معنی بین فردی

interpersonal (ˌin(t)ərˈpərs(ə)n(ə)l)

مربوط به اعمال، رویدادها و احساسات بین دو یا چند نفر است.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

مربوط به اعمال، رویدادها و احساسات بین دو یا چند نفر است. به عنوان مثال، شایستگی بین فردی مهارتی است که فرد را قادر می سازد تا تعاملات و روابط مؤثری با دیگران داشته باشد، مانند: توانایی اشتراک افکار و احساسات یا پذیرفتن مسئولیت اجتماعی مناسب.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

مربوط به روابط بین افراد.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

شامل روابط بین افراد است.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

بطور کلی، مشخص کننده روابط بین دو فرد با این مفهوم ضمنی که این تعامل متقابل است. -مربوط به پدیده ها، ویژگی ها و آثار حاصل از این تعامل.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

مفهوم روابط بین فردی شامل ارتباطات اجتماعی، ارتباطات یا وابستگی بین دو یا چند نفر است. روابط بین فردی از نظر میزان صمیمیت یا خودافشایی، بلکه از نظر مدت زمان، روابط متقابل و توزیع قدرت متفاوت است. زمینه می تواند بین روابط خانوادگی یا خویشاوندی، دوستی، ازدواج، روابط با همکاران، محل کار، باشگاه ها، محله ها و مکان های عبادت متفاوت باشد. روابط می تواند بر اساس قانون، عرف یا توافق متقابل اداره شود و اساس گروه های اجتماعی و کل جامعه را تشکیل دهد. روابط بین فردی از طریق تعامل افراد با یکدیگر در موقعیت های اجتماعی شکل می گیرد.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات