تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

پست وبلاگی
چرا عصبانی می شویم؟ مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 20 آذر 1398 مدت مطالعه: 1 دقیقه

چرا عصبانی می شویم؟

آیا تا به حال به این اندیشیده اید که چرا بعضی افراد نسبت به بعضی دیگر، سریع تر و بیشتر عصبانی می شوند؟
بر طبق الگو ی خشم، عصبانیت افراد ترکیبی از سه عامل رویداد بر انگیزنده، ویژگی های فردی و ارزیابی موقعیت می باشد.
-رویداد بر انگیزنده
به موقعیتی اشاره دارد که شما آرام هستید و ناگهان اتفاقی رخ می دهد که سبب از دست دادن کنترل تان می شود. این اتفاق می تواند تصادف کردن در یک خیابان و یا بی احترامی همکارتان به شما باشد.

خشمگین
-ویژگی های فردی
در اینجا دو عامل نقش دارند؛ عامل اول صفت های فردی مانند کمبود اعتماد به نفس، ناامیدی، عدم تحمل ابهام و غیره است که می تواند سبب شود تا فرد، یک موقعیت ناراحت کننده را بسیار فراتر از چیزی که هست، تصور کند. عامل دوم به حالات خلقی شخص، قبل از رویداد برانگیزنده اشاره دارد؛ برای مثال ممکن است فرد دقایقی قبل از آن که همکارش به او بی احترامی کند، با همسر خود بحثی داشته است و این سبب می شود تا در مقابل بی احترامی همکارش، واکنش تند تری نسبت به همیشه نشان دهد.
-ارزیابی فردی
این عامل توضیح می دهد که افراد چگونه هر یک به تجربیات خود، معنا و مفهوم خاصی را نسبت داده و تصمیم می گیرند که آن را ناخوشایند و برانگیزاننده یا مطلوب تفسیر کنند.

عصبانیت

عصبانی

در حالت کلی پنج نوع تفکر اصلی که به عنوان باور های غیر منطقی به حساب می آیند وجود دارد؛ این تفکرات سبب می شوند تا افراد عصبانی شده و هیجانات منفی را تجربه کنند.
ما قصد داریم در مقالات زیر که طی روز های آینده در اختیار شما قرار می گیرد، به بررسی این افکار بپردازیم؛
۱-فاجعه سازی چیست؟
۲-تعمیم افراطی چیست؟
۳-تفسیر غلط علت به چه معنا است؟
۴-توقعات غیر منطقی، چه هستند؟
۵- منظور از برچسب زدن های غیر منطقی، چیست؟
شناخت این افکار و جایگزین سازی آن ها با افکار منطقی و مطابق با واقعیت سبب می شود تا شما به جای آن که پاسخ هایی نا متناسب با واقعیت که ریشه در تجربیات گذشته تان داشته و با زمان همخوانی ندارد، به اکنون و اینجا پاسخ داده و زندگی غنی تری را تجربه کنید.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید