معنی مدیریت

management (ˈmænɪdʒmənt)

مدیریت (یا مدیریت) اداره یک سازمان است

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

استفاده از دانش رفتار انسان در مورد مشکلات مدیریت سازمان، به ویژه در مورد تصمیم گیری، حل مسئله، رهبری و روابط انسانی در محل کار.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-فعالیت های مدیریت و کنترل یک شرکت یا سازمانی مشابه
-افرادی که یک شرکت یا سازمان مشابه را اداره و کنترل می کنند.
-عمل یا توانایی مقابله موفقیت آمیز با افراد یا موقعیت ها

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-کنترل و سازماندهی چیزی -گروهی از افراد که مسئولیت کنترل و سازماندهی یک شرکت را بر عهده دارند.
-مدیریت همچنین مسئول یک سازمان تجاری است.

فرهنگ دهخدا

مدیریت. [م ُ ری ی َ ] (ع مص جعلی، اِمص) مدیر بودن. مدیری: مدیریت کل، مدیریت عامل، مدیریت دبستان.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

مدیریت (یا مدیریت) اداره یک سازمان است، صرف نظر از اینکه یک سازمان شرکتی، غیرانتفاعی یا دولتی باشد. مدیریت شامل فعالیت های استراتژی یک سازمان و هماهنگی تلاش های کارکنان (یا داوطلبان) آن برای دستیابی به اهداف خود از طریق استفاده از منابع موجود مانند مالی، طبیعی، فناوری و انسانی است. اصطلاح "مدیریت" همچنین می تواند به افرادی که یک سازمان را اداره می کنند، باشد.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-اداره امور طرح ریزی، سازماندهی و رهبری در یک تشکیلات اقتصادی. -افرادی در یک سازمان که وظایف ذکر شده را بر عهده دارند.

واژه های مترادف در فارسی

ریاست، تمشیت، تدبیر، کیاست، گردانش

واژه های مترادف لاتین

administration, conduct, direction, directorship, management, managing, supervision

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات