معنی برتری جانبی مختلط

mixed laterality (mikst ˌladəˈralədē)

تمایل به تغییر اولویت از سمت راست به سمت چپ بدن برای یک فعالیت خاص، یا انجام برخی اعمال با ترجیح سمت راست و برخی دیگر با ترجیح سمت چپ.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

تمایل به تغییر اولویت از سمت راست به سمت چپ بدن برای یک فعالیت خاص، یا انجام برخی اعمال با ترجیح سمت راست و برخی دیگر با ترجیح سمت چپ. گیجی جانبی نیز نامیده می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

حالتی که شخص در آن ترجیح می دهد اندام های یک سمت را برای برخی فعالیت ها و اندام های طرف دیگر را برای گروهی فعالیت های دیگر بکار ببرد، حالتی که در آن هیچ یک از نیمکره های مغز غالب نیستند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات