معنی بطن

ventricle (ˈventrɪkl)

-یک حفره آناتومیک در بدن، مانند هر یک از بطن های قلب.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-یک حفره آناتومیک در بدن، مانند هر یک از بطن های قلب.
-هر یک از چهار حفره به هم پیوسته درون مغز، که به عنوان مخازن مایع مغزی نخاعی عمل می کنند. هر دو بطن جانبی از طریق سوراخ بین بطنی با بطن سوم ارتباط برقرار می کنند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-یکی از دو ناحیه تحتانی قلب که خون را به ریه ها یا اطراف بدن پمپ می کند.
-هر حفره در بدن، به طور خاص یکی از چهار حفره اصلی در مغز.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

یکی از دو حفره کوچک، یکی در دو طرف قلب، که خون را به لوله های منتهی از قلب به سایر قسمت های بدن منتقل می کند.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

بطن یکی از دو محفظه بزرگ قلب است که خون را از دهلیز جمع می کند و آن را به بسترهای های محیطی در بدن و ریه ها می راند. در قلب چهار محفظه ای، مانند قلب انسان، دو بطن وجود دارد که در سیستم گردش خون دوگانه عمل می کنند: بطن راست خون را از طریق گردش خون ریوی به ریه ها و بطن چپ خون را به ریه ها پمپ می کند.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-بطور کلی، هر حفره کوچک در یک عضو.

-هریک از حفرات تحتانی قلب
-هر یک از چهار حفره مغز که دوتا از آنها در نیمکره ها واقع شده، بطن سوم رابط آنها است که خود به نوبه با بطن چهارم ارتباط می یابد. بطن های مغزی از مایع مغزی نخاعی پر شده اند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات