معنی آفازی فراقشری مختلط (MTcA)

mixed transcortical aphasia (mikst ˌtranzˈkôrdəkəl əˈfāZH(ē)ə)

نوعی آفازی ناشی از آسیب به نواحی زبان جلویی (آفازی حرکتی transcortical) و نواحی زبان پشتی (آفازی حسی transcortical) مغز.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

نوعی آفازی ناشی از آسیب به نواحی زبان جلویی (آفازی حرکتی transcortical) و نواحی زبان پشتی (آفازی حسی transcortical) مغز. افراد درک کلمات ضعیفی دارند، اما تکرار کلمات نسبتاً خوب حفظ شده است، گاهی اوقات تا حد اکولالیا. سندرم انزوا نیز نامیده می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

نوعی آفازی که به ضایعات لوب های پیشانی، آهیانه و پس سری مربوط است و در آن تقریبا فقدان تمام اعمال زبانی وجود دارد.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

آفازی مختلط، کمترین شایع ترین آفازی ترانس کورتیکال (به ترتیب پشت آفازی حرکتی transcortical و آفازی حسی transcortical) است. از این نوع آفازی می توان به «آفازی ایزوله» نیز یاد کرد. این نوع آفازی نتیجه آسیبی است که نواحی گفتار (بروکا، ورنیکه و کانال های نیم دایره ای) را از سایر نواحی مغز جدا می کند. بروکا، ورنیکه و تیر قوس دست نخورده باقی می مانند. با این حال، آنها از سایر مناطق مغز جدا شده اند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات