معنی روانشناسی

psychology (sīˈkäləjē)

مطالعه علمی ذهن و چگونگی تأثیر آن بر رفتار

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-مطالعه ذهن و رفتار. از نظر تاریخی، روانشناسی قسمتی از فلسفه بود و از آن پدید آمد. روانشناسی یک رشته علمی متنوع است که شامل چندین شاخه اصلی است مانند: تجربی، بیولوژیکی، شناختی، رشد زندگی، شخصیت، اجتماعی و همچنین چندین زیر رشته تحقیق و روانشناسی کاربردی به عنوان مثال بالینی، صنعتی/ سازمانی، مدرسه و عوامل تربیتی، انسانی، بهداشتی، عصب روانشناسی، بین فرهنگی). تحقیق در روانشناسی شامل مشاهده، آزمایش و تجزیه و تحلیل برای کشف روندهای زیست شناختی، شناختی، عاطفی، شخصی و اجتماعی یا محرک های اساسی رفتار انسان و حیوان است. استفاده از دانش روانشناسی برای هر یک از اهداف مختلف است، مانند: درک و درمان اختلال عملکرد ذهنی، عاطفی، جسمی و اجتماعی. برای درک و تقویت رفتار در محیط های مختلف فعالیت های انسانی به عنوان مثال مدرسه، محل کار، دادگاه، میدان ورزش، میدان جنگ. و برای بهبود طراحی ماشین و ساختمان.

-مجموعه مفروض رفتارها، صفات، نگرش ها و موارد دیگر که خصوصیات یک فرد یا یک گروه را نشان می دهد (به عنوان مثال روانشناسی زنان).

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-مطالعه علمی ذهن و چگونگی تأثیر آن بر رفتار

-نوعی ذهنیت کسی که باعث می شود او به شیوه خاصی فکر کند یا رفتار کند.

-چگونه ذهن بر رفتار در یک منطقه خاص از زندگی تأثیر می گذارد.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

مطالعه علمی نحوه کار ذهن انسان و چگونگی تأثیر آن بر رفتار یا تأثیر شخصیت یک شخص خاص بر رفتار آنها

فرهنگ دهخدا

روانشناسی. [ رَ ش ِ ] (حامص مرکب ) علم النفس.  معرفةالنفس. معرفةالروح. روانشناسی عبارت است از تحقیق و مطالعه در حیات نفسانی و اعمال و رفتار انسان در احوال و اوضاع مختلف آن. 

wikipedia

روانشناسی علم ذهن و رفتار است. روانشناسی شامل بررسی پدیده های آگاهانه و ناخودآگاه و همچنین احساس و فکر است. این یک رشته دانشگاهی با شاخه ها و گرایش های مختلف است. روانشناسان به دنبال درک ویژگی های مغز و انواع پدیده های مرتبط با آن هستند و از این طریق به گروه علمی عصبی وسیع تری از محققان می پیوندند. به عنوان یک علم اجتماعی، هدف آن درک افراد و گروه ها با ایجاد اصول کلی و تحقیق در مورد موارد خاص است. در این زمینه، یک متخصص یا پژوهشگر حرفه ای روان شناس نامیده می شود و می تواند به عنوان یک دانشمند اجتماعی، رفتاری یا شناختی طبقه بندی شود. روانشناسان تلاش می کنند نقش عملکردهای ذهنی را در رفتارهای فردی و اجتماعی درک کنند، در عین حال فرایندهای فیزیولوژیکی و بیولوژیکی را که اساس کارکردها و رفتارهای شناختی است، بررسی می کنند.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

مطالعه سیستماتیک رفتار و ذهن در انسان و حیوان. روانشناسی رشته های مختلف دارد که برخی از آن ها نظریه های علمی قوی ارائه کرده اند و برخی دیگر چندان فراتر از توضیحات حس عام نرفته اند.

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات