تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

معنی پایایی

reliability (rəˌlīəˈbilədē)

یعنی نتیجه حاصل آزمون یا ابزار اندازه گیری خالی از هرگونه خطای تصادفی، نتایج یکسان و جواب تصادفی باشد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

قابلیت اطمینان یا سازگاری یک اندازه گیری، یعنی نتیجه حاصل آزمون یا ابزار اندازه گیری خالی از هرگونه خطای تصادفی، نتایج یکسان و جواب تصادفی باشد.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-کیفیت توانایی اعتماد به انجام آنچه شخصی می خواهد یا نیاز دارد

-کیفیت صحیح یا درست بودن چیزی

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-چه میزان دقیق یا قابل اعتماد بودن شخصی یا چیزی

-توانایی اعتماد

فرهنگ دهخدا

اعتبار. [ اِ ت ِ ] (ع اِمص ) قول و اعتماد. (ناظم الاطباء). اعتماد. (فرهنگ نظام ).اعتماد و اطمینان.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

اعتبار شامل اجزای عینی و ذهنی یک منبع یا پیام است. اعتبار به نظریه بلاغت ارسطو برمی گردد. ارسطو بلاغت را توانایی دیدن آنچه در هر موقعیتی قانع کننده است، تعریف می کند.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

پایایی. قابلیت اطمینان و اعتماد بودن در ارزیابی شخصیت ، قابلیت اعتماد مشخصه؛ شخص واجد این خصوصیت، فرد مسئولی است که می توان روی او حساب کرد. در آزمون های روانشناختی یا بطور کلی اندازه گیری، اصطلاحی کلی برای توصیف تمام جنبه های مربوط به قابلیتاعتماد وسیله اندازه گیری یا آزمون.

واژه های مترادف در فارسی

قابل اطمینان بودن، قابل اعتماد بودن

واژه های مترادف لاتین

dependability, dependableness, reliableness, sureness, trustability, trustworthiness

واژه های متضاد در فارسی

عدم اطمینان، عدم اعتماد، تردید

واژه های متضاد لاتین

doubtfulness, dubiousness, questionableness, uncertainness

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات