تست شخصیت شناسی MBTI ⚡ رایگان

تست شخصیت شناسی MBTI ⚡ رایگان

تست شخصیت شناسی MBTI ⚡ رایگان تست شخصیت شناسی MBTI ⚡ رایگان

معنی اخلاق

morality (məˈralədē)

یک سیستم اعتقادی یا مجموعه ای از ارزشها که مربوط به رفتار صحیح است که در برابر آن رفتار پذیرفته شده یا غیرقابل قبول ارزیابی می شود.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

یک سیستم اعتقادی یا مجموعه ای از ارزشها که مربوط به رفتار صحیح است که در برابر آن رفتار پذیرفته شده یا غیرقابل قبول ارزیابی می شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

مربوط به شخصیت یا ویژگی، خوب یا بد، با فضیلت یا شرور تلقی می شود.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

تعریف اخلاق از دیدگاه فرهنگ لغت کمبریج(CALD) مطالعه آنچه از نظر اخلاقی صحیح و نادرست است، یا مجموعه ای از عقاید در مورد آنچه از نظر اخلاقی درست و نادرست است.

فرهنگ دهخدا

اخلاق [اَ ] (ع اِ) ج ِ خُلق. خویها || ج ِ خَلَق، بمعنی خوی. طبع. مروت. دین.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

ریشه این کلمه لاتین است. اخلاق می تواند مجموعه ای از معیارها یا اصولی باشد که از یک سیره رفتاری از یک فلسفه، دین یا فرهنگ خاص گرفته شده است، یا معیارهای جهانی که فرد به آن ها معتقد است. اخلاق نیز ممکن است به طور خاص مترادف با "خوب" یا "درست" باشد.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

اخلاق را سازش با موازین، حقوق، و وظایف مشترک تعریف کرده اند. معهذا، امکان تضاد بین دو استاندارد اجتماعی مقبول وجود دارد، و شخص یاد می گیرد که بر پایه وجدان فردی خود در چنین مواردی قضاوت نماید.

واژه های مترادف در فارسی

ویژگی شخصیتی، منش، رفتار

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات