معنی میتوز

mitosis (mīˈtōsəs)

فرآیند معمولی که طی آن سلول ها تقسیم می شوند و دو سلول با تعداد کروموزوم مشابه سلول اصلی تولید می کنند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

نوع تقسیم یک هسته سلولی که دو هسته دختر یکسان تولید می کند که هر کدام دارای تعداد و نوع کروموزوم های مشابه هسته مادر هستند. معمولاً با تقسیم سیتوپلاسمی همراه است که منجر به تشکیل دو سلول دختر یکسان می شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

فرآیند معمولی که طی آن سلول ها تقسیم می شوند و دو سلول با تعداد کروموزوم مشابه سلول اصلی تولید می کنند.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

نوع تقسیم سلولی که در آن یک سلول به دو سلول دقیقاً مشابه تقسیم می شود که هر کدام دارای تعداد کروموزوم های مشابه سلول اصلی هستند.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

فرآیند تقسیم سلولی که در آن سلول های سوماتیک به دو سلول دختر تقسیم می شوند که هر یک از آن ها همان تعداد کروموزوم سلول مادر را دارند.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

در زیست شناسی سلولی، میتوز بخشی از چرخه سلولی است که در آن کروموزوم های تکثیر شده به دو هسته جدید جدا می شوند. تقسیم سلولی توسط میتوز منجر به سلول های ژنتیکی یکسانی می شود که در آن تعداد کل کروموزوم ها حفظ می شود. از این رو میتوز به عنوان تقسیم معادله نیز شناخته می شود. به طور کلی، میتوز توسط یک فاز S اینترفاز (در طی آن تکثیر DNA رخ می دهد) و اغلب توسط تلوفاز و سیتوکینز دنبال می شود. که سیتوپلاسم، اندامک ها و غشای سلولی یک سلول را به دو سلول جدید که شامل قسمت های تقریباً مساوی از این اجزای سلولی هستند، تقسیم می کند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات