تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

پست وبلاگی
معماهای انگلیسی + جواب مدت مطالعه: 5 دقیقه
ای سنج 08 خرداد 1402 مدت مطالعه: 5 دقیقه

معماهای انگلیسی + جواب

معماهای انگلیسی گزینه خوبی برای تمرین و تقویت زبان انگلیسی در روزمره هستند؛ حتی اگر تسلط شما به زبان انگلیسی در سطح عالی نیست باز هم می توانید این معماها را بخوانید و پاسخ آن ها را پیدا کنید!

پیشنهاد می کنیم معماهای انگلیسی را برای سرگرم شدن و ارتقای سطح زبان خود، در کلاس زبان مدرسه یا آموزشگاه با همکلاسی های خود مرور کنید.

در این مقاله، بهترین معماهای انگلیسی را گردآوری کردیم؛ با ما همراه شوید!

"برای دسترسی ساده و آسان به هر بخش، روی آن کلیک کنید."

فهرست انواع معماهای انگلیسی

معمای کلمات انگلیسی
معما های خنده دار انگلیسی
معمای تصویری انگلیسی با جواب
معمای حروف انگلیسی

   

 

 

معمای کلمات انگلیسی

سطح زبان شما چگونه است؟ فکر می کنید به چند معمای انگلیسی می توانید پاسخ دهید؟ 5 تا؟ 10 تا؟ بیشتر از 10 تا؟ بیایید با یکدیگر امتحان کنیم!

شماره 1:

? What has to be broken before you can use it

قبل از استفاده باید آن را بشکنید!

نمایش جواب

تخم مرغ

an egg

شماره 2:

 I’m tall when I’m young, and I’m short when I’m old. What am I

وقتی جوانم قد بلندم و وقتی پیر می شوم، قد کوتاه هستم، من چیستم؟

نمایش جواب

شمع

A candle

شماره 3:

What month of the year has 28 days

کدام ماه سال، 28 روزه است؟

نمایش جواب

همه ی ماه های سال!

All of them

شماره 4:

There’s a one-story house in which everything is yellow. Yellow walls, yellow doors, yellow furniture. What color are the stairs

یک خانه یک طبقه وجود دارد که همه چیز در آن زرد است. دیوارهای زرد، درهای زرد، مبلمان زرد. پله ها چه رنگی هستند؟

نمایش جواب

رنگ خاصی ندارد؛ چرا که این خانه یک طبقه است و خانه یک طبقه پله ندارد.

There aren’t any—it’s a one-story house

شماره 5:

What is full of holes but still holds water

پر از سوراخ است اما آب را در خود نگه می دارد؟

نمایش جواب

A sponge

اسفنج

شماره 6:

What question can you never answer yes to

به کدام سوال هرگز نمی توانید پاسخ دهید؟

نمایش جواب

Are you asleep yet

هنوز خوابی؟

شماره 7:

What is always in front of you but can’t be seen

همیشه در مقابل شماست، اما دیده نمی شود؟

نمایش جواب

The future

آینده

شماره 8:

What can you break, even if you never pick it up or touch it

چه چیزی را می توانید بشکنید حتی اگر آن را در دست نگیرید یا لمس نکنید؟

نمایش جواب

A promise

قول

شماره 9:

What goes up but never comes down

چه چیزی است که بالا می رود اما پایین نمی آید؟

نمایش جواب

Your age

سن شما!

شماره 10:

?A man who was outside in the rain without an umbrella or hat didn’t get a single hair on his head wet. Why

مردی که بیرون زیر باران بدون چتر و کلاه بود حتی یک تار مو روی سرش خیس نشد. چرا؟

نمایش جواب

He was bald

چون کچل بود!

شماره 11:

I shave every day, but my beard stays the same. What am I

من هر روز در حال اصلاح کردن هستم اما ریش هایم ثابت می ماند، من کیستم؟

نمایش جواب

A barber

من یک آرایشگرم!

شماره 12:

You see a boat filled with people, yet there isn’t a single person on board. How is that possible

شما قایقی را پر از آدم می بیند؛ اما یک نفر هم در آن نیست، چه طور ممکن است؟

نمایش جواب

All the people on the boat are married

همه ی افراد در قایق متاهل هستند.

شماره 13:

You walk into a room that contains a match, a kerosene lamp, a candle and a fireplace. What would you light first

وارد اتاق تاریکی می شوید که در آن کبریت، لامپ، شمع و شومینه وجود دارد، برای روشن شدن اتاق اول چه چیزی را روشن می کنید؟

نمایش جواب

The match

اول کبریت را باید روشن کنید!

شماره 14:

What can’t talk but will reply when spoken to

نمی تواند صحبت کند اما وقتی با او صحبت می کنی، پاسخ می دهد؟

نمایش جواب

An echo

پژواک صدا

شماره 15:

David’s parents have three sons: Snap, Crackle, and what’s the name of the third son

پدر و مادر دیوید سه پسر دارند؛ اسنپ و کراکل؛ نام پسر سوم چیست؟

نمایش جواب

David

دیوید

شماره 16:

What gets bigger when more is taken away

هرچه بیشتر از آن برداری، بزرگتر می شود؟

نمایش جواب

A hole

گودال

شماره 17:

I’m light as a feather, yet the strongest person can’t hold me for five minutes. What am I

مثل پر سبک هستم اما قوی ترین فرد هم نمی تواند برای 5 دقیقه من را نگه دارد؛ من چیستم؟

نمایش جواب

Your breath

نفس

شماره 18:

Where does today come before yesterday

در کجا امروز قبل از دیروز می آید؟

نمایش جواب

The dictionary

در دیکشنری( کتاب فرهنگ لغت)

شماره 19:

If you’re running in a race and you pass the person in second place, what place are you in

اگر در مسابقه ی دو می دوید و از نفر دوم رد شوید، در کدام جایگاه قرار می گیرید؟

نمایش جواب

Second place

جایگاه دوم

شماره 20:

What has one eye, but can’t see

یک چشم دارد اما نمی تواند ببیند؟

نمایش جواب

A needle

سوزن

شماره 21:

What has legs, but doesn’t walk

پا دارد اما نمی تواند راه برود؟

نمایش جواب

A table

میز

شماره 22:

What can you catch, but not throw

می توانی آن را بگیری اما نمی توانی آن را پرتاب کنی؟

نمایش جواب

A cold

سرما خوردگی

شماره 23:

What has many teeth, but can’t bite

دندان های زیادی دارد اما نمی تواند گاز بگیرد؟

نمایش جواب

A comb

شانه

شماره 24:

What has words, but never speaks

پر از کلمه است اما هرگز صحبت نمی کند؟

نمایش جواب

A book

کتاب

شماره 25:

What is so fragile that saying its name breaks it

آنقدر شکننده است که اگر آن را بر سر زبان بیاوری، می شکند؟

نمایش جواب

Silence

سکوت

شماره 26:

What can run but never walks, has a mouth but never talks, has a head but never weeps, has a bed but never sleeps

چه چیزی می تواند بدود اما راه نمی رود، دهان دارد اما هرگز صحبت نمی کند، سر دارد اما هرگز گریه نمی کند، تخت دارد اما هرگز نمی خوابد؟

نمایش جواب

A river

رودخانه

شماره 27:

What can fill a room but takes up no space

چه چیزی می تواند یک اتاق را پر کند اما فضایی را اشغال نکند؟

نمایش جواب

Light

نور

شماره 28:

If you drop me I’m sure to crack, but give me a smile and I’ll always smile back. What am I

اگر مرا رها کنی، مطمئناً شکست خواهم خورد، اما لبخندی به من بده تا همیشه لبخند بزنم. من چی هستم؟

نمایش جواب

A mirror

آینه

شماره 29:

People make me, save me, change me, raise me. What am I

مردم مرا می سازند، نجاتم می دهند، تغییرم می دهند، بزرگم می کنند. من چی هستم؟

نمایش جواب

Money

پول

شماره 30:

It belongs to you, but your friends use it more. What is it

متعلق به شماست اما دیگران بیشتر از آن استفاده می کنند؟

نمایش جواب

Your name

اسم شما! 

شماره 31:

What begins with T ends with T and has T in it

آنچه با T شروع می شود به T ختم می شود و T در آن وجود دارد؟

نمایش جواب

A teapot

قوری

شماره 32:

What is easier to get into than out of

ورود به آن آسان تر از خروج از آن است؟

نمایش جواب

Trouble

مشکلات!

شماره 33:

Remove my skin and I won’t cry, but you might

پوستم را بکنید گریه نمی کنم اما شما را به گریه می اندازم!

نمایش جواب

An onion

پیاز!

شماره 34:

Where are the lakes always empty, the mountains always flat and the rivers always still

کجا دریاچه ها همیشه خالی هستند، کوه ها همیشه صاف و رودخانه ها همیشه ساکن هستند؟

نمایش جواب

A map

در یک نقشه

شماره 35:

A man looks at a painting and says, “Brothers and sisters I have none, but that man’s father is my father’s son.” Who is in the painting

مردی به تابلویی نگاه می‌کند و می‌گوید: «برادر و خواهری ندارم، اما پدر آن مرد، پسر پدر من است.» چه کسی در نقاشی حضور دارد؟

نمایش جواب

His son

پسرش

شماره 36:

What has a face and two hands but no arms or legs

چه چیزی صورت و دو دست دارد اما بازو و پا ندارد؟

نمایش جواب

A clock

ساعت

شماره 37:

It goes up and down the stairs without moving.

بدون هیچ حرکتی از پله ها بالا و پایین می رود؟

نمایش جواب

Carpet

فرش

شماره 38:

What is at the end of a rainbow

چه چیزی در آخر رنگین کمان وجود دارد؟

نمایش جواب

W

حرف دبلیو!

 

معما های خنده دار انگلیسی

در این بخش باید معماهایی پاسخ بدهید که جواب آن ها خنده دار است! آماده اید؟

شماره 39:

where would you find an elephant

کجا می توانی فیل گمشده را پیدا کنی؟

نمایش جواب

.The same place you lost her

آنجا که گمش کردی!

 

شماره 40:

What kind of water can’t freeze

نوعی آب که نمی تواند یخ بزند؟

نمایش جواب

Hot water

آب جوش

شماره 41:

Why do fish live in water

چرا ماهی ها توی آب زندگی میکنند؟

نمایش جواب

Because cats cannot swim

زیرا گربه ها نمیتوانند شنا کنند

شماره 42:

What will make more noise in your house than a dog

چه چیزی بیشتر از یک سگ سرو صدا ایجاد میکنه تو ی خونه؟

نمایش جواب

Two dogs

دوتا سگ

معمای تصویری انگلیسی با جواب

در این بخش باید با توجه به تصاویر، پاسخ معماها را پیدا کنید؛ حل این معماها چندان سخت نیست! فقط کافی است پیش از پاسخ دادن به آن ها خوب فکر کنید!

شماره 43:

کلمه متفاوت (c)  را پیدا کنید!

معمای تصویری انگلیسی: حرف C را پیدا کنید.

نمایش جواب

کاملا درست است!

جواب معمای حرف C را پیدا کنید.

شماره 44:

کلمه متفاوت را پیدا کنید!

معمای تصویری انگلیسی: حرف متفاوت را پیدا کنید.

نمایش جواب

بله درست است!

جواب معمای انگلیسی حرف متفاوت را پیدا کنید.

شماره 45:

چه حرفی را در تصویر می بینید؟

معمای تصویری انگلیسی: چه حرفی را در تصویر می بینید؟

نمایش جواب

چشمان تیز بینی دارید!

جواب معمای انگلیسی چه حرفی را در تصویر می بینید

شماره 46:

حرف F را پیدا کنید! 

معمای تصویری انگلیسی: حرف F را پیدا کنید.

نمایش جواب

آفرین!

جواب معمای حرف F را پیدا کنید.

شماره 47:

چه حرفی در تصویر می بینید؟

معماهای انگلیسی: چه حرفی در تصویر می بینید؟

نمایش جواب

پاسخ معماهای انگلیسی: چه حرفی در تصویر می بینید؟

شماره 48:

حرفV  را پیدا کنید!

معمای تصویری انگلیسی: حرفV  را پیدا کنید.

نمایش جواب

پاسخ معمای تصویری انگلیسی: حرفV  را پیدا کنید.

شماره 49:

حرف N را پیدا کنید!

معمای تصویری انگلیسی: حرف N را پیدا کنید.

نمایش جواب

پاسخ معمای تصویری انگلیسی: حرف N را پیدا کنید.

شماره 50:

حرف F را پیدا کنید!

معمای تصویری انگلیسی: حرف F را پیدا کنید.

نمایش جواب

پاسخ معمای تصویری انگلیسی: حرف F را پیدا کنید.

شماره 51:

حرف C را پیدا کنید!

معمای تصویری انگلیسی: حرف C را پیدا کنید.

نمایش جواب

پاسخ معمای تصویری انگلیسی: حرف C را پیدا کنید.

شماره 52:

حرف Y را پیدا کنید! 

معمای تصویری انگلیسی: حرف Y را پیدا کنید.

نمایش جواب

پاسخ معمای تصویری انگلیسی: حرف Y را پیدا کنید.

شماره 53:

حرفV  را پیدا کنید!

معمای تصویری انگلیسی: حرف V را پیدا کنید.

نمایش جواب

پاسخ معمای تصویری انگلیسی: حرف V را پیدا کنید.

 
 
 
 

معمای حروف انگلیسی

در این بخش باید هر بخش را با حروف و کلمات مناسب انگلیسی پر کنید! بیایید دایره واژگان انگلیسی خود را محک بزنید!

شماره 55:

شما باید در جدول حروف، نام حیوانات زیر را پیدا کنید! 

معمای انگلیسی تصویری: حروف را در جدول پیدا کنید.

 

جمع بندی ای سنج

در این مقاله، مجموعه ای از بهترین معماهای انگلیسی را گردآوری کردیم. با حل این معماها در جمع های خانوادگی یا میان همکلاسی های خود می توانید اوقات خوشی را رقم بزنید و ضمن تقویت سطح زبان انگلیسی خود، چند ساعت سرگرم شوید!

آیا از حل معماهای انگلیسی لذت بردید؟ به چند معما پاسخ دادید؟ لطفا نظرات و دیدگاه های ارزشمندتان را با ما در میان بگذارید. 

100+ تست هوش تصویری با جواب
300+ چیستان و معما همراه با جواب
معماهای ریاضی
34 معمای طولانی
31 معمای جذاب
80 معمای موزون
30+ معما تصویری با جواب
معمای تیزهوشان
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید

سوالات متداول

 • معمای انگلیسی چه مزایایی دارد؟

  • به تقویت سطح زبان، یادآوری بهتر واژگان انگلیسی و تقویت حافظه کمک می کند.
 • از معماهای انگلیسی در کجا می توان استفاده کرد؟

  • کلاس درس مدرسه، کلاس زبان در آموزشگاه ها، جمع های خانوادگی و غیره.
 • آیا همه افراد می توانند معمای انگلیسی را حل کنند؟

  • برای حل معماهای انگلیسی به کمی تسلط بر زبان انگلیسی نیاز است.
 • یکی از مزایای حل جدول کلمات انگلیسی چیست؟

  • افزایش توجه و تمرکز.
 • آیا معماهای انگلیسی به یادگیری واژگان کمک می کنند؟

  • البته که بله، این معماها به یادگیری کلمات و افزایش دایره لغت کلمات انگلیسی کمک می کنند.
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید

28 آبان 1402 10:19

Greetings! Quick question that's entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my apple iphone. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue. If you have any recommendations, please share. Cheers!

27 آبان 1402 15:24

It's very effortless to find out any topic on web as compared to books, as I found this paragraph at this website.

31 مرداد 1402 11:42

معما ها اکثرا آسون بودن فقط چون به انگلیسی بود سرگرم کننده بودلطفا معماهای بیشتر با سطح سختتر رو بزارید .ممنون