تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

پست وبلاگی
معمای اشکال با جواب مدت مطالعه: 3 دقیقه
ای سنج 04 تیر 1402 مدت مطالعه: 3 دقیقه

معمای اشکال با جواب

معماهای اشکال، معماهای خوبی برای کودکان در حال یادگیری اشکال هندسی، نوجوانان برای سرگرم شدن و تقویت توانایی های شناختی و بزرگسالان برای به چالش کشیدن ذهن خود و افزایش توجه و تمرکز می باشد!

در این مقاله مجموعه ای از معماهای تصویری اشکال را برای شما گردآوری کردیم؛ با ما همراه شوید!


معما تصویری اشکال 

برای یافتن پاسخ معماهای تصویری اشکال، خوب فکر کنید و با بررسی الگوها پاسخ منطقی را پیدا کنید! برای شروع آماده اید؟

 

معما شماره 1

کدام شکل را باید در جای خالی قرار دهیم تا الگو تکمیل شود؟

معمای اشکال: در جای خالی کدام گزینه قرار می گیرد؟

نمایش جواب

گزینه 5 صحیح است.

 
معما شماره 2

معمای اشکال: گزینه متفاوت کدام است؟

نمایش جواب

گزینه 3 متفاوت است؛ دیگر گزینه ها مکمل دارند.

معما شماره 3

گزینه بعدی کدام است؟ 

معمای اشکال: در جای خالی کدام گزینه قرار می گیرد؟

نمایش جواب

گزینه 5 صحیح است.

معما شماره 4 

کدام گزینه ها به شکل قرمز رنگ شباهت دارد؟

معمای اشکال: کدام گزینه ها مشابه شکل قرمز است؟

نمایش جواب

گزینه های A،E،F شبیه به شکل قرمز رنگ می باشد.

معما شماره 5 

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟ 

معمای اشکال: بر اساس الگو، کدام گزینه صحیح است؟

نمایش جواب

گزینه A صحیح است.

معما شماره 6 

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

نمایش جواب

گزینه 4 صحیح است.

معما شماره 7

کدام گزینه باید در جای خالی قرار بگیرد؟

معمای اشکال: کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

نمایش جواب

گزینه دو صحیح است.

معمای شماره 8

به جای علامت سوال کدام شکل قرار می گیرد؟

معما اشکال: به جای علامت سوال کدام شکل قرار می گیرد؟

نمایش جواب

شکل شماره 1 

معمای شماره 9

به جای علامت سوال کدام شکل قرار می گیرد؟

معما اشکال: به جای علامت سوال کدام مربع قرار می گیرد؟

نمایش جواب

شکل شماره 4

معمای شماره 10

به جای علامت سوال کدام شکل قرار می گیرد؟

معما اشکال: در جای خالی کدام مربع قرار می گیرد؟

نمایش جواب

گزینه 4 صحیح است؛ خانه آبی رنگ در بالا و سمت چپ، در روی قطر مربع به سمت پایین در حرکت است. خانه آبی در سطر دوم و ستون دوم ثابت است، خانه آبی رنگ پایین سمت راس در خط افق به سمت چپ در حرکت می باشد. 

معمای شماره 11

به جای علامت سوال کدام شکل قرار می گیرد؟

معما اشکال: در جای خالی کدام شکل قرار می گیرد؟

نمایش جواب

گزینه E صحیح است؛  با حذف حاشیه مربع ها، به اعداد انگلیسی دست پیدا می کنیم. 

معمای شماره 12

به جای علامت سوال کدام چه عددی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: بر اساس اشکال محاسبه کنید.

نمایش جواب

پاسخ این معما اینگونه بدست می آید:

ستاره: 8
دایره: 6
مربع:4
مثلث: 2

معمای شماره 13 

به جای علامت سوال کدام شکل قرار می گیرد؟

معما اشکال: شکل صحیح کدام است؟

نمایش جواب

گزینه D صحیح است. 

معمای شماره 14

به جای علامت سوال کدام شکل قرار می گیرد؟

معما اشکال: به جای علامت سوال کدام شکل را باید قرار دهیم؟

نمایش جواب

گزینه 1 صحیح است.

معمای شماره 15

به جای علامت سوال کدام شکل قرار می گیرد؟

معما اشکال:در جای خالی کدام شکل قرار می گیرد؟

نمایش جواب

گزینه 3 صحیح است.

معمای شماره 16

به جای علامت سوال کدام شکل قرار می گیرد؟

معما اشکال: شکل صحیح کدام است؟

نمایش جواب

گزینه 5 پاسخ صحیح است.

معمای شماره 17

به جای علامت سوال کدام شکل قرار می گیرد؟

معما اشکال: کدام شکل در جای خالی قرار می گیرد؟

نمایش جواب

گزینه 3؛ ربع دایره ۹۰ درجه به صورت ساعت گرد جا به جا شده است.

معمای شماره 18

به جای علامت سوال کدام شکل قرار می گیرد؟

معما اشکال: به جای علامت سوال کدام آدمک قرار می گیرد؟

نمایش جواب

گزینه 1 صحیح است.

معمای شماره 19

به جای علامت سوال کدام شکل قرار می گیرد؟

معما اشکال: به جای علامت سوال کدام شکل باید قرار بگیرد؟

نمایش جواب

گزینه b  صحیح است. 

معمای شماره 20

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: کدام گزینه باید در جای خالی قرار بگیرد؟

نمایش جواب

گزینه D صحیح است.

معمای شماره 21

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: کدام گزینه صحیح است؟

نمایش جواب

گزینه A صحیح است. 

معمای شماره 22

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: کدام گزینه صحیح است؟

نمایش جواب

گزینه D صحیح است. 

معمای شماره 23

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال:کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

نمایش جواب

گزینه A صحیح است. 

معمای شماره 24

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: کدام گزینه را باید در جای خالی قرار دهیم؟

نمایش جواب

گزینه A صحیح است. 

معمای شماره 25

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: گزینه صحیح کدام است؟

نمایش جواب

گزینه A  صحیح است. 

معمای شماره 26

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: گزینه ای که در جای خالی قرار می گیرد، کدام است؟

نمایش جواب

گزینه B صحیح است.

معمای شماره 27

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: به جای علامت سوال کدام گزینه قرار می گیرد؟

نمایش جواب

گزینه A  صحیح است. 

معمای شماره 28

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: کدام گزینه درست است؟

نمایش جواب

گزینه A  صحیح است. 

معمای شماره 29

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال:کدام گزینه صحیح می باشد؟

نمایش جواب

گزینه B صحیح است. 

معمای شماره 30

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: کدام گزینه را در جای خالی بگذاریم؟

نمایش جواب

گزینه D صحیح است. 

معمای شماره 31

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: کدام گزینه را در جای خالی قرار دهیم؟

نمایش جواب

گزینه A صحیح است. 

معمای شماره 32

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: گزینه ای که در جای خالی قرار می گیرد، کدام است؟

نمایش جواب

گزینه B صحیح است. 

معمای شماره 33

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: بر اساس الگو، گزینه صحیح کدام است؟

نمایش جواب

گزینه D صحیح است. 

معمای شماره 34

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: کدام گزینه درست است؟

نمایش جواب

گزینه B صحیح است. 

معمای شماره 35

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: کدام گزینه را در جای خالی قرار دهیم؟

نمایش جواب

گزینه B صحیح است. 

معمای شماره 36

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: گزینه صحیح کدام است؟

نمایش جواب

گزینه B صحیح است. 

معمای شماره 37

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: کدام گزینه را در جای خالی بگذاریم؟

نمایش جواب

گزینه C  صحیح است. 

معمای شماره 38

کدام گزینه در جای خالی قرار می گیرد؟

معمای اشکال: گزینه صحیح کدام مورد است؟

نمایش جواب

گزینه B صحیح است. 

 
 
100+ تست هوش تصویری با جواب
300+ چیستان و معما همراه با جواب
معماهای ریاضی
34 معمای طولانی
31 معمای جذاب
80 معمای موزون
30+ معما تصویری با جواب
معمای تیزهوشان

سوالات متداول

  • حل کردن معما اشکال چه فایده ای دارد؟

    • این معماها به افزایش توجه، تمرکز، توانایی استدلال و غیره کمک می کنند.
  • معماهای اشکال برای چه سنی مناسب است؟

    • با توجه به سطح آسانی و دشواری این معماها برای گروه سنی کودک تا بزرگسال مناسب است.
  • آیا حل کردن معماهای اشکال روش خاصی دارد؟

    • خیر با بررسی الگوهای اشکال و یافتن روابط منطقی بین آن ها می توانید این معماها را حل کنید.
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید

26 اردیبهشت 1403 19:47

خب علتش رو هم بگید