تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

معنی آرامش روانی

ataraxy (ˈadəˌraksē)

یک حالت ذهنی که با آرامش کامل ، بدون از دست دادن توانایی ذهنی یا کدر شدن هوشیاری، مشخص می شود.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

یک حالت ذهنی که با آرامش کامل ، بدون از دست دادن توانایی ذهنی یا کدر شدن هوشیاری، مشخص می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

فقدان اضطراب یا کونفوزیون، آرامش بی دغدغه. داروهای بوجود آورنده این حالت معمولا tranquilizers نامیده می شوند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات