تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

هنری مورای

هنری مورای یک روانشناس آمریکایی است که به دلیل ارائه نظریه شخصیت بسیار مشهور شده است.

هنری مورای

Henry Murray

شخصیت شناسی

  • هنری مورای شخصیت را بر پنج اصل تقسیم بندی کرده است.

هنری مورای، روانشناس مشهور آمریکایی، نظریه شخصیت شناسی را ارائه داده است که کمک شایانی به افراد بعد از او کرده است. در این قسمت به این نظریه خواهیم پرداخت.

شخصیت شناسی هنری مورای

نظریه شخصیت مورای، که به آن شخص شناسی نیز گفته می شود، در کتاب او در سال 1938 کاوش در شخصیت توضیح داده شده است. سیستم نیازهای موری قسمت مهمی از سیستم شخص شناختی است و به عنوان نظریه شخصیت در روانشناسی تحت سلطه آمار نظریه صفات قرار گرفت. شخصيت شناسی با الهام از معادله شیمی هندرسون- هاسلبالچ برای pH محلول، یک رویکرد کل نگر بود که فرد را در بسیاری از سطوح پیچیدگی بررسی می کرد.
به گفته مورای، شخصیت هر فرد با واکنش هر فرد نسبت به عناصر پیچیده در محیط خاص خود به صورت پویا رشد می کند. مورای تمام زندگی یک شخص را به عنوان یک واحد در نظر گرفت و خاطرنشان کرد که اگرچه یک عنصر خاص از زندگی فرد از طریق روانشناسی قابل بررسی است، اما این قسمت بررسی شده، تصویری ناقص از کل واحد زندگی ارائه می دهد. مورای برای آنکه بتواند به درستی کل چرخه زندگی را تجزیه و تحلیل کند، رویکردی داستانی را به مطالعه شخصیت که "شخصیت شناسی" نامید ترجیح داد.

مورای شخصیت شناسی را به پنج اصل تقسیم کرد:

فیزیولوژی مغزی ریشه دار مغز بر تمام جنبه های شخصیت حاکم است.
افراد برای دستیابی به رضایت، گام هایی را برای از بین بردن تنش های فیزیولوژیكی و روانی برمی دارند، اما كوشش نمی كنند بدون تنش باشند، بلكه بین یافتن تنش، فعالیت و حركت در زندگی و آرامش متناوب هستند.
شخصیت فرد با گذشت زمان تکامل می یابد و تحت تأثیر تمام وقایع زندگی یک شخص قرار می گیرد.

شخصیت ثابت نیست و می تواند تغییر کند و متحول شود. 
هر شخص دارای صفات منحصر به فرد و دیگران است که در همه مشترک است.

نظریه شخصیت مورای ریشه در روانکاوی دارد و فعالیت و هدف اصلی شخصیت شناسی بازسازی تجربیات زندگی گذشته فرد به منظور تبیین رفتار فعلی وی است. برای مطالعه شخصیت، مورای از ارتباط آزاد و تجزیه و تحلیل رویا استفاده کرد تا عناصر ناخودآگاه را روشن کند. نظریه های شخصیت مورای توسط برخی روانشناسان به چالش کشیده شده است و توسط دیگران مانند مک کللند گسترش یافته است.

تاثیر نظریه شخصیت شناسی مورای

شناسایی نیازهای روانشناختی مورای، سیستم نیازهای مورای، از جمله دستاورد، وابستگی و قدرت (1938) مبانی نظری را برای تحقیقات بعدی دیوید مک کللند فراهم کرد و توسعه مدل های مبتنی بر شایستگی اثربخشی مدیریت مانند ریچارد بویاتزیس را پشتیبانی می کند. مک کللند، بویاتزیس و اسپنسر در ادامه موسسه مشاوره مک بر را تاسیس کردند. با این حال، سهم مورای به ندرت در ادبیات دانشگاهی معاصر پذیرفته شده است.
کاوش در اصول اساسی شخصیت بعداً توسط AT&T در توسعه روش ارزیابی مرکز به کار گرفته شد، اکنون به طور گسترده ای برای ارزیابی پتانسیل مدیریت در هر دو سازمان بخش خصوصی و عمومی استفاده می شود.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید