معنی عشق رمانتیک

romantic love (rōˈman(t)ik ləv)

نوعی عشق که به عقیده رابین بین دوهمتای غیر همجنس وجود دارد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

نوعی عشق که صمیمیت و اشتیاق از ویژگی های مهم آن است. اگرچه معشوق اغلب ایده آل می شود، تحقیقات نشان می دهد که برانگیختگی جنسی معشوق جزء مهمی از این نوع عشق است. در برخی از طبقه بندی های عشق، عشق رمانتیک با عشق پرشور شناسایی می شود و از عشق به جفت متمایز می شود. در برخی دیگر فرض بر این است که عناصر هر دو موجود است.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

نوعی عشق که به عقیده رابین بین دوهمتای غیر همجنس وجود دارد.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

عشق عاشقانه، احساس عشق یا کشش قوی برای شخص دیگر و رفتار خواستگاری است که شخص برای بیان آن احساسات عمومی و عواطف ناشی از آن انجام می دهد.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات