تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

معنی نو ستیزی

misocainia (misocainia)

نفرت و ترس از هر چیز تازه و غریب که گاهی به شکل میل وسواس گونه برای حفظ وضع بوجود تظاهر می کند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

مقاومت شدید در برابر تغییر و عدم تحمل هر چیز جدید، که گاهی اوقات به عنوان تمایل وسواس گونه برای پایبندی به روال عادی و حفظ وضعیت موجود بیان می شود. اغلب با اوتیسم همراه است. میزوکائینیا نیز نامیده می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

نفرت و ترس از هر چیز تازه و غریب که گاهی به شکل میل وسواس گونه برای حفظ وضع بوجود تظاهر می کند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات