلیسی موفقیت

"Success is where preparation and opportunity meet."

"موفقیت در جایی قرار دارد که آمادگی و فرصت یکدیگر را ملاقات می کنند."

*****

"Success is the progressive realization of predetermined, worthwhile, personal goals."

"موفقیت تحقق تدریجی اهداف شخصی ارزشمند و از پیش تعیین شده می باشد."

*****

"Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it."

"موفقیت دوست داشتن خود، دوست داشتن آنچه انجام می دهیم و نحوه انجام کارها است."

*****

"The only place success comes before work is in the dictionary."

" تنها جایی که موفقیت قبل از کار می آید، در فرهنگ لغات است."

*****

"Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes but they don’t quit."

"به نظر می رسد موفقیت و تلاش با یکدیگر در ارتباط اند؛ افراد موفق به تلاش کردن ادامه می دهند. آن ها اشتباه می کنند اما دست از تلاش بر نمی دارند."

*****

"Your attitude is either the lock on or key to your door of success."

" نگرش شما، کلید یا قفل درب موفقیت برای شما است."

*****

"There is only one success; to be able to spend your life in your own way."

" تنها یک موفقیت وجود دارد: به شیوه خودتان زندگی کنید."

*****

."In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure"

"برای رسیدن به موفقیت، میل به موفقیت باید بزرگ ‌تر از ترس از شکست در شما باشد."

*****

" Behind every successful man there’s a lot of unsuccessful years"

"پشت سر هر انسان موفقی، سال های زیادی از موفق نشدن وجود دارد."

*****

" Success is not given. It is earned."

"موفقیت هدیه داده نمی شود، موفقیت را باید کسب کرد."

*****

"The key to success is to focus on goals, not obstacles."

"کلید موفقیت تمرکز بر اهداف است و نه موانع! "

*****

" Success is the child of audacity"

"موفقیت فرزند جسارت است."

*****

"The secret of success is constancy of purpose"

" راز موفقیت، ثبات داشتن در هدف است."

*****

"In order to succeed, we must first believe that we can"

"برای موفق شدن، در ابتدا باید باور کنیم که می توانیم."

*****

"The secret to success is to know something nobody else knows"

"راز موفقیت این است که چیزهایی را بدانید که دیگران نمی دانند."

*****

" However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at"

"زندگی هرچقدر که سخت به نظر برسد، همیشه کاری برای انجام دادن و موفق شدن در آن وجود دارد."

*****

"I never dreamed about success, I worked for it"

"من هیچ وقت برای موفق شدن رویاپردازی نمی کنم، برای آن تلاش می کنم."

*****

" Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful."

"موفقیت کلید خوشبختی نیست. خوشبختی کلید موقیت است. اگر کاری را که انجام می دهید دوست داشته باشید، موفق خواهید شد."

*****

متن انگلیسی موفقیت

****

"Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them" 

"چیزهای خوب نصیب کسانی می شود که صبر می کنند اما چیز های بهتر نصیب کسانی می شود که برای به دست آوردن آن تلاش کنند. "

****

" .There is no substitute for hard work"

" هیچ چیزی جای سخت کوشی را نمی گیرد." 

****

" ?alive? or just breathing"

زنده ای یا فقط نفس می کشی؟ 

جمع بندی ای سنج

در این مقاله به مرور متون انگلیسی در مورد موفقیت به همراه ترجمه، پرداختیم. تعاریف مختلفی در مورد موفقیت وجود دارد. اگر از افراد مختلف در مورد موفقیت سوال کنید، احتمالا پاسخ های مختلفی دریافت خواهید کرد. مطالعه جملاتی در مورد موفقیت، می تواند انگیزه ای برای حرکت در مسیر موفقیت شود.

آیا مطالب فوق برای شما مفید واقع شد؟ لطفا نظرات و دیدگاه های ارزشمندتان را با ما در میان بگذارید.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید