تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

معنی آزمون قطعات مفقود

missing-parts test (ˈmisiNG pärts test)

یک تست هوش که از شرکت‌کننده می‌خواهد آنچه را که در یک تصویر گم شده است نشان دهد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

یک تست هوش که از شرکت‌کننده می‌خواهد آنچه را که در یک تصویر گم شده است نشان دهد. معمولاً به عنوان یک آزمون مشاهده ای در مقیاس های IQ مانند مقیاس هوش استانفورد بینه و مقیاس هوش بزرگسالان وکسلر استفاده می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

برچسبی کلی برای هرگونه آزمون که در آن تکلیف آزمودنی یافتن قطعات افتاده در یک الگوی تصویری پیچیده است. این آزمون معمولا به عنوان جزئی در آزمون هوش مورد استفاده قرار می گیرد.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات