معنی احساس گناه

guilt feeling (ˈɡiltē ˈfēliNG)

حالت هیجانی حاصل از وقوف شخص به زیرپا گذاشتن موازین اخلاقی یا مذهبی

فرهنگ روانشناسی آکسفورد(ODP)

احساس شرمندگی بخاطر اینکه کاری انجام داده اید که می دانید اشتباه است یا کاری را که نباید انجام می دادید، انجام داده اید.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

هنگامی که احساس بدی در قبال انجام کار اشتباهی یا مرتکب برخی جرایم شدید احساس گناه می کنید.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

حالت هیجانی حاصل از وقوف شخص به زیرپا گذاشتن موازین اخلاقی یا مذهبی

واژه های مترادف در فارسی

پشیمانی، شرمندگی، شرمسار، متاسف

واژه های مترادف لاتین

apologetic, remorseful, repentant, sorry, regretful

 

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات