تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

شتر مرگ یا شتر زندگی؟ کدام در خانه ما میخوابد
ای سنج 17 خرداد 1399             

شتر مرگ یا شتر زندگی؟ کدام در خانه ما میخوابد

در این روزها مدیریت احساسات و تسلط بر خود از ارزش ویژه ای برخوردار است ،این داستان شما را در این راه یاری میدهد .

لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید

08 مهر 1399 20:32

خیلی عالی بود