تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

پست وبلاگی
معماهای نسبت فامیلی و خانوادگی مدت مطالعه: 4 دقیقه
ای سنج 16 خرداد 1402 مدت مطالعه: 4 دقیقه

معماهای نسبت فامیلی و خانوادگی

فکر می کنید در پیدا کردن نسبت های فامیلی ساده و پیچیده چقدر هوش و تبحر دارید؟ آیا دوست دارید حافظه خود را محک بزنید و چند ساعت سرگرم شوید؟ برای پیدا کردن نسبت ها در معماهای نسبت فامیلی و خانوادگی به یک کاغد و مداد نیاز دارید؛ شاید لازم شد برای حل این معماها نقشه ذهنی بکشید! 
همراه ما باشید!


معماهای نسبت فامیلی با جواب 

برای شروع آماده اید؟

معمای شماره 1 

زنی در حال نگاه کردن به عکس یک شخص است؛ دوست نزدیکش از او می پرسد شخص درون عکس کیست؟ زن جواب می دهد: "من هیچ خواهر و برادری ندارم اما پدر این مرد، پسر پدر من است" این عکس متعلق به چه کسی است؟

نمایش جواب

  پسر آن زن!

معمای شماره 2

پدر و مادری 4 فرزند پسر دارند که هر پسر یک خواهر دارد؛ به نظر شما این خانواده چند نفری است؟

نمایش جواب

 7 نفر، پدر و مادر و 4 پسر و 1 دختر!

معمای شماره 3

مادری دو فرزند پسر داشت که هر دو در یک ساعت و روز و سال مشخص به دنیا آمده ولی دو قلو نیستند؛ چه طور ممکن است؟

نمایش جواب

فرزندان این مادر 3 قلو می باشند و این دو پسر دو قل از این فرزندان هستند!

معمای شماره 4

اگر دو پدر و دو پسر به ماهیگیری رفته باشند و فقط سه ماهی گرفته باشند اما همه آن ها یک ماهی داشته باشند، چه طور این اتفاق میوفتد؟

نمایش جواب

این افراد، پدر، پسر خودش و پسر پسرش بوده اند؛ بنابراین هرکدام یک ماهی دارند.

معمای شماره 5

نسبت دو مرد به یکدیگر دایی و خواهر زاده  است؛ اولی دایی و دومی خواهر زاده اوست و دومی نیز دایی و اولی خواهر زاده او می باشد؛ چطور همچین اتفاقی ممکن است؟

نمایش جواب

این نوع از خویشاوندی کمتر اتفاق میوفتد اما نادر نیست؛ اگر دو مرد را در نظر بگیریم که همسرانشان فوت کرده و هر کدام یک فرزند دختر دارند، اولی با دختر دومی ازدواج می کند و دومی نیز با دختر فرد اول؛ این دو نفر پدر زن یک دیگر و در عین حال داماد محسوب می شوند و اگر هر کدام فرزند پسر به دنیا بیاورند، نسبت این دو پسر به یکدیگر دایی و خواهرزاده می شود.

معمای شماره 6

دو مادر و دو دختر در یک خانه مشغول آشپزی هستند اما سه نفر در خانه حضور دارند؛ چطور ممکن است؟

نمایش جواب

از این سه نفر، یکی مادربزرگ، یکی مادر و دیگری نوه می باشد.

معمای شماره 7 

خواهر دایی شما خاله شما نیست؛ نسبت این زن با شما چیست؟

نمایش جواب

مادر شماست!

معمای شماره 8 

سه آشپز مشهور مدعی شده اند که آرش برادر آن ها است اما آرش می گوید هیچ برادری ندارد؛ چه کسی دروغ می گوید؟

نمایش جواب

هیچ عکس دروغ نمی گوید، هر سه آشپز خواهران علی هستند!

معمای شماره 9

دختر یک خانواده به اندازه خواهر و بردار دارد اما هر برادر فقط نیمی از خواهر دارد؛ این خانواده صاحب چند برادر و خواهر است؟

نمایش جواب

چهار خواهر و سه برادر.

معمای شماره 10 

معمای نسبت فامیلی

نمایش جواب

 مادر بزرگ شماست!

معمای شماره 11 

نه برادری که هر کدام یک خواهر دارند، یک خانواده چند نفره را تشکیل می دهند؟

نمایش جواب

یک خانواده 12 نفره!

معمای شماره 12 

دو فرد از مکانی رد می شدند که فردی نسبت آن ها را جویا شد؛ یکی از این دو نفر در جواب گفت، این مرد دایی پسر عمه من است؛ نسبت این دو نفر به یکدیگر چه بود؟

نمایش جواب

 پدر و دختر!

معمای شماره 13 

شوهر خواهر برادر مادر شما، چه نسبتی با شما دارد؟

نمایش جواب

شوهر خاله شماست!

معمای شماره 14 

دختر برادر شوهر زن عموی مریم، چه نسبتی با او دارد؟

نمایش جواب

خواهر مریم است!

معمای شماره 15 

پس از اینکه مردی زنی را بوسید، دیگران نسبت آن ها را با یکدیگر پرسیدند؛ مرد گفت: " مادر شوهر این زن با مادر زن من، مادر و دختر هستند." نسبت این زن و مرد با یکدیگر چیست؟

نمایش جواب

این مرد خواهر زاده خودش را بوسیده است.

معمای شماره 16 

نسبت پیچیده زن و مردی که زن مدعی است، پدر زن این مرد با پدر شوهر او، پدر و پسرند، چیست؟

نمایش جواب

 مرد شوهر عمه همسر زن می باشد.

معمای شماره 17

خواهر پدر برادر خواهر سارا، چه نسبتی با او دارد؟ 

نمایش جواب

عمه او است.

معمای شماره 18 

اگر پدر رضا دایی احمد باشد و خواهر احمد، دختر برادر مادر رضا باشد، مادر رضا چه نسبتی با مادر احمد داره؟

نمایش جواب

همسر برادر مادر احمد است.

معمای شماره 19 

اگر زهرا نوه خاله علی و حسین، پسر دایی علی باشد در این صورت مادر زهرا چه نسبتی با برادر حسین دارد؟ ( خاله علی هیچ فرزند پسری ندارد)

نمایش جواب

دخترعمه او می باشد.

معمای شماره 20

معمای نسبت خانوادگی

نمایش جواب

دختر عمه مریم است.

معمای شماره 21 

مادر شوهر زن علی می شود مادر بابای امیر؛ علی چه نسبتی با امیر دارد؟ 

نمایش جواب

عموی امیر است!

معمای شماره 22

اگر پسرخاله صادق، پسر دایی پسر عمه صادق هم باشد؛ در این صورت پدر صادق چه نسبتی با دخترعموی صادق دارد؟ ( پدر صادق یک برادر و یک خواهر دارد.)

نمایش جواب

شوهر خاله او می شود.

معمای شماره 23 

اگر برادر همسر دایی علی، عموی علی باشد، پدر علی چه نسبتی با دایی علی دارد؟ 

نمایش جواب

برادر زن او می باشد.

معمای شماره 24 

سه زن و شوهران آن ها با دو فرزند هر خانواده، با دو خاله و عموی هر یک از فرزندان آن ها در پارک نشسته اند. حداقل تعداد افراد این فامیل چند نفر است؟

نمایش جواب

12 نفر

معمای شماره 25 

a خواهر b است.c  مادر B است. D پدر C است. E مادر D است. نسبت A با D چیست؟ 

نمایش جواب

d دختر بزرگ اوست. 

معمای شماره 26

مردی با اشاره به زنی گفت: مادرش تنها دختر پدرت است. رابطه زن با آن شخص چگونه است؟ 

نمایش جواب

خاله اوست

معمای شماره 27

دختری پسری را پسر دختر پدر عمویش معرفی کرد. نسبت پسر به دختر چیست؟ 

نمایش جواب

برادر اوست.

معمای شماره 28

زنی مردی را پسر برادر مادرش معرفی می کند. رابطه مرد با زن چگونه است؟ 

نمایش جواب

پسر عموی اوست.

معمای شماره 29 

P برادر Q و R است. S مادر R است. T پدر P است. کدام یک از عبارات زیر نمی تواند به طور قطعی درست باشد؟ 

نمایش جواب

Q پسر T است

معمای شماره 30

مردی با اشاره به خانمی گفت: پسر تنها برادرش برادر زن من است. رابطه زن با مرد چگونه است؟ 

نمایش جواب

خواهر پدر شوهر او است.

معمای شماره 31 

معمای نسبت فامیلی و خانوادگی

نمایش جواب

دختر برادر او است.

معمای شماره 32

A پدر C و D پسر B است. E برادر A است. اگر C خواهر D است، B چگونه با E ارتباط دارد؟ 

نمایش جواب

خواهر شوهر او است.

معمای شماره 33 

مردی به خانمی گفت: خواهر شوهر مادرت خاله من است!! رابطه زن با مرد چگونه است؟  

نمایش جواب

خواهر او است.

معمای شماره 34 

ریتا به مانی گفت: "دختری که دیروز در فروشگاه با او آشنا شدم، کوچک ترین دختر برادر شوهر مادر دوستم بود." رابطه دختر با دوست ریتا چگونه است؟ 

نمایش جواب

دختر عموی او بود.

معمای شماره 35

عمار با اشاره به دختری در عکس گفت: برادر مادرش تنها پسر پدر مادرم است. رابطه مادر دختر با عمار چگونه است؟

نمایش جواب

خاله او می باشد.

معمای شماره 36

کایلاش با اشاره به پیرمردی گفت: پسرش عموی پسر من است. رابطه پیرمرد با کایلاش چگونه است؟ 

نمایش جواب

پدر او می باشد.

معمای شماره 37 

وقتی انور انوشه را دید، به یاد آورد: "او پسر پدر دخترم است." انوشه کیست؟ 

نمایش جواب

برادر شوهر او است.

معمای شماره 38

زنی با معرفی مردی به شوهرش گفت: پدر برادرش تنها پسر پدربزرگ من است. رابطه زن با این مرد چگونه است؟ 

نمایش جواب

خواهر او است.

معمای شماره 39

زنی رابطه یک زن و پسری که همراهش بود را جویا می شود؛ زن پاسخ داد: عموی مادری من و عموی عمویش یکی است. رابطه زن با آن پسر چیست؟ 

نمایش جواب

عمه و برادر زاده

معمای شماره 40

با اشاره به مردی که در عکس است؛ آشا گفت: "تنها دختر مادرش مادر من است." آشا چه نسبتی با آن مرد دارد؟ 

نمایش جواب

دختر خواهر او است.

معمای شماره 41

راب به خانمی که در ماشین نشسته بود گفت: تنها دختر برادر زنم خواهر شوهر برادر خواهرت است. رابطه شوهر این خانم با راب چگونه است؟ 

نمایش جواب

داماد او است

معمای شماره 42

B پدر Q است. B تنها دو فرزند دارد. Q برادر R است. R دختر P است. A نوه P است. S پدر A است. S چه نسبتی با Q دارد؟  

نمایش جواب

 برادر شوهر او است

 

100+ تست هوش تصویری با جواب
300+ چیستان و معما همراه با جواب
معماهای ریاضی
34 معمای طولانی
31 معمای جذاب
80 معمای موزون
30+ معما تصویری با جواب
معمای تیزهوشان
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید

سوالات متداول

  • حل معما چه مزایایی دارد؟

    • به افزایش قدرت توانایی های شناختی کمک می کند، باعث سرگرمی می شود، حافظه کوتاه مدت را تقویت می کند، باعث افزایش توجه و تمرکز می شود و...
  • حل معماهای نسبت خانوادگی برای چه سنی مناسب است؟

    • این معماها برای بزرگسالان و نوجوانان مناسب است.
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید

02 تیر 1403 15:13

🌹سلام 🌹 🌸من فاطمه هستم🌸 ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ 💠سوال اول جوابش درست نیست لطفاً هرکی جوابش رو میدونه بگه ممنونم🌈🌠عالی🌠💖💖💖💖💖💕

24 خرداد 1403 11:14

خیلی عالی بود و اونی که پرسیده بود می‌تونم پدر دختر ازدواج کنن نه نمی‌تونن خواهر و برادرم نمی‌تونم ولی ولی با بقیه اقوام می‌توانند ازدواج کنند

24 خرداد 1403 11:09

بسیار عالی بود دست همه اینایی که اینو ساختن درد نکنه خیلی خوب بود من که خیلی کیف کردم خیلی فکر فکرم باز شد خیلی باحال بود مخصوصاً دو سه تای آخرش

24 خرداد 1403 11:07

من یک سوال دارم وقتی همه جوابا رو باز کردیم باز باز بسته می‌شود

20 خرداد 1403 20:46

سلام ببخشید من یه سوال دارم که جوابشو میخوام وخیلی برام مهمه که جوابشو پیدا کنم سوال ؟ یه زن و مرد، هم میتونن زن شوهر باشن ، همم میتونن پدر دختر باشن ، هم میتون خواهر برادر باشن ، لطفا کسی جواب بلده بهم بگه گفتنه که واقعیت بوده و خودش تو کتابخونه کرج اینو دیده که بر حسب واقعیت بوده از من سوالش کرده گفته که جوابشو پیدا بکن وخیلی هم مهمه برام که پیداش کنم جواب لطفا بهم بگید جواب

16 خرداد 1403 16:30

عالییییییییی بی نظیر بود ☺☺☺☺☺

16 خرداد 1403 16:26

عالی بود 😏😏😏

31 فروردین 1403 11:02

زنی ف زن دیگر گفت برادر تو برادر من است اما ما دوتا نسبت فامیلی باهم نداریم؟

07 فروردین 1403 16:11

معمای شماره ۲ میگه هر پسر یه خواهر دارد و ۴ برادرند یعنی ۸ تا بچه هستن. و با مادر و پدره میشن ۱۰ نفر آگه کلا ۱ خواهر دارن پس چرا تو معما نوشته هر پسر یه خواهر دارد

10 بهمن 1402 15:51

معمای شماره ۲۳ پسر خاله هم میشود

10 بهمن 1402 15:23

معمای شماره ۱۳ پدر هم میشه

10 بهمن 1402 15:20

معمای شماره ۱۸ میشه دختر خاله

24 دی 1402 13:44

پسر پدرمادر خواهر نازنین

28 آذر 1402 22:50

خواهر‌‌شوهر‌‌زندایی‌کیست ؟ ‌برای‌راهنمایی‌‌۴‌حرف‌هست.

13 آبان 1402 11:12

درود برشما دو مرد در قبرستان بودند مرد اول به قبری اشاره میکند مرد دوم میپرسد او کیست مرد اول میگوید من خواهر و برادری ندارم پدر او پسر پدر من است جواب را نمیدانم لطفا بگویید جواب چیست؟

24 مهر 1402 13:26

پدر پدر پسر داداش عموت چی شما میشه

20 مهر 1402 23:30

برادرهاتون از یک پدر و مادر دیگه هستند ، و خواهرهاتون هم از یک پدر و مادر دیگه ممکن است پدر برادرهاتون (پدر خودتون هم هست) با مادر خواهرهاتون(مادر خودتون هم هست) ازدواج کرده باشن یا مادربرادرهاتون(مادرخودتون) با پدر خواهرهاتون ( پدر خودتون) ازدواج کرده باشند و بعد از ازدواج این دو شما بدنیا اومده باشید

11 مهر 1402 03:23

سلام من دوبرادر ودو خواهر بزرگتر از خودم دارم برادرم باخواهر محرم نیستن اما هردو خواهر بامن محرم هستن هردو برادرم باهردو خواهرم ازدواج کردن الان خواهرم هم زن داد اش هستن هم خواهرم فرزندانش من هم عموش هستم هم دایی برادرم هم شوهر خواهرم هستن هم برادر این معمارا برام توضیح بدید این که نوشتم عین حقیقت است