تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

معنی روش آئینه

mirror technique (ˈmirər tekˈnēk)

از روش های پسیکودراما که در آن یکی دیگر از اعضاء گروه به تقلید از بیمار برای او صحبت می کند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-استفاده آگاهانه درمانگر از گوش دادن فعال در روان درمانی، همراه با تأمل در عاطفه و زبان بدن مراجع، برای برانگیختن حس همدلی و ارتقای توسعه اتحاد درمانی.
-در سایکودرام، تکنیکی است که در آن خود کمکی رفتار مشتری را تقلید می کند تا به او نشان دهد که دیگران چگونه او را درک می کنند و به او پاسخ می دهند. بازتاب نیز نامیده می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

از روش های پسیکودراما که در آن یکی دیگر از اعضاء گروه به تقلید از بیمار برای او صحبت می کند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات